Veelgestelde vragen

Welke vergunningen heeft ZIB Investments?

AIFMD-vergunning, ZIB Investments Beheer B.V.

ZIB Investments Beheer B.V. heeft een AIFMD-vergunning volgens artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als beheerder ingeschreven in het register van vergunninghoudende AIFMs. Het register van de AFM kun je hier inzien. Je investeert hierbij vanaf € 100.000 door middel van participaties, waarmee je commanditaire vennoot wordt in de C.V. Het totaalbedrag aan uit te geven participaties varieert per project. Projectinformatie wordt verstrekt door middel van een Prospectus, geregistreerd door de AFM. Bij de participaties is het Beleggerscompensatiestelsel niet van toepassing. 

MiFID-II vergunning, ZIB Beleggingsonderneming B.V.

ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft een MiFID II-vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten volgens artikel 2:96 Wft en staat geregistreerd onder nummer 14005017. Het register van de AFM kun je hier inzien. Je investeert door middel van verhandelbare obligaties, waarbij het aantal uit te geven obligaties per project hoger is dan € 5 miljoen. Projectinformatie wordt verstrekt door middel van een Prospectus, goedgekeurd en geregistreerd door de AFM. Bij de beleggingsdiensten onder de MiFID II-vergunning is het Beleggerscompensatiestelsel van toepassing voor beleggers, lees hier meer.

ECSP-vergunning, ZIB Beleggingsonderneming B.V.

ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft een vergunning voor het verlenen van crowdfundingdiensten volgens artikel 12, lid 1 van de Europese crowdfundingdienstverleners Verordening (ECSP) en staat geregistreerd onder nummer 32000027. Het register van de AFM kun je hier inzien. Je investeert door middel van verhandelbare obligaties, waarbij het aantal uit te geven obligaties per project een maximum heeft van € 5 miljoen. Projectinformatie wordt verstrekt door middel van een Blad met essentiële beleggingsinformatie (Key Invester Information Sheet, KIIS). De crowdfundingdiensten onder de ECSP-vergunning vallen niet onder het Depositostelsel danwel het ingestelde Beleggerscompensatiestelsel, lees hier meer.

Welke beleggingsmogelijkheden zijn er?

Door middel van obligaties

Je kunt bij ons investeren door middel van obligaties. Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door de uitgevende instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligaties heeft een vordering op de uitgevende instelling en ontvangt hierover een rentevergoeding. Meer informatie over beleggen door middel van obligaties vind je hier

Door middel van participaties

Je kunt bij ons investeren door middel van participaties, de minimale deelname hiervoor is € 100.000. Met participaties neem je deel in een commanditaire vennootschap (CV). In deze structuur vorm je samen met ander investeerders (participanten/commanditaire vennoten) en de beherend vennoot het vastgoedfonds. Meer informatie over beleggen in een vastgoedfonds vind je hier

Zijn obligaties verhandelbaar?

Ja, een groot voordeel van beleggen in obligaties is dat je deze tussentijds kunt overdragen. Je bent dus niet afhankelijk van de aflosmomenten. De obligaties zijn direct overdraagbaar tussen de investeerders, maar ook aan derden. Je moet hiervoor wel zelf een koper aandragen. Door middel van een schriftelijke overeenkomst via ZIB BO kan deze overdracht gerealiseerd worden.

Heb je obligaties in een bestaand project en wil je deze overdragen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en de bijbehorende voorwaarden.

Zijn participaties verhandelbaar?

De participaties zijn niet vrij verhandelbaar. In de CV-overeenkomst van het vastgoedfonds waarin je investeert lees je de voorwaarden voor de beperkte overdrachtmogelijkheden. Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Hoe kan ik inschrijven voor een project?

Ik wil investeren door middel van obligaties

Bij ons kun je gemakkelijk online inschrijven op een beleggingsproject. Wanneer je interesse hebt in beleggingsproject registreer je je online voor een persoonlijk account bij ons, dit kan hier. Bij registratie worden diverse gegevens gevraagd. Na het aanmaken van je account kun je na het inloggen, je gegevens raadplegen. Vervolgens kun je inschrijven op openstaande projecten, hierbij doorloop je het gehele inschrijfproces.

Ik wil investeren door middel van participaties

Inschrijving voor de participaties is mogelijk vanaf € 100.000 en kan alleen schriftelijk via ons. De betalingen hiervoor lopen via een notaris. Voor ieder ZIB-fonds wordt een prospectus opgesteld. In het prospectus wordt het vastgoedproject volledig toegelicht, van structuur en risico’s, tot rendement en betrokken partijen. De fondsen zijn besloten fondsen, waarvan de participaties alleen beperkt verhandelbaar zijn volgens de regels uit de CV-overeenkomst. Wanneer je wilt investeren in een vastgoedfonds, kun je contact met ons opnemen via info@zibinvestments.nl of 0118 – 65 22 70.

Kan ik schriftelijk informatie ontvangen?

Ja, via info@zibinvestments.nl kun je voor elk project de KIIS (Key Invester Information Sheet) of het Prospectus per post opvragen.  

