Terug

UBO-register gaat eind september online

7 juli 2020

Eind september krijgen veel organisaties te maken met het UBO-register. Ondernemingen worden dan verplicht om hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben, op te nemen in het UBO-register. Na herhaaldelijk uitstel is op 23 juni jl. het wetsvoorstel goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het UBO-register had eigenlijk op 10 januari 2020 open moeten zijn, maar de privacy van UBO's riep nog veel vragen op. Daardoor werd de invoering uitgesteld tot na een advies van de Raad van State. De Tweede Kamer heeft in een plan van aanpak aangegeven dat op 27 september 2020 het UBO-register online gaat. Lees in onze blog de belangrijkste vragen en antwoorden over het nieuw UBO-register.

 1. Wat betekent UBO?
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv of die meer dan 25% van de stemrechten hebben. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

 2. Waarom komt er een UBO-register?
Het UBO-register komt er op Europees verzoek, met als doel om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan, zoals witwaspraktijken, corruptie, belastingontduiking en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten.

3. Moet ik straks ook UBO's gaan inschrijven?
Organisties met de volgende rechtsvormen hebben straks een UBO-registratieplicht:

 • niet-beursgenoteerde BV’s en NV’s;
 • overige rechtspersonen: stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE);
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV);
 • kerkgenootschappen.

Heeft uw organisatie één van de volgende rechtsvormen? Dan geldt er geen UBO-registratieplicht:

 • eenmanszaken;
 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • verenigingen van eigenaars;
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes).

 4. Wanneer gaat het UBO-register in en moet er geregistreerd worden?
Het UBO-register wordt onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gaat waarschijnlijk op 27 september 2020 in. Als het UBO-register online gaat, moeten UBO’s ingeschreven worden in het UBO-register. Bestaande organisaties krijgen vanaf de ingangsdatum 18 maanden de tijd om om de UBO in te schrijven. Nieuwe inschrijvers zijn per ingangsdatum verplicht om meteen een UBO te benoemen. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk om een UBO in te schrijven en deze actueel te houden in het register. 

5. Welke gegevens zijn straks openbaar in het UBO-register?

Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat dan om:

 • voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat;
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld. Overige gegevens zijn niet openbaar en alleen in te zien door bevoegde autoriteiten.

 6. Wie mag het UBO-register inzien?
Iedereen mag - als het UBO-register is ingegaan - de gegevens van een organisatie en van haar UBO's tegen een tarief van € 2,50 raadplegen. Wanneer iemand de UBO's van een organisatie wilt bekijken moet diegene zich eerst online registreren. Bevoegde autoriteiten die het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen zullen echter meer informatie over een UBO zien dan anderen.

 Bron: Rijksoverheid en Taxence