Terug

ZIB Waalwijk C.V. - vastgoedfonds | startdatum 14-07-2023

Startdatum
14-07-2023
Rente
7,0%
Max. looptijd
10 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 13.945.000
Doelbedrag
€ 13.945.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 14.245.000
Aantal participaties
5.578
Minimaal aantal participaties
40
Waarde participatie
€ 2.500,00
Projectinfo

Oprichting
ZIB Waalwijk C.V. is in 2023 opgericht. De totale investeringsbegroting van ruim € 14 miljoen is aangewend voor de aankoop en exploitatie van het Vastgoed bestaande uit een nieuw (te realiseren) complex voor tijdelijke huisvesting aan de Kroonweg 2a t/m e te Waalwijk. De investering is gefinancierd met een eigen vermogen van € 13.945.000 en een geldlening van € 250.000. 

Het Vastgoed is gebouwd op een perceel voor de tijdelijke huisvesting van flexibele arbeidskrachten, bestaande uit vier appartementengebouwen, een separaat centrumgebouw en bijbehorend (parkeer)terrein en groenvoorziening. Ieder appartementengebouw biedt huisvesting aan 100 flexibele arbeidskrachten. Het Fonds heeft het Vastgoed afgenomen van de Verkoper waarbij de grond eigendom blijft van de Verkoper. Het vastgoed wordt geheel verhuurd aan gerenommeerd uitzendbureau voor flexibele arbeidskrachten: OTTO Work Force.

Opening 19 januari 2024
Op vrijdag 19 januari is het complex geopend, lees het nieuwsbericht hier.

Duurzaamheidsinformatie (SFDR)
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 6 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) (Verordening EU 2019/2088) m.b.t. informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Het Fonds heeft niet tot doel ecologische of sociale kenmerken of een combinatie daarvan te promoten, of een duurzame belegging te bieden in de zin van artikel 8 en artikel 9 van de SFDR. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologische duurzame economische activiteiten. Voor de belegging in Vastgoed zijn specifieke duurzaamheidsrisico’s relevant in de zin van artikel 6 van de SFDR. Deze lees je in hoofdstuk 6 van het Prospectus. De Beheerder van het Fonds houdt bij haar beleggingsbeslissingen rekening met  de integratie van de in het Prospectus beschreven duurzaamheidsrisico's. 

Inschrijving
De inschrijving voor dit project is in juli 2023 gesloten. Op alle 5.578 participaties is inschrijving ontvangen.

Uitgifte participaties 
Op 14 juli 2023 zijn de participaties in ZIB Waalwijk C.V. uitgegeven. 

Uitstaand participantenvermogen
Het uitstaand participantenvermogen in ZIB Waalwijk C.V. bedraagt per 14 juli 2023 € 13.945.000 (5.578 participaties elk groot € 2.500) 

Financiële cijfers
Het Fonds is recent opgestart. Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar tot en met 31 december 2023.

Kernpunten
  • Totale investering van ruim € 14 miljoen voor de aankoop en exploitatie van het Vastgoed bestaande uit een nieuw (te realiseren) complex voor tijdelijke huisvesting aan de Kroonweg 2a t/m e te Waalwijk, bestaande uit vier appartementengebouwen, een separaat centrumgebouw en bijbehorend (parkeer)terrein en groenvoorziening.
  • Eigen vermogen bij aanvang van € 13.945.000, verdeeld over 5.578 participaties, onderverdeeld in 1.978 participaties A (€ 4.945.000), 3.000 participaties B (€ 7.500.000) en 600 participaties C (€ 1.500.000);
  • Minimale deelname € 100.000 (40 participaties ad. € 2.500)
  • Geprognosticeerd totaal rendement op jaarbasis*: participaties A 5,0%; participaties B 7,0% en participaties C 3,0%;
  • Verwachte looptijd van het Fonds 10 jaar;
  • Uitgiftedatum 14 juli 2023;
  • Uitkeringen rendement aan de participanten per kwartaal achteraf, per 31 december, per 31 maart, per 30 juni en 30 september;
  • Geen emissiekosten van toepassing bij aanvang over de deelname.

*Enkelvoudig en voor belasting. Van het rendement op de participaties B wordt 4,0% per jaar uitgekeerd, de bonusuitkering van 3,0% per jaar zal worden uitbetaald bij inkoop van participaties B. Participaties C zijn gerechtigd tot het restresultataatbij ontbinding van het Fonds.

De waarde van je investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico's

Wat zijn de belangrijkste risico's voor u als investeerder?
Investeren in vastgoed en aan vastgoed gerelateerde financiële instrumenten brengt risico's met zich mee. In hoofdstuk 2 van het Prospectus zijn alle materiële risicofactoren die het investeren in het Vastgoed en het verkrijgen van Participaties meebrengen omschreven. Onderstaand lees je een samenvatting van de drie meest belangrijkste risico's.

Debiteurenrisico
Als de huurder zijn betalingsverplichtingen jegens het Fonds niet nakomt, dalen de inkomsten van het Fonds waarvan zij volledig afhanklijk is om uitkeringen of betalingen te kunnen doen op de Participaties. 

Afbouwrisico
Indien de oplevering van het Vastgoed later plaatsvindt dan 31 december 2023 vangen de huurinkomsten van het Fonds later aan dan geprognosticeerd waardoor het Fonds dan niet, of niet volledig, de rendementsuitkeringen aan de Participanten kan voldoen en/of dat de Participaties niet of later door het Fonds kunnen worden ingekocht.

Inflatierisico
Indien de inflatie langdurig op een hoger niveau is dan het inflatiecijfer van 3,5% waarmee is gerekend, kunnen de kosten dusdanig toenemen of kunen de inkomsten dusdanig lager worden dan begroot dat zij de cashflow van het Fonds op een negatieve wijze kunnen beïnvloeden. 

Risico indicator per participatie
De risico-indiactor is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator van schaal 1 - 7 laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds heeft per participatie een Essentiële-informatiedocument (EID) opgesteld. In het EID lees je meer over de risico-indicator van het fonds en per participatie. De Participaties A vallen in categorie 2 van de risico-indicator, de Participaties B vallen in categorie 3 van de risico-indicator en de Participaties C vallen in categorie 7 van de risico-indicator. 


Terug