Terug

Private Equity I - beleggingsdienst | startdatum 01-06-2019

Startdatum
1 juni 2019
Rente
5%
Max. looptijd
6-8 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 4.995.000
Doelbedrag
€ 4.995.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 4.995.000
Projectinfo

Het Project
Bij Project Private Equity I worden 4.995 verhandelbare obligaties uitgegeven. De opbrengst van de uitgifte van de obligaties zal door Stichting Financiering Private Equity I worden aangewend voor de aanschaf van preferente participaties in BB Capital Fund Investments. Dit investeringsfonds heeft als belangrijkste activiteit het participeren in private equity fondsen, waarbij het draait om het faciliteren en financieren van innovatie, groei en werkgelegenheid. 

Lees hier meer over Private Equity. Uitgebreide informatie over Private Equity vindt u ook terug in het Informatie Memorandum.

Rentebetaling en aflossing op de obligaties
De deelname van Stichting Financiering Private Equity I in het investeringsfonds heeft een preferente positie ten opzichte van gewone participaties, wat betekent dat zij voorrang heeft op winstuitkering en terugbetaling. Op deze wijze kan op de obligatielening een vaste rente worden uitbetaald van 5% per jaar met een looptijd van 6 tot 8 jaar.

Inschrijfperiode
De inschrijving voor dit project is gesloten. Wilt u nieuwe beleggingsmogelijkheden ontvangen via onze nieuwsbrief? Meld u dan hier aan. Wij houden u dan op de hoogte.

Uitgifte obligaties
De obligaties zijn op 1 juni 2019 succesvol uitgegeven.

Kernpunten
  • Uitgifte verhandelbare obligaties, totaal € 4.995.000;
  • Financiering voor aankoop preferente participaties in investeringsfonds private equity;
  • Minimale deelname 15 obligaties (€ 15.000);
  • Vaste rentevergoeding van 5% per jaar*;
  • Looptijd 6 tot 8 jaar;
  • Stortingsdatum investering 22 mei 2019, uitgifte per 1 juni 2019;
  • ZIB kwalificeert de investering in het project volgens haar risicoclassificatie als C III: offensief;
  • ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (wft) en staat geregistreerd onder nummer 14005017. 

*Rente op jaarbasis, voor belasting. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Eénmalige kosten bij inschrijving bedragen 2% over uw investering.

Risico's

Wat zijn de belangrijkste risico's voor u als investeerder?

Geen zekerheid van beleggingsopbrengsten:
Het risico bestaat dat de Fondsmanager van BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A., waarin via Stichting Financiering Private Equity I wordt geïnvesteerd, niet in staat zal zijn om bepaalde geschikte investeringen te vinden waarin BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. kan investeren. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. in staat zal zijn om inkomsten te genereren voor haar Investeerders of dat het rendement in overeenstemming zal zijn met de risico's van beleggen in de soorten activa en transacties waarin BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. voornemens is te investeren. Activiteiten van de Fondsmanager en het investeringsteam uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstig succes. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële situatie voor de uitgevende instelling en daarmee de mogelijkheden voor de uitbetaling van het rendement en de terugbetaling aan de obligatiehouders.

Fondsomvang kleiner dan beoogd:
Het risico bestaat dat BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A., waarin via Stichting Financiering Private Equity I wordt geïnvesteerd, minder inschrijvingen ontvangt dan het als doel had, wat een negatief effect kan hebben op het vermogen om de investeringsdoelstelling en -strategie te bereiken. Daarnaast kan dit een negatief effect hebben op de uitbetaling van de winstrechten en/of de inkoop van de Preferente Participaties van Stichting Financiering Private Equity I en daarmee dus ook op de uitbetaling van het rendement en de terugbetaling aan de Obligatiehouders.

Verzuim om kapitaalbijdragen te leveren danwel financieringsmismatch:
BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A., waarin via Stichting Financiering Private Equity I wordt geïnvesteerd, gaat op continue basis investeringsverplichtingen aan ten aanzien van Portefeuillefondsen, die zij eveneens continue zal trachten af te dekken met geïnvesteerd kapitaal van de investeerders in BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. Het risico bestaat dat er een tekort in BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. ontstaat als het kapitaal van investeerders en de leningen die BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. kan aangaan ontoereikend zijn om aan haar verplichtingen ten opzichte van Portefeuillefondsen te voldoen. In dat geval kan BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. onderworpen worden aan de bepalingen in de fondsdocumentatie van de Portefeuillefondsen die zien op verzuim van investeerders, ten gevolge waarvan aan BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. verplichtingen kunnen worden opgelegd tot betaling van een boete of rente, het recht op uitkeringen door die Portefeuillefondsen kan worden beperkt en ten gevolge waarvan BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. haar investeringen in die Portefeuillefondsen geheel of gedeeltelijk kan verliezen. Hierdoor kan BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. beperkt worden om haar beleggingsdoelstellingen te realiseren, waaronder de mate van diversificatie. Eveneens kan het rendement van BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. nadelig worden beïnvloed en in bepaalde situaties kan dit leiden tot liquidatie van BB Capital Fund Investments Coöperatief U.A. als geheel, met aanzienlijke verliezen. Dit betekent voor de obligatiehouders dat zij mogelijk hun rendement geheel of gedeeltelijk en/of hun inleg geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen.

Een overzicht van alle risico's vindt u in het informatie memorandum (hoofdstuk 6).


Terug