Terug

Zandvoort BO - beleggingsdienst | startdatum 12-12-2018

Startdatum
12 december 2018
Rente
5%
* een vaste rente van 4% over de obligaties op jaarbasis aangevuld met een bonus van 1% per jaar uit te betalen bij aflossing.
Max. looptijd
17 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 4.950.000
Doelbedrag
€ 4.950.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 66.700.000
Projectinfo

Het project
Met de uitgifte van de obligaties heeft Stichting Financiering Zandvoort in totaal € 4.950.000 gefinancierd om Participaties A te verwerven in ZIB Zandvoort C.V. die als belangrijkste activiteit heeft de verwerving van de eigendom van 120 cottages, hotel met 102 hotelkamers en 8 meeting/officerooms, centrale voorzieningen en infrastructuur (alles inclusief inventaris), gelegen op eigen grond op Center Parcs Bungalowpark Zandvoort en de upgrade daarvan om uit de verhuur en de verkoop van deze activa een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Inschrijfperiode
De inschrijving voor dit project is gesloten. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe beleggingsmogelijkheden? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.

Uitgifte obligaties
De Obligaties zijn op 12 december 2018 succesvol uitgegeven.

Kernpunten
 • Stichting Financiering Zandvoort investeert in Participaties A in ZIB Zandvoort C.V.
 • ZIB Zandvoort C.V. investeert in aankoop en upgrade van vastgoed Center Parcs Bungalowpark Zandvoort (Totale financiering € 66.700.000, deels bancair).
 • Via crowdfrunding en obligaties wordt de mogelijkheid geboden voor een totale investering van € 7.450.000 in ZIB Zandvoort C.V.
 • Uitgifte niet verhandelbare Lening van in totaal € 2.500.000 (project Zandvoort CF) en uitgifte van verhandelbare Obligaties van in totaal € 4.950.000 (project Zandvoort BO).
 • Minimale deelname € 10.000,- (exclusief 2% emissiekosten). Voor deelname door particuliere investeerders in project Zandvoort CF was onder de crowdfundingontheffing sprake van een maximum van € 80.000 voor totale investeringen via ZIB Crowdfunding.
 • 4% rente per jaar voor deelname in project Zandvoort CF (looptijd 10 jaar met tussentijdse aflossing).
 • 4% rente per jaar en 1% bonusrente per jaar bij aflossing voor deelname in project Zandvoort BO (looptijd 17 jaar, aflossing vanaf jaar 11).
 • Halfjaarlijkse rentebetalingen (per 1 januari en 1 juli).
 • Zekerheden op het vastgoed, tweede in rang na bank.
 • ZIB kwalificeert de investering in het project volgens haar risicoclassificatie als Defensief (A I).
 • Zandvoort CF is indertijd aangeboden door ZIB Crowdfunding B.V. onder de ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden, onder registratie bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 19000039.
 • ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (wft) en staat geregistreerd onder nummer 14005017. 
Risico's

Algemene risico's

Risico van belangenverstrengeling
Bij de samenwerking met en/of transacties tussen de bij Stichting Financiering Zandvoort, ZIB Zandvoort Beheer C.V., ZIB Crowdfunding B.V. en ZIB Beleggingsonderneming B.V. betrokken partijen, is mogelijke belangenverstrengeling niet uit te sluiten. Samenwerking of transacties vinden onder marktconforme voorwaarden plaats en, indien dat niet het geval zou zijn, wordt aan de Investeerders en Obligatiehouders opgave van redenen gedaan.

Vervroegde inkoop van Participaties
ZIB Zandvoort C.V. heeft de mogelijkheid om Participaties A vervroegd in te kopen en/of het Fonds vervroegd te beëindigen. Bij een vervroegde beëindiging worden de Participaties A terugbetaald. De reden hiervoor zou bijvoorbeeld kunnen liggen in kostenbesparingen, (gedeeltelijke) herfinanciering en/of door vervreemding van (delen) van de activa van ZIB Zandvoort C.V.

Rangorde
Nadat ZIB Zandvoort C.V. het Vastgoed heeft verkocht en aan al haar externe (financierings)verplichtingen heeft voldaan is er een rangorde m.b.t. het recht op uitkeringen. De Participanten A zijn als eerste gerechtigd tot teruggave van het ingebrachte kapitaal.

Debiteurenrisico
Dit betreft het risico dat de huurder van ZIB Zandvoort C.V., ondanks de garantie van Pierre et Vacances SA, niet aan zijn betalingsverplichting(en) jegens ZIB Zandvoort C.V. kan voldoen -bijvoorbeeld door gewijzigde marktomstandigheden, lagere resultaten, verslechterde solvabiliteit, faillissement, uitwinnen hypotheekrechten, opzeggen van kredietfaciliteiten etc.- waardoor ZIB Zandvoort C.V. niet of niet volledig aan de door haar geprognosticeerde rendementsuitkeringen aan Stichting Financiering Zandvoort kan nakomen.

