Duurzaamheid

Sustainable Finance Disclosure Regulation

Per 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) met betrekking tot informatieverschaffing omtrent duurzaamheid voor financiële dienstverleners in werking getreden. De SFDR is op ZIB Investments Beheer B.V. (ZIB) van toepassing omdat zij beheerder is van vastgoedfondsen, waardoor zij een marktdeelnemer is in de zin van de SFDR. Hierdoor dient ZIB transparant te zijn over de rol van duurzaamheid in precontractuele en lopende informatieverstrekking ten aanzien van de financiële producten die zij aanbiedt. Duurzaamheid is een breed begrip en omvat factoren op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en governance. Hiervoor wordt vaak de afkorting ESG gebruikt, dit staat voor Environmental, Social en Governance. In dit document wordt toegelicht hoe ZIB omgaat met duurzaamheidrisico's en -factoren op basis van de ESG.

Beloningsbeleid en gedragscode

Het beloningsbeleid van ZIB heeft als doel om de belangen van participanten van ZIB altijd prioriteit te geven boven enig ander belang. Daarnaast is het erop gericht te voorkomen dat een beloning kan resulteren in een onjuiste behandeling van participanten, het nemen van buitensporige risico’s op het gebied van duurzaamheid dan wel ander risicovol gedrag welke een negatief effect kan hebben op de beheerde beleggingsinstellingen, op ZIB als financiële onderneming alsmede op de financiële sector in zijn geheel. 

ZIB hanteert voor haar medewerkers een gedragscode waarin de normen en waarden zoals integriteit, eerlijkheid en helderheid, weloverwogen en verantwoordelijkheid staan beschreven en die iedereen in acht dient te nemen.