Veelgestelde vragen

Welke vergunningen heeft ZIB Investments?

AIFMD-vergunning, ZIB Investments Beheer B.V.

ZIB Investments Beheer B.V. heeft een AIFMD-vergunning als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als beheerder ingeschreven in het register van vergunninghoudende AIFMs. Het register van de AFM kunt u hier inzien. U investeert vanaf € 100.000 door middel van participaties, waarmee u commanditaire vennoot wordt in de C.V. Het totaalbedrag aan uit te geven participaties varieert per project. Projectinformatie wordt verstrekt door middel van een Prospectus, geregistreerd door de AFM. Bij de participaties is het Beleggerscompensatiestelsel niet van toepassing. 

MiFID-II vergunning, ZIB Beleggingsonderneming B.V.

ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft een MiFID II-vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 Wft en staat geregistreerd onder nummer 14005017. Het register van de AFM kunt u hier inzien. U investeert door middel van verhandelbare obligaties, waarbij het aantal uit te geven obligaties per project hoger is dan € 5 miljoen. Projectinformatie wordt verstrekt door middel van een Prospectus, goedgekeurd en geregistreerd door de AFM. Bij de beleggingsdiensten onder de MiFID II-vergunning is het Beleggerscompensatiestelsel van toepassing voor beleggers, lees hier meer.

ECSP-vergunning, ZIB Beleggingsonderneming B.V.

ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft een vergunning voor het verlenen van crowdfundingdiensten als bedoeld in artikel 12, lid 1 van de Europese crowdfundingdienstverleners Verordening (ECSP) en staat geregistreerd onder nummer 32000027. Het register van de AFM kunt u hier inzien. U investeert door middel van verhandelbare obligaties, waarbij het aantal uit te geven obligaties per project een maximum heeft van € 5 miljoen. Projectinformatie wordt verstrekt door middel van een Blad met essentiële beleggingsinformatie (Key Invester Information Sheet, KIIS). De crowdfundingdiensten onder de ECSP-vergunning vallen niet onder het Depositostelsel danwel het ingestelde Beleggerscompensatiestelsel, lees hier meer.

Welke beleggingsmogelijkheden zijn er?

Door middel van obligaties

U kunt bij ons investeren door middel van obligaties. Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door de uitgevende instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligaties heeft een vordering op de uitgevende instelling en ontvangt hierover een rentevergoeding. Meer informatie over beleggen door middel van obligaties vindt u hier

Door middel van participaties

U kunt bij ons investeren door middel van participaties, de minimale deelname hiervoor is € 100.000. Met participaties neemt u deel in een commanditaire vennootschap (CV). In deze structuur vormt u samen met ander investeerders (participanten/commanditaire vennoten) en de beherend vennoot het vastgoedfonds. Meer informatie over beleggen in een vastgoedfonds vindt u hier

Zijn obligaties verhandelbaar?

Ja, een groot voordeel van beleggen in obligaties is dat u deze op elk gewenst moment kunt overdragen. U bent dus niet afhankelijk van de aflosmomenten. De obligaties zijn direct overdraagbaar tussen de investeerders, maar ook aan derden. Door middel van een schriftelijke overeenkomst  via ZIB BO kan deze overdracht gerealiseerd worden.

Heeft u obligaties in een bestaand project en wilt u deze overdragen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en de bijbehorende voorwaarden.

Zijn participaties verhandelbaar?

De participaties zijn niet vrij verhandelbaar. In de CV-overeenkomst van het vastgoedfonds waarin u investeert leest u de voorwaarden voor de beperkte overdrachtmogelijkheden. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Hoe kan ik inschrijven voor een project?

Ik wil investeren door middel van obligaties

Bij ons kunt u gemakkelijk online inschrijven op een beleggingsproject. Wanneer u interesse heeft in beleggingsproject registreert u zich online voor een persoonlijk account bij ons, dit kan hier. Bij registratie worden diverse gegevens gevraagd. Na het aanmaken van uw account kunt u na het inloggen, uw gegevens raadplegen. Vervolgens kunt u inschrijven op openstaande projecten en volgt u het gehele inschrijfproces.

Ik wil investeren door middel van participaties

Inschrijving voor de participaties is mogelijk vanaf € 100.000 en kan alleen schriftelijk, de inschrijvingen en betalingen hiervoor lopen via een notaris. Voor ieder ZIB-fonds wordt een prospectus opgesteld. In het prospectus wordt het vastgoedproject volledig toegelicht, van structuur en risico’s, tot rendement en betrokken partijen. De fondsen zijn besloten fondsen, waarvan de participaties alleen beperkt verhandelbaar zijn volgens de regels uit de CV-overeenkomst. Wanneer u wilt investeren in een vastgoedfonds, kunt u contact met ons opnemen via info@zibinvestments.nl of 0118 – 65 22 70.