Huurrisico
Het huurrisico is onder meer het risico dat de huurder van ZIB Zandvoort C.V. zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt waardoor de huurrelatie tussen verhuurder en huurder wordt verbroken en er (tijdelijk) geen nieuwe huurder gevonden kan worden, dan wel dat de huurder bereid is tegen een lagere prijs te gaan huren en dit door de verhuurder wordt geaccepteerd. Mogelijk leidt dit ook tot hogere kosten voor ZIB Zandvoort C.V. waardoor zij niet of niet volledig de door haar geprognosticeerde rendementsuitkeringen aan Stichting Financiering Zandvoort kan nakomen.

Onderhouds- en vervangingsrisico
Bij vastgoed is de staat van onderhoud van groot belang. Gegeven het feit dat de onderhouds- en vervangingskosten voor rekening en risico van de huurder zijn, is dit risico gedurende de looptijd van de huurovereenkomst beperkt. Indien de huurder niet aan zijn verplichtingen voldoet komen het onderhoud en de vervanging voor rekening en risico van de verhuurder.

(Rest)waarderisico
Dit is het risico dat de waarde van het vastgoed bij vervreemding lager ligt dan het totaal van de gedane investeringen. Waardeschommelingen doen zich meestal voor bij wijzigende marktomstandigheden (vraag en aanbod). Daarnaast hebben onder meer de volgende factoren invloed op de waarde: inflatie, rentestand, onderhoud, courantheid etc.

Aansprakelijkheid
Het risico bestaat dat Stichting Financiering Zandvoort aansprakelijk wordt gesteld door derden, die claimen op enige wijze schade te hebben geleden door toedoen van Stichting Financiering Zandvoort. Als houder van Participaties A in ZIB Zandvoort C.V. is Stichting Financiering Zandvoort aansprakelijk voor maximaal het bedrag van de deelname in het commanditair kapitaal mits zij geen daden van beheer verrichten of niet werkzaam is in de zaken van ZIB Zandvoort C.V. Ten tijde van het schrijven van de Informatie Memorandum is Stichting Financiering Zandvoort niet bekend met enige procedure die een invloed kunnen hebben op de financiele positie of rentabiliteit van Stichting Financiering Zandvoort. Om dit risico te mitigeren heeft ZIB Crowdfunding een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering gesloten waaronder de activiteiten van Stichting Financiering Zandvoort tevens zijn gedekt.

Inflatie- en kostenrisico
In de prognose van ZIB Zandvoort C.V. is uitgegaan van inkomsten op basis van het uitdienen van de huurovereenkomst. Als uitgangspunt is genomen dat de huur jaarlijks met een percentage van 1,5% wordt geïndexeerd. Het indexcijfer op de huur is gemaximeerd op 2,5%. Voor de kosten is uitgegaan van inschattingen van zowel de hoogte van de kosten als een stijging daarvan, overeenkomstig een geschat inflatiecijfer (1,5%) voor de komende jaren. De kosten die aan inflatie onderhevig zijn, kunnen uiteindelijk afwijken waardoor de cashflow van ZIB Zandvoort C.V. kan worden beïnvloed waardoor ZIB Zandvoort Beheer C.V. niet of niet volledig de door haar geprognosticeerde rendementsuitkeringen aan Stichting Financiering Zandvoort kan nakomen.

Informatierisico
Dit betreft het risico dat door ZIB en/of Stichting Financiering Zandvoort verstrekte informatie niet juist en/of onvolledig is. Stichting Financiering Zandvoort heeft de nodige zorg betracht bij het onderzoeken van deze informatie.

Juridisch risico
Bij de uitwerking van de structuur zoals verwoord in dit document, is een groot aantal partijen betrokken. Hoewel de getroffen regelingen en de gemaakte overeenkomsten met zorg zijn opgesteld, valt niet uit te sluiten dat interpretatieverschillen kunnen ontstaan, dan wel dat zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen.

Risico van projectwijziging
Stichting Financiering Zandvoort kan als houder van de Participaties A na totstandkoming van het Fonds worden geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden waardoor de uitgangspunten, die bij de samenstelling van dit document zijn gehanteerd, worden gewijzigd. In het geval dat deze omstandigheden zich voordoen zal Stichting Financiering Zandvoort naar bevind van zaken handelen en alsnog naar beste kunnen meewerken aan de uitvoering op basis van de alsdan nieuw ontstane uitgangspunten. Daarbij zal worden getracht de afspraken uit hoofde van de Geldleningsovereenkomst en de Obligatievoorwaarden zoveel mogelijk in de geest van hetgeen in deze documenten zijn vermeld te realiseren.

