Terug

Private Equity V - beleggingsdienst | startdatum 01-03-2022

Startdatum
1 maart 2022
Rente
4,5%
Max. looptijd
8 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 2.893.000
Doelbedrag
€ 2.893.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 2.893.000
Projectinfo

Project Private Equity V
Met project Private Equity V zijn er 2.893 verhandelbare Obligaties van ieder € 1.000, in totaal € 2.893.000, uitgegeven door Stichting Financiering Private Equity I. Met de opbrengst van de uitgifte heef de Stichting Preferente Participaties gekocht in het investeringsfonds BB Capital Fund Investments (het Fonds). Het Fonds selecteert meerdere private equity fondsen die allemaal investeren in verschillende bedrijven. Sinds 2019 zijn via ZIB Beleggingsonderneming vier eerdere investeringsrondes succesvol uitgegeven in hetzelfde Fonds. Project Private Equity V is de vijfde investeringsronde.

Preferente Participaties
In het Fonds zijn Preferente Participaties en Gewone Participaties beschikbaar. De Preferente Participaties hebben voorrang op de winstuitkering en terugbetaling ten opzichte van de Gewone Participaties. Met de aankoop van Preferente Participaties kan de Stichting 4,5% rente per jaar uitbetalen aan de Obligatiehouders, met een maximale looptijd van 8 jaar. 

Inschrijfperiode
De inschrijving voor dit project is op 25 februari 2022 gesloten. Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuwe projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwbrief

Rente en Aflossing op de Obligaties
Als investeerder ontvangt u jaarlijks 4,5% rente over uw investering. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden per 15 juni 2022 en daarna iedere 12 maanden gedurende de looptijd. De rente en aflossing zijn afhankelijk van de inkomsten op de Preferente Participaties. De aflossing van de Preferente Participaties wordt verwacht uiterlijk per 1 maart 2030, maar kan ook op een andere datum plaatsvinden. Over de aflossing van de Obligaties leest u meer in de Obligatievoorwaarden. 

Uitgifte Obligaties
De Obligaties zijn op 1 maart 2022 succesvol uitgegeven.

Iedere beslissing tot inschrijving en deelname moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum, de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden ZIB BO en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

Kernpunten

Kernpunten project Private Equity V

  • Verhandelbare Obligaties
  • Uitgifte van € 2.500.000, uitbreidingsmogelijkheid tot € 3.500.000
  • Voor de aankoop van Preferente Participaties in het investeringsfonds
  • Minimale deelname € 15.000 (15 Obligaties ad. € 1.000)
  • 4,5% rente per jaar*
  • Jaarlijkse rentebetaling
  • Looptijd circa 8 jaar;

*Rente op jaarbasis voor belasting. Rentebetaling en aflossing afhankelijk van kasstroom Uitgevende Instelling. Eénmalige emissiekosten bij inschrijving bedragen 2,0% over uw investering. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen kent risico's. Iedere beslissing tot deelname en inschrijving moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum en bijlagen.

Risico's

Risico's
Het aanbod dat beschreven wordt in het Informatie Memorandum tot inschrijving en verwerving van Obligaties is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in private equity of producten die daaraan gerelateerd zijn. Investeren in private equity impliceert een aanzienlijke mate van risico en is alleen geschikt voor Investeerders die het geïnvesteerde kapitaal over een langere periode kunnen investeren en die zich het risico van verlies van het volledige of een gedeelte van het geïnvesteerde kapitaal kunnen veroorloven. Hieronder vindt u de meest belangrijke risico's. Alle risico's kunt u lezen in hoofdstuk 7 van het Informatie Memorandum. 

Marktrisico
Huidige en toekomstige marktomstandigheden alsmede de macro-economische ontwikkelingen kunnen de marktwaarde van de investeringen van het Fonds, waarin via de Uitgevende Instelling wordt geïnvesteerd, nadelig beïnvloeden. Die omstandigheden kunnen onder meer bestaan uit een stijgende rente (meer kosten voor de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd), lagere inflatie (lagere opbrengsten die gekoppeld zijn aan inflatie voor de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd), hogere inflatie (hogere kosten voor de onderneming waarin wordt geïnvesteerd) of het optreden van een recessie door nieuwe virus varianten in het kader van de Covid-19 pandemie of anderszins (waardoor werkloosheid kan optreden en de economische groei afneemt). Een daling van de waarde van de investeringen kan leiden tot een lager rendement en zelfs tot een negatief rendement en de mogelijkheid dat de rentevergoeding op de Preferente Participaties op enig moment niet of niet volledig kan worden voldaan. Bij een negatief rendement kan de inleg van de Investeerders geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Marktomstandigheden kunnen er tevens toe leiden dat het Fonds op enig moment minder liquide is dan wordt verwacht, waardoor rentevergoeding op of terugbetaling van Preferente Participaties niet of later dan verwacht kan plaatsvinden.

Risico’s met betrekking tot toekomstverwachtingen in relatie tot Covid-19
In het Informatie Memorandum worden toekomstverwachtingen gepresenteerd die zijn gebaseerd op aannames en informatie welke per 21 januari 2022 ter beschikking staan van de Uitgevende Instelling. De huidige Covid-19 pandemie vergroot de onzekerheden betreffende werving van nieuw kapitaal. Het Fonds gaat er van uit dat in de jaren 2022 en 2023 elk jaar € 20.000.000 wordt opgehaald. Hoewel de verwachtingen zo realistisch mogelijk zijn gepresenteerd, bestaat de mogelijkheid dat de impact van Covid-19 op de samenleving veel langer aanhoudt en met grotere gevolgen dan nu voorzien. Als gevolg daarvan zou de situatie zich kunnen voordoen dat beleggers minder bereidheid hebben om te investeren in het Fonds dan wel dat zij later willen investeren in het Fonds. Juist vanwege de opbouwfase waarin het Fonds zich bevindt is inleg van nieuw kapitaal essentieel voor realisatie van de groeiverwachtingen en om aan de aangegane investeringsverplichtingen (commitments) te kunnen voldoen. Voor het Fonds kan dit betekenen dat zij een tekort aan kapitaal heeft om aan haar verplichtingen richting de Portefeuillefondsen te voldoen. Er kan dan een financieringsmismatch ontstaan zoals beschreven bij het risico hieronder.

Geen zekerheid van beleggingsopbrengsten
De Fondsmanager van het Fonds, waarin via de Uitgevende Instelling wordt geïnvesteerd, kan niet verzekeren dat hij in staat zal zijn om bepaalde geschikte investeringen te vinden waarin het Fonds kan investeren. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat het Fonds in staat zal zijn om inkomsten te genereren voor haar Investeerders of dat het rendement in overeenstemming zal zijn met de risico's van beleggen in de soorten activa en transacties waarin het Fonds voornemens is te investeren. Activiteiten van de Fondsmanager en het investeringsteam uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstig succes.


Terug