Kan ik schriftelijk informatie ontvangen?

Ja, via info@zibinvestments.nl kunt u voor elk project de KIIS (Key Invester Information Sheet) of het Prospectus per post opvragen.  

Zijn er kosten verbonden aan de inschrijving?

Bovenop uw investering betaalt u éénmalige emissiekosten van 2% over uw inleg. Deze vergoeding komt ten gunste van ZIB, voor onze werkzaamheden bij het aanbieden van het project. Er is geen sprake van jaarlijkse kosten of kosten bij aflossing.

Welke stappen zijn er voor het inschrijfproces?

Voor inschrijving bestudeert u het gehele Blad met essentiële belegginsinformatie of het gehele Prospectus van het project en neemt u kennis van bijbehorende bijlagen.

Wanneer u wilt deelnemen in een beleggingsproject kun u online inschrijven via Mijn ZIB Investments. Bij deelname zijn dit de volgende documenten: het inschrijfformulier, het Wwft formulier, de Toelatingskennistest en de Simulatietest. Aan het einde kunt u de ingevulde documenten controleren en daarna ondertekenen. Onderstaand treft u een schematische weergave van de stappen die worden doorlopen voor een volledige afronding van een inschrijving voor deelname in een project met obligaties.

Stappenplan inschrijfproces

Wat houdt het klantenonderzoek in?

Na ontvangst van de inschrijfdocumenten voeren wij een klantonderzoek uit. ZIB is bevoegd in het kader van het klantonderzoek aanvullende informatie op te vragen bij de potentiële Investeerder dan wel bij derden. ZIB is op basis van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht dit klantonderzoek uit te voeren voordat een relatie met de Inschrijver wordt aangegaan. Bij een nieuwe Investeerder (natuurlijk persoon) die nog niet bekend is bij ZIB, zullen wij conform de Wwft contact opnemen met de Investeerder om diens identiteit te verifiëren. Dit kan fysiek op kantoor van ZIB of online via een videogesprek plaatsvinden.

Welke klantclassificatie is er bij ZIB?

ZIB maakt conform de Europese Crowdfundingvergunning onderscheid tussen twee verschillende groepen Investeerders, namelijk:

  • niet-ervaren-beleggers: Investeerders die niet voldoen aan de criteria voor ervaren belegger (en in aanmerking komende tegenpartij). Dit zijn bijvoorbeeld alle natuurlijke personen, kleine vennootschappen (waaronder pensioen B.V.'s), stichtingen en kleine en middelgrote ondernemingen.
  • ervaren beleggers. Dit zijn Investeerders waarvan verondersteld wordt dat zij de kennis, ervaring en deskundigheid bezitten om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de daaraan verbonden risico’s kunnen inschatten, met een bijbehorend bepaald eigen vermogen/inkomen. Alle genoemde criteria voor de ervaren-belegger kunt u op de Website van ZIB vinden.

ZIB classificeert de Investeerder en informeert hem/haar hierover. De Investeerder kan ZIB schriftelijk verzoeken om classificatie als ervaren-belegger. Hierbij hoort een lager beschermingsniveau. ZIB bepaalt of Inschrijver in een andere groep kan worden ingedeeld en kan een verzoek tot wijziging weigeren zonder opgaaf van reden. Tevens kunnen aan indeling in een andere groep aanvullende voorwaarden worden verbonden. De Inschrijver is gehouden meteen elke wijziging door te geven die kan leiden tot indeling bij een andere groep beleggers. Niet-ervaren beleggers die als ervaren beleggers willen worden aangemerkt, dienen via het Formulier verzoek ervaren-belegger (hier te downloaden) een verzoek bij ZIB in om als ervaren belegger te worden behandeld, welke een geldigheidsduur van twee jaar heeft. Ervaren beleggers die hun status van ervaren belegger willen behouden na het verstrijken van de geldigheidsduur, dienen hiervoor bij ZIB een nieuwe verzoek in. 

Ik wil mijn investering terugtrekken, kan dat?

Bij crowdfundingdiensten en beleggingsdiensten geldt het volgende. Niet-ervaren beleggers beschikken over een bedenktijd die zij tijdens hun beleggingsaanbod of blijk van belangstelling voor het crowdfundingaanbod altijd kunnen intrekken zonder opgave van redenen en zonder daarvan enig nadeel te ondervinden. De wettelijke bedenktijd begint op het moment waarop de niet-ervaren aspirant-belegger een beleggingsaanbod doet/inschrijft en verstrijkt na vier kalenderdagen. Niet-ervaren beleggers kunnen hun aanbod herroepen door een e-mail te sturen naar info@zibinvestments.nl waarin de volgende gegevens worden vermeldt: volledige naam, naam van het project, oorspronkelijke investeringsbedrag en de wens om de investering te herroepen. Aan deze herroeping zijn geen kosten verbonden

Wanneer moet ik mijn investering betalen?