Zijn er kosten verbonden aan de inschrijving?

Wanneer je in een project investeert, betaal je éénmalig emissiekosten. In de meeste gevallen zijn de emissiekosten 2% over je inleg. Deze vergoeding is voor ZIB Investments voor al onze werkzaamheden bij het aanbieden en plaatsen van het project. Er zijn verder geen jaarlijkse kosten of kosten bij aflossing.

Welke stappen zijn er voor het inschrijfproces?

Voor inschrijving bestudeer je informatie uit het informatiedocument dat hoort bij het beleggingsproject. Het is belangrijk dat hiervan kennis neemt inclusief de bijbehorende bijlagen.

Wanneer je wilt investeren in obligaties kun je online inschrijven via Mijn ZIB Investments. Bij deelname zijn dit de volgende documenten: het inschrijfformulier, het Wwft formulier, de Toelatingskennistest en de Simulatietest. Aan het einde kun je de ingevulde documenten controleren en daarna ondertekenen. Onderstaand zie je een schematische weergave van de stappen die worden doorlopen voor een volledige afronding van een inschrijving voor deelname in een project met obligaties.

Stappenplan inschrijfproces

Wat houdt het klantenonderzoek in?

Na ontvangst van de inschrijfdocumenten voeren wij een klantonderzoek uit. ZIB is bevoegd in het kader van het klantonderzoek aanvullende informatie op te vragen bij de potentiële Investeerder dan wel bij derden. ZIB is op basis van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht dit klantonderzoek uit te voeren voordat een relatie met de Inschrijver wordt aangegaan. Bij een nieuwe Investeerder (natuurlijk persoon) die nog niet bekend is bij ZIB, zullen wij conform de Wwft contact opnemen met de Investeerder om diens identiteit te verifiëren. Dit kan fysiek op kantoor van ZIB of online via een videogesprek plaatsvinden.

Welke klantclassificatie is er bij ZIB?

Onderstaande geldt bij een investering in obligaties
ZIB hanteert volgens de Europese Crowdfundingvergunning onderscheid tussen twee verschillende groepen Investeerders:

  • Niet-ervaren beleggers: dit zijn investeerders die niet voldoen aan de criteria voor een ervaren belegger (en in aanmerking komende tegenpartij). Hieronder vallen bijvoorbeeld natuurlijke personen, kleine vennootschappen (waaronder pensioen B.V.'s), stichtingen en kleine en middelgrote ondernemingen.
  • Ervaren beleggers: Dit zijn Investeerders die verondersteld worden de kennis, ervaring en deskundigheid te hebben om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de bijbehorende risico’s te begrijpen. Dit gaat samen met een bepaald eigen vermogen/inkomen. Alle genoemde criteria voor de ervaren-belegger kun je opvragen bij ZIB. 

ZIB beoordeelt en informeert de Investeerder over de classificatie. De Investeerder kan ZIB schriftelijk verzoeken om als ervaren-belegger te worden geclassificeerd, wat gepaard gaat met een lager beschermingsniveau. ZIB beslist of een Inschrijver in een andere groep kan worden ingedeeld en kan een verzoek tot wijziging zonder opgaaf van reden weigeren. Bovendien kunnen er aanvullende voorwaarden  worden gesteld aan indeling in een andere groep. Als een niet-ervaren belegger wil worden behandeld als een ervaren belegger, kan hij/zij een verzoek indienen bij ZIB via het Formulier verzoek ervaren-belegger (op te vragen bij ZIB), met een geldigheidsduur van twee jaar. Ervaren beleggers die hun status na het verstrijken van de geldigheidsduur willen behouden, moeten een nieuw verzoek in te dienen bij ZIB.

Ik wil mijn investering terugtrekken, kan dat?

Bij crowdfundingdiensten en beleggingsdiensten geldt het volgende. Niet-ervaren beleggers beschikken over een bedenktijd die zij tijdens hun beleggingsaanbod of blijk van belangstelling voor het crowdfundingaanbod altijd kunnen intrekken zonder opgave van redenen en zonder daarvan enig nadeel te ondervinden. De wettelijke bedenktijd begint op het moment waarop de niet-ervaren potentiële belegger een beleggingsaanbod doet/inschrijft en verstrijkt na vier kalenderdagen. Niet-ervaren beleggers kunnen hun aanbod herroepen door een e-mail te sturen naar info@zibinvestments.nl waarin je de volgende gegevens worden vermeldt: volledige naam, naam van het project, oorspronkelijke investeringsbedrag en de wens om de investering te herroepen. Aan deze herroeping zijn geen kosten verbonden

Wanneer moet ik mijn investering betalen?

Zodra het klantenonderzoek positief is afgerond, zal ZIB je als investeerder een stortingsverzoek sturen via e-mail. In dit verzoek vind je details over het aantal toegewezen obligaties of participaties, je klantclassificatie, het investeringsbedrag dat je moet betalen (inclusief de bijbehorende emissievergoeding) en de stortingsdatum (wanneer de gelden binnen moeten zijn).

Voor investeringen in obligaties, moet je het bedrag overmaken naar ZIB Bewaarinstelling. Als je investeert in participaties, verloopt de betaling via de derdenrekening van een notaris.

