Klachtenprocedure ZIB Beleggingsonderneming B.V.

Procedure klacht indienen
Mocht je een klacht of geschil hebben over de producten of de dienstverlening van ZIB Beleggingsonderneming B.V. dan kun je een klacht indienen door middel van het klachtenformulier wat hier gedownload kan worden. Het klachtenformulier kan per e-mail worden ingediend (klachten@zibinvestments.nl) of schriftelijk (Postbus 160, 4330 AD Middelburg).

Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht, bevestigt ZIB Beleggingsonderneming B.V. de ontvangst van de klacht. De klachtenfunctionaris onderzoekt alle klachten op duidelijkheid en compleetheid. Indien de klachtenfunctionaris meent dat niet alle relevante informatie en bewijs benodigd om de klacht op een adequate wijze te kunnen behandelen is ontvangen, zal ZIB Beleggingsonderneming B.V. zo snel mogelijk aanvullende informatie of bewijs verzoeken van de klager.

De klachtenfunctionaris onderzoekt, al dan niet in overleg met de controlerend bestuurder, een ontvankelijke en complete klacht tijdig en correct en deelt de uitkomst binnen een redelijke termijn mee aan de klager, waarbij het streven is de klacht binnen 10 werkdagen af te handelen. In de beslissing op de klacht zal aandacht worden besteed aan de opgeworpen klachtpunten en een motivering achter de beslissing bevatten. Indien en voor zover ZIB Beleggingsonderneming B.V. de klacht (gedeeltelijk) afwijst, zal ZIB Beleggingsonderneming B.V. deze beslissing uitgebreid met redenen omkleden en de klager informeren over overige juridische mogelijkheden die de klager heeft. Vergelijkbare klachten worden op vergelijkbare wijze behandeld en afgedaan, tenzij ZIB Beleggingsonderneming B.V. gegronde redenen heeft om in een individueel geval daarvan af te wijken.

Onder een externe klacht wordt iedere uiting verstaan van ontevredenheid door een (potentiële) cliënt over werkzaamheden en diensten verricht door of namens ZIB Beleggingsonderneming B.V..

Klachten van (potentiële) Investeerders die betrekking hebben op een Uitgevende Instelling, stuurt ZIB Beleggingsonderneming B.V. door naar de betreffende Uitgevende Instelling. ZIB Beleggingsonderneming B.V. is, uitzonderingssituaties nagelaten, in beginsel niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verplichtingen van een Uitgevende Instelling jegens Investeerders.

Klachtenadministratie
De compliance officer beoordeelt de klachtenadministratie op periodieke basis en stelt op basis daarvan vast of dit klachten- en geschillenbeleid deugdelijk wordt nageleefd en effectief is. Je klacht wordt in een klachtenregister van ZIB Beleggingsonderneming B.V. opgenomen en tenminste vijf jaar na afhandeling bewaard. Periodiek worden alle klachten binnen de directie van ZIB Beleggingsonderneming B.V. besproken. Halfjaarlijks rapporteert ZIB Beleggingsonderneming B.V. over de ontvangen klachten en behandeling daarvan aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in overeenstemming met het door de AFM beschikbaar gestelde rapportage format.

Kifid
Wanneer het niet mogelijk blijkt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, heeft de indiener van de klacht de mogelijkheid zijn klacht voor te leggen bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) via kifid.nl of postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Klachten van Investeerders die kwalificeren als consumenten zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wft kunnen ook worden ingediend via het European Online Dispute Resolution platform. Klachten die via dit platform worden ingediend, worden doorgestuurd naar het Kifid, dat de klacht vervolgens zal behandelen