Terug

ZIB Campus Middelburg CV - vastgoedfonds | startdatum 31-10-2022

Startdatum
31 oktober 2022
Rente
8,0%
Max. looptijd
10 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 11.145.000
Doelbedrag
€ 11.145.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 20.145.000
Aantal participaties
4.458
Minimaal aantal participaties
40
Waarde participatie
€ 2.500,00
Projectinfo

Oprichting
ZIB Campus Middelburg C.V. is in 2022 opgericht. De totale investeringsbegroting van ruim € 20 miljoen is aangewend voor de aankoop van een vastgoedcomplex, bestaande uit een perceel van 11.311m2 aan de Poelendaelesingel 2-4-10 te Middelburg. De investering is gefinancieerd met een eigen vermogen van € 11.145.000 en een bancaire financiering van € 9 miljoen. 

Het complex omvat kantoorruimte van 3.500m2 met 70 parkeerplaatsen, waarvan 10 overdekt en een wooncomplex met 200 zelfstandige studentenwoningen (gemiddeld 24m2) en de daarbij horende voorzieningen met 25 parkeerplaatsen. Het vastgoed is recent gerenoveerd en geheel verhuurd. 

Duurzaamheidsinformatie (SFDR)
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 6 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) (Verordening EU 2019/2088) m.b.t. informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Het Fonds heeft niet tot doel ecologische of sociale kenmerken of een combinatie daarvan te promoten, of een duurzame belegging te bieden in de zin van artikel 8 en artikel 9 van de SFDR. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologische duurzame economische activiteiten. Voor de belegging in Vastgoed zijn specifieke duurzaamheidsrisico’s relevant in de zin van artikel 6 van de SFDR. Deze leest u in hoofdstuk 6 van het Prospectus. De Beheerder van het Fonds houdt bij haar beleggingsbeslissingen rekening met  de integratie van de in het Prospectus beschreven duurzaamheidsrisico's. 

Inschrijving
De inschrijving voor dit project is in oktober 2022 gesloten. Op alle 4.458 participaties is inschrijving ontvangen.

Uitgifte participaties 
Op 31 oktober 2022 zijn de participaties in ZIB Campus Middelburg C.V. uitgegeven. 

Uitstaand participantenvermogen
Het participantenvermogen in ZIB Campus Middelburg C.V. bedraagt per 31 december 2023 € 10.975.000 (4.390 participaties elk groot € 2.500).

De nominale waarde van een participatie is € 2.500.
Per 31 december 2023 is de intrinsieke waarde van een participatie A € 2.500, voor een participatie B is dit € 2.617, voor een participatie C is dit € 959.

Het participantenvermogen in ZIB Campus Middelburg C.V. bedraagt per 30 juni 2024 € 10.900.000 (4.360 participaties elk groot € 2.500).

Financiële cijfers
Bekijk hier de financiële rapportages

Kernpunten
  • Totale investering van ruim € 20 miljoen voor de verwerving en exploitatie van het Vastgoed bestaande uit een gebouw met kantoorruime en een gebouw met 200 zelfstandige studentenwoningen aan de Poelendaelesingel 2-4-10 te Middelburg
  • Eigen vermogen bij aanvang van € 11.145.000, verdeeld over 4.458 participaties, onderverdeeld in 1.998 participaties A (€ 4.995.000), 2.060 participaties B (€ 5.100.000) en 400 participaties C (€ 1.000.000);
  • Minimale deelname € 100.000 (40 participaties ad. € 2.500)
  • Geprognosticeerd totaal rendement op jaarbasis*: participaties A 5,0%; participaties B 8,0% en participaties C 3,0%;
  • Verwachte looptijd van het Fonds 10 jaar;
  • Uitgiftedatum 31 oktober 2022;
  • Uitkeringen rendement aan de participanten per kwartaal achteraf, per 31 december, per 31 maart, per 30 juni en 30 september;
  • Emissiekosten bij aanvang eenmalig 2,0% over de deelname.

*Enkelvoudig en voor belasting. Van het rendement op de participaties B wordt 4,0% per jaar uitgekeerd, de bonusuitkering van 4,0% per jaar zal worden uitbetaald bij inkoop van participaties B. Participaties C zijn gerechtigd tot het restresultataatbij ontbinding van het Fonds.

De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Risico's

Risico indicator
De risico-indiactor is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator van schaal 1 - 7 laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds valt in categorie 2 van de risico-indicator. In het Essentiële-informatiedocument (EID) leest u meer over de risico-indicator van het fonds en per participatie. 

Wat zijn de belangrijkste risico's voor u als investeerder?
Investeren in vastgoed en aan vastgoed gerelateerde financiële instrumenten brengt risico's met zich mee. In hoofdstuk 2 van het Prospectus zijn alle materiële risicofactoren die het investeren in het Vastgoed en het verkrijgen van Participaties meebrengen omschreven. Onderstaand treft u een samenvatting van de drie meest belangrijkste risico's.

Debiteurenrisico
Als één van beide huurders hun betalingsverplichtingen jegens het Fonds niet nakomen, dalen de inkomsten van het Fonds waarvan zij volledig afhanklijk is om uitkeringen of betalingen te kunnen doen op de Participaties. 

Marktrisico
Een waardedaling van Vastgoed kan negatieve gevolgen hebben op de resultaten van het Fonds en bovendien een verstrekt effect hebben als het Fonds niet, niet tijdig of niet volledig kan voldoen aan haar verplichtingen aan de bank uit hoofde van de Hypotheciare FInancieringen. 

Inflatierisico
Indien de inflatie langdurig op een hoger niveau is dan het inflatiecijfer van 3% waarmee is gerekend, kunnen de kosten dusdanig toenemen dat zij de cashflow van het Fonds op een negatieve wijze kunnen beïnvloeden. 


Terug