Terug

ZIB Eurostrand CV - vastgoedfonds

Startdatum
Oktober 2007
Rente
7%
Max. looptijd
16 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 10.200.000
Doelbedrag
€ 10.200.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 36.300.000
Totaal uitbetaalde rente
€ 0,00
Gemiddeld netto rendement
0.00 %
Projectinfo

December 2019 • ZIB Eurostrand CV afgerond

In december 2019 is het fonds afgerond. Alle participanten zijn geïnformeerd over deze afwikkeling en hebben hun deelnamebedrag van € 2.500 per participatie en het jaarlijkse rendement uitbetaald gekregen. Hoewel de inkoop per december heeft plaatsgevonden, is dit rendement berekend over de periode tot en met 31 december 2019. Daarnaast hebben de participanten het rendement bij inkoop uitgekeerd gekregen. 

Oprichting

ZIB Eurostrand CV is in 2007 opgericht en heeft het eigen vermogen, € 10,2 miljoen, grotendeels aangewend voor de financiering van Eurostrand Vastgoed BV voor de aankoop van twee Eurostrand-parken te weten Eurostrand Fintel resp. Eurostrand Leiwen gelegen in Duitsland (meer informatie over deze parken vindt u hier).

Inschrijving

De inschrijving is gesloten op 2 oktober 2007. In totaal zijn er voor 5.183 participaties inschrijvingen ontvangen.

Uitgifte participaties

Op 18 oktober 2007 zijn de participaties in ZIB Eurostrand CV uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen

Het participantenvermogen in ZIB Eurostrand CV bedraagt per december 2019 € 0.

Kernpunten
 • Totale investering van € 36.300.000.

 • Financiering aan Eurostrand Vastgoed BV voor de aankoop van twee Eurostrand-parken, te weten Eurostrand Fintel resp. Eurostrand Leiwen gelegen in Duitsland.

 • De Eurostrand-parken worden geëxploiteerd door de Eurostrand-groep.

 • Eigen vermogen van € 10,2 miljoen, verdeeld over 4.080 participaties ieder groot € 2.500 (excl. 3% emissiekosten) waarbij minimale deelname vijf participaties bedraagt.

 • 7% geprognosticeerd rendement op jaarbasis, vóór belasting en enkelvoudig.
   
 • Looptijd van netto-huurovereenkomst is 31 december 2023 met een verhuurdersoptie van twee jaar (jaarlijkse indexatie met vast percentage van 2,5%).

 • RP Holidays is een commerciële samenwerking met Eurostrand-groep aangegaan.

 • ZIB Investments Beheer BV houdt rekening met beëindiging van het Fonds op 31 december 2023.

 • De participanten hebben jaarlijks een exitmogelijkheid. Tussentijdse overdracht van participaties niet mogelijk. Erven hebben voorrang bij de jaarlijkse exitmogelijkheid.

 • Halfjaarlijkse uitkeringen aan de participanten per 1 januari en 1 juli.

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Terug