Wat is de rol van ZIB Bewaarinstelling?

Als investeerder betaal je de aan jou toegewezen obligaties en de emissiekosten via ZIB Bewaarinstelling. ZIB Bewaarinstelling zorgt ervoor dat het totale bedrag van de obligaties wordt overgemaakt naar de uitgevende instelling. Gedurende de looptijd van het project zorgt de uitgevende instelling voor de aflossingen en rentebetalingen aan ZIB Bewaarinstelling. Vervolgens zorgt ZIB Bewaarinstelling ervoor dat deze bedragen aan de investeerders worden overgemaakt. Zelfs als je obligaties verhandelt, worden de betalingen via ZIB Bewaarinstelling afgehandeld.

Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de gelden van investeerders altijd apart worden gehouden van het vermogen van ZIB Beleggingsonderneming B.V., in lijn met de Wet giraal effectenverkeer (Wge). ZIB Bewaarinstelling beheert hiervoor een rekening bij een gereguleerde Nederlandse kredietinstelling. De bewaarinstelling heeft een onafhankelijke bestuurder, namelijk de heer Th.W. van der Have.

Wat staat er in het obligatieregister?

Als je investeert met obligaties, worden de obligaties die aan jou zijn toegewezen, opgenomen in het register. Dit obligatieregister wordt door ZIB namens de Uitgevende Instelling (de ondernemer) bijgehouden. Elke obligatiehouder krijgt een bevestiging per e-mail van hun inschrijving als obligatiehouder in het register en er wordt een uittreksel van het obligatieregister aan je online account toegevoegd.. De Uitgevende Instelling levert geen fysieke obligaties uit.

Vragen tijdens mijn investering 

Wanneer ontvang ik rente?

De rente wordt periodiek uitbetaald (elk kwartaal, halfjaar of jaar), afhankelijk van wat er in het beleggingsproject is afgesproken. Deze afspraken kunnen van project tot project verschillen. Je kunt deze afspraken vinden in het Informatiedocument en op de projectpagina van het project waarin je hebt geïnvesteerd.

Wanneer krijg ik mijn investering terug?

Gedurende de looptijd is het mogelijk om (gedeeltelijke) aflossing van je investering te ontvangen, afhankelijk van de specifieke afspraken die zijn gemaakt. Als je in aanmerking wilt komen voor aflossing, kun je je op regelmatige basis aanmelden bij ZIB. Let op, de details van de aflossingsregeling kunnen variëren van project tot project.

Voor meer informatie over de aflossing verwijzen we je naar het informatiedocument en de projectpagina van het project waarin je hebt geïnvesteerd. Als je vragen hebt over de aflossing, kun je ook altijd contact met ons opnemen. 

Zijn mijn gegevens als investeerder openbaar?

Je persoonlijke gegevens zijn beschermd en alleen voor jou en ons zichtbaar. Wij doen er alles aan om onze ICT systemen goed te beveiligen en up to date te houden.

Hoe kan ik mijn beleggingsportefeuille inzien?

Via ons klantportaal kun je je beleggingsportefeuille inzien. Hier heb je per project een actueel inzicht in de rentebetalinen en aflossingen die je hebt ontvangen. Ook kun je hier je jaaroverzicht downloaden, voor het doen van je belastingaangifte.

Heb je nog geen investering bij ons gedaan? Maak via deze knop maak je gemakkelijk en snel je persoonlijke account aan. 

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

Wanneer je inlogt op je persoonlijke Mijn ZIB Investments account, kun je onder het tabblad "Gegevens" een aantal van je persoonlijke gegevens direct aanpassen. Als je je bankrekeningnummer wilt wijzigen, hebben we wel een ondertekend verzoek nodig. Je kunt het formulier downloaden, invullen en ondertekend naar ons opsturen (per post: Postbus 160, 4330 AD Middelburg of per e-mail: info@zibinvestments.nl).

Moet ik belasting betalen over mijn investeringen?

Als je eigen vermogen boven een bepaald bedrag uitkomt, moet je belasting betalen over je investeringen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Voor je jaarlijkse belastingaangifte, die je vanaf 1 maart kunt doen, kan de Belastingdienst vragen of je op 1 januari van vorig jaar investeringen had. Je kunt hiervoor je persoonlijke beleggingsoverzicht gebruiken dat je kunt downloaden via je online account. Dit overzicht wordt jaarlijks aan je account toegevoegd na afloop van het kalenderjaar. Bij je belastingaangifte vul je je beleggingen in onder Box 3. Als je specifieke situaties hebt, raden we je aan om contact op te nemen met je belastingadviseur.

Wat gebeurt er met mijn investering bij overlijden?

Als de investeerder overlijdt, maakt de deelname aan de investering deel uit van zijn of haar nalatenschap. Met behulp van een verklaring van erfrecht en de vereiste documenten van de erfgena(a)m(en), zullen de nodige wijzigingen worden doorgevoerd en zal de rentebetaling worden voortgezet voor de wettige nabestaanden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via info@zibinvestments.nl.