Wanneer het klantenonderzoek positief is afgerond, ontvangt u als investeerder per e-mail van ZIB het stortingsverzoek. Hierin staat het aantal toegewezen obligaties of participaties opgenomen, de klantclassificatie, het te betalen investeringsbedrag inclusief de emissievergoeding die over de investering moet worden betaald en de stortingsdatum (datum waarop de gelden moeten binnen zijn).

Wanneer u investeert in obligaties betaalt u de gelden aan ZIB Bewaarinstelling. Wanneer u investeert in participaties gaat de betaling via de derdenrekening van een notaris.

Wat is de rol van ZIB Bewaarinstelling?

Als investeerder betaalt u de aan u toegewezen obligaties en de emissiekosten via ZIB Bewaarinstelling. ZIB Bewaarinstelling maakt het totaalbedrag van de obligaties over aan de uitgevende instelling. Tijdens de looptijd van het project betaalt de uitgevende instelling de aflossingen en rentebetalingen aan ZIB Bewaarinstelling. ZIB Bewaarinstelling stort deze bedragen door aan de investeerders. Ook bij verhandeling van obligaties lopen de betalingen hiervan via ZIB Bewaarinstelling. 

Er wordt zo gewaarborgd dat gelden van de investeerders altijd gescheiden zijn van het vermogen van ZIB Beleggingsonderneming B.V., in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeerd (Wge). ZIB Bewaarinstelling houdt hiervoor een rekening aan bij een onder toezicht staande Nederlandse kredietinstelling. ZIB Bewaarinstelling heeft een onafhankelijke bestuurder, te weten de heer Th.W. van der Have. 

Wat staat er in het obligatieregister?

Wanneer u investeert middels obligaties, worden uw toegewezen obligaties ingeschreven in het register. Het obligatieregister zal namens de Uitgevende Instelling (de ondernemer) door ZIB worden onderhouden. Iedere obligatiehouder ontvangt per e-mail een bevestiging van inschrijving als obligatiehouder in het register. De Uitgevende Instelling verstrekt geen fysieke obligaties.

Vragen tijdens mijn investering 

Wanneer ontvang ik rente?

Het moment van uitbetaling van de rente vindt periodiek (per kwartaal, halfjaar of jaarlijks) plaats, afhankelijk van de gemaakt afspraken in het beleggingsproject. Deze kunnen per project verschillen. In het Informatiedocument en op de projectpagina van het project waarin u geïnvesteerd heeft staan deze afspraken vermeld.

Wanneer krijg ik mijn investering terug?

Tijdens de looptijd kunt u aflossing op uw investering krijgen, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Om voor (gedeeltelijke) aflossing in aanmerking te komen, kunt u zich periodiek aanmelden. De afspraken over de aflossing kunnen per project verschillen.

Wij verwijzen u dan ook naar het informatiedocument en op de projectpagina van het project waarin u geïnvesteerd, waar deze afspraken vermeld. Heeft u vragen over de aflossing? Dan kunt u ook contact met ons opnemen. 

Zijn mijn gegevens als investeerder openbaar?

Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd en alleen voor u en ons zichtbaar.

Hoe kan ik mijn beleggingsportefeuille inzien?

U kunt uw beleggingsportefeuille inzien door in te loggen op Mijn ZIB Investments omgeving.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

Als u inlogt in de Mijn ZIB Investments omgeving kunt u onder “Gegevens” uw persoonlijke gegevens gedeeltelijk direct wijzigen. Voor het wijzigen van uw bankrekeningnummer hebben wij een getekend verzoek nodig. U kunt het formulier downloaden en ondertekend naar ons toe sturen (per post: Postbus 160, 4330 AD Middelburg of per e-mail: info@zibinvestments.nl).

Moet ik mijn investering opgeven bij de Belastingdienst?

Voor uw aangifte inkomstenbelasting kunt u uw persoonlijke beleggingsoverzicht gebruiken dat via uw online account is in te zien. Dit overzicht wordt jaarlijks toegevoegd aan uw account, na afloop van het kalenderjaar. In uw aangifte vult u de beleggingen in bij Box 3. Voor specifieke situaties adviseren wij u contact op te nemen met uw belastingadviseur.

Wat gebeurt er met mijn investering bij overlijden?

Indien de investeerder komt te overlijden, valt de deelnemende investering in diens nalatenschap. Op basis van een verklaring van erfrecht en benodigde stukken van de erfgena(a)m(en) zal een en ander worden gewijzigd en de rentebetaling worden gecontinueerd aan de rechtmatige nabestaanden. U kunt hiervoor contact opnemen met ons via info@zibinvestments.nl.