Terug

Zevenbergen - beleggingsdienst

Startdatum
1 augustus 2019
Rente
5%
Max. looptijd
13 mei 2022
Geïnvesteerd bedrag
€ 4.990.000
Doelbedrag
€ 4.990.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 17.740.000
Projectinfo

Mei 2022 ● Project Zevenbergen afgerond

Per mei 2022 is het project beëindigd. Alle investeerders zijn geïnformeerd over deze afwikkeling en hebben aanvang mei hun (resterende) deelnamebedrag, de rente tot een met april 2022 en een extra rentevergoeding van mei tot en met 31 december 2022 uitbetaald gekregen.

Het project
Bij Project Zevenbergen zijn op 1 augustus 2019 verhandelbare obligaties uitgegeven. De opbrengst van de uitgifte van de obligaties ad. € 4.990.000 is door Stichting Financiering Zevenbergen gebruikt voor een investering in een complex voor ouderenhuisvesting te Zevenbergen. De rentevergoeding op de obligaties was 5% op jaarbasis. Het uitstaand saldo aan obligaties ad. € 4.840.000 is per mei 2022 volledig afgelost.

Kernpunten
  • Financiering voor investering in wooncomplex voor ouderen “De Westhoek” te Zevenbergen;
  • Totale investering € 17.740.000;
  • Uitgifte verhandelbare obligaties, totaal € 4.990.000;
  • Minimale deelname € 10.000 (4 obligaties ad. € 2.500);
  • Vaste rentevergoeding van 5% per jaar*;
  • Looptijd 10 jaar;
  • Tussentijdse terugbetaling.

*Rente op jaarbasis, voor belasting. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de volledige informatie voordat u besluit tot deelname. Een uitgebreide omschrijving van het project en de risico's vindt u in het Informatie Memorandum. Eénmalige kosten bij inschrijving bedragen 2% over uw investering.

Risico's

Wat zijn de belangrijkste risico's voor u als investeerder?

Onderhouds- en vervangingsrisico
Bij vastgoed is de staat van onderhoud van groot belang. Het onderhoud en de vervanging is voor rekening en risico van de verhuurder. Voor Wooncomplex Westhoek is door VasteState een 10‑jaars meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. In de exploitatieprognose van Estea Capital Westhoek B.V. is met de kosten voortkomende uit het MJOP-rekening gehouden. Het risico bestaat dat de kosten voor onderhoud en vervanging hoger uitvallen dan van tevoren ingeschat. Hierdoor blijft er minder geld over voor de geprognosticeerde dividenden en terugbetaling van de agiostorting aan Stichting Financiering Zevenbergen. Dit zou van invloed kunnen zijn op de mogelijkheden van de Stichting Financiering Zevenbergen om aan haar verplichtingen jegens de Obligatiehouders te voldoen.

Kosten- en inflatierisico
In de prognose van Estea Capital Westhoek B.V. is uitgegaan van inkomsten op basis van de huurovereenkomst. Als uitgangspunt is genomen dat de huur jaarlijks met een percentage van 2,0% wordt geïndexeerd. Een belangrijke kostenpost betreffen de uitgaven voor onderhoud en vervanging. Hiervoor is een 10-jaars meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Met deze kosten is rekening gehouden in de prognose. Voor de overige kosten is uitgegaan van inschattingen van zowel de hoogte van de kosten als een stijging daarvan, overeenkomstig een geschat inflatiecijfer (2,0%) voor de komende jaren. De werkelijk kosten kunnen uiteindelijk afwijken waardoor de cashflow van Estea Capital Westhoek B.V. kan worden beïnvloed en Holding Estea Capital Westhoek B.V. en hierdoor niet of niet volledig de door haar geprognosticeerde rendementsuitkeringen en terugbetaling op de agiostorting aan Stichting Financiering Zevenbergen kan nakomen.

Herfinancieringsrisico
De bancaire financiering heeft een looptijd van 4 jaar. Het risico bestaat dat de bancaire financiering na deze periode niet door de huidige bankier wordt verlengd. Daarnaast is het de intentie van Holding Estea Capital Westhoek B.V. om het gehele pro resto saldo van de agiostorting aan het einde van de looptijd terug te betalen op basis van een herfinanciering of verkoop van het wooncomplex. Het risico bestaat dat herfinanciering of verkoop op dat moment niet succesvol is, waardoor terugbetaling niet mogelijk is. Indien deze omstandigheden zich voordoen zullen partijen er alles aan doen om alsnog tot herfinanciering te komen.

Een overzicht van alle risico's vindt u in het Informatie Memorandum (hoofdstuk 7).


Terug