Risico van interpretatieverschillen met betrekking tot het niet nakomen van contracten en overeenkomsten
Het risico bestaat dat, ondanks de zorgvuldigheid bij het aangaan van diverse contracten en overeenkomsten, een verschil van mening tussen contractpartijen ontstaat omdat bijvoorbeeld interpretatieverschillen ontstaan of partijen niet aan hun verplichtingen kunnen/willen voldoen. Afwijkingen in de gemaakte afspraken door niet voorziene omstandigheden kunnen van invloed zijn op de mogelijkheden van Stichting Financiering Zandvoort om aan haar verplichtingen jegens Investeerders en Obligatiehouders te voldoen.

Marktontwikkelingen
Het is mogelijk dat -bijvoorbeeld door veranderende economische omstandigheden- de vraag naar of het aanbod van recreatief vastgoed verandert, bijvoorbeeld ten gevolge van een conjuncturele neergang, waardoor de uiteindelijke verkoopopbrengst van de Participaties A minder dan geprognosticeerd zal zijn, wat van invloed kan zijn op de mogelijkheden van Stichting Financiering Zandvoort om aan haar verplichtingen jegens Investeerders en Obligatiehouders te voldoen.

Verkooprisico
Dit betreft het risico dat de verkoop, bij niet uitoefening van het kooprecht, niet of onvoldoende snel wordt gerealiseerd waardoor de prognose van het ZIB Zandvoort C.V. achterblijft wat van invloed kan zijn op de mogelijkheden van Stichting Financiering Zandvoort om aan haar verplichtingen jegens Investeerders en Obligatiehouders te voldoen.

Onverzekerbare schade
Schades die -als gevolg van bijvoorbeeld natuurrampen, ontploffing van munitie, terreur en/of oorlog- niet te verzekeren zijn komen (in)direct voor rekening en risico van ZIB Zandvoort C.V. wat van invloed kan zijn op de mogelijkheden van Stichting Financiering Zandvoort om aan haar verplichtingen jegens Investeerders en Obligatiehouders te voldoen.

Wetgevingsrisico
Hoewel momenteel geen ingrijpende wijzigingen worden verwacht, is het niet uit te sluiten dat de wetgeving (inclusief jurisprudentie) in Nederland de komende jaren gewijzigd zal worden. Dit zou mogelijk tot juridische, fiscale en/of financiële consequenties voor de Investeerders en Obligatiehouders kunnen leiden.

Risico’s met betrekking tot toekomstverwachtingen
In dit document worden toekomstverwachtingen gepresenteerd die zijn gebaseerd op aannames en informatie die per 15 november 2018 ter beschikking staan van Stichting Financiering Zandvoort. Hoewel de verwachtingen zo realistisch mogelijk zijn gepresenteerd, bestaat de mogelijkheid dat zij niet met de werkelijkheid overeenkomen.

Risico van samenloop van omstandigheden
Een belangrijk risico is tevens gelegen in de samenloop van verschillende risicofactoren. Een dergelijke samenloop kan leiden tot een situatie waarbij de resterende risico’s voor de Investeerders en Obligatiehouders significant zijn, hetgeen gevolgen kan hebben voor de mogelijkheden van Stichting Financiering Zandvoort om aan haar verplichtingen jegens Investeerders en Obligatiehouders te voldoen.

Risico’s verbonden aan de Obligaties

Risico van beperkte liquiditeit van de obligaties
De Obligaties zijn verhandelbaar in Nederland, echter, zij zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor in de praktijk beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor een Obligatie als een Obligatiehouder tussentijds een of meerdere Obligaties wil kopen met als gevolg dat een Obligatiehouder de Obligatie(s) aan zal moeten houden.

Risico van waardering van de Obligaties
Het is mogelijk dat gedurende de looptijd van de Obligaties de waarde van de Obligaties niet objectief bepaald kan worden omdat er geen openbare koers voor de Obligaties is. Bij een eventuele overdracht van Obligaties bestaat de kans dat niet tegen de gewenste of reële waarde van de Obligatie gehandeld kan worden omdat er mogelijk geen tegenpartij is die de door de verkopende partij gewenste prijs wil betalen.

Risico van waarde fluctuaties van de Obligaties
Het risico bestaat dat de waarde van de Obligaties fluctueert. Omdat uitgegaan worden van een vaste Rente en Bonus, is de waarde van de Obligatie afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente. Een stijging van de marktrente leidt in beginsel tot een waardedaling van de Obligaties. Een daling van de marktrente leidt in beginsel tot een waardestijging van de Obligaties. Dit betekent dat, op het moment dat een Obligatiehouder zijn Obligaties wenst te verkopen, de waarde van de Obligaties in het economisch verkeer lager kan zijn dan de uitstaande hoofdsom, vanwege een hoge marktrente.


TerugNieuwsberichten