Terug

Van der Valk Bonaire BO - beleggingsdienst | startdatum 24-12-2021

Startdatum
24 december 2021
Rente
5%
Max. looptijd
10 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 4.995.000
Doelbedrag
€ 4.995.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 14.500.000
Projectinfo

Beleggen in recreatief vastgoed via Obligaties
Bij Project Van der Valk Bonaire BO zijn er 1.998 verhandelbare Obligaties ad. € 2.500 per stuk uitgegeven voor in een investering in recreatief vastgoed. De opbrengst van de uitgifte van de Obligaties is door Stichting Financiering Leisure gebruikt om participaties B aan te kopen in ZIB VDVI Bonaire C.V. (het Fonds). 

Nadere informatie over de investering
Het Fonds is speciaal opgericht voor het verstrekken van een geldlening voor de financiering van 6 nieuwe appartementengebouwen (elk bestaande uit 8 appartementen en 1 penthouse), inclusief bijbehorende infrastructuur en een zwembad. De appartementengebouwen zullen onderdeel gaan uitmaken van Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire. Het resort ligt in een lagune direct aan één van de mooiste stranden van Bonaire, omvat meerdere voorzieningen en is al sinds 1995 in eigendom van de familie Van der Valk. 

Inschrijfperiode
De inschrijving voor Project Van der Valk Bonaire BO is op 5 november 2021 gesloten. Wilt u op de hoogte worden gebracht van nieuwe beleggingsmogelijkheden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Rentebetaling Obligaties
De rente bedraagt 5,0% per jaar en wordt berekend vanaf de datum dat de Obligaties worden uitgegeven. De rente wordt uitbetaald per kwartaal, op uiterlijk de 15e dag na afloop van het kwartaal. De eerste rentebetaling vindt plaats per uiterlijk 15 april 2022.

Aflossing op de Obligaties
De verwachte looptijd van de Obligaties is circa 10 jaar. De aflossing op de Obligaties vindt 2 keer per jaar plaats, per juni en december. De eerste verwachte aflossingsdatum vindt plaats per 30 juni 2029. Om voor de (gedeeltelijke) aflossing in aanmerking te komen, kunt u zich jaarlijks in mei en november aanmelden. Over de aflossing van de Obligaties leest u meer in het Informatie Memorandum.

Uitgifte Obligaties
De Obligaties zijn op 24 december 2021 succesvol uitgegeven. 

Iedere beslissing tot inschrijving en deelname moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum, de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden ZIB BO en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

Kernpunten

U investeert hierbij via verhandelbare Obligaties. De Uitgevende Instelling heeft het volledige bedrag gebruikt om 1.998 Participaties B in het Fonds te kopen, in totaal € 4.995.000. 

  • Verhandelbare Obligaties
  • 5,0% rente per jaar*
  • Rentebetalingen per kwartaal
  • Looptijd circa 10 jaar;
  • Halfjaarlijkse aflossing per 2029
  • Minimale deelname € 5.000
  • Nominale waarde Obligaties € 2.500 per stuk
  • Geen maximale investering

*Rente op jaarbasis. Eénmalige emissiekosten bij inschrijving zijn 2,0% over uw investering. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico's

Het in dit Informatie Memorandum beschreven aanbod tot inschrijving en de verwerving van Obligaties is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in vastgoedproducten of producten die daaraan gerelateerd zijn. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die het rendement en de waarde van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen. Hieronder staan de meest belangrijke risico’s omschreven die verbonden zijn aan de investering in Obligaties. Alle risicio's leest u in hoofdstuk 7 van het Informatie Memorandum.

Debiteurenrisico
Het debiteurenrisico is het risico dat de kredietnemer, Villa Eiland Bonaire Beheer B.V., ondanks de garantie van Van der Valk International B.V., niet aan zijn betalingsverplichting(en) jegens het Fonds kan voldoen. Deze situatie zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen bij gewijzigde marktomstandigheden, lagere resultaten, verslechterde solvabiliteit of faillissement.

De inkomsten van het Fonds zijn volledig afhankelijk van de rente- en aflosverplichtingen op de Lening VBB met Villa Eiland Bonaire Beheer B.V. Indien Villa Eiland Bonaire Beheer B.V. en Van der Valk International B.V. (als garant) als gevolg van financiële problemen, niet meer hun verplichtingen aan het Fonds kunnen nakomen, zullen de inkomsten van het Fonds achterblijven bij de prognose. Het Fonds zal dan bezien of het bereid is nieuwe afspraken te maken met de kredietnemer en de garant. Deze afspraken kunnen een uiteenlopend karakter hebben, bijvoorbeeld verlenging van de looptijd, het vestigen van extra zekerheden of het verkopen van een deel van het Vastgoed om hiermee de uitstaande Lening VBB te verlagen. Het risico bestaat dat deze afspraken niet kunnen worden gemaakt. Het Fonds kan dan de Lening VBB opeisen en bijvoorbeeld overgaan tot uitwinning van het hypotheekrecht. Dit betekent dat het Fonds het vastgoed zal doen laten verkopen en de verkoopopbrengst zal gebruiken voor aflossing van het nog uitstaande saldo op de door haar verstrekte Lening VBB. Ingeval het Vastgoed door het Fonds wordt verkocht tegen een prijs die lager is dan de uitstaande inleg van de Participanten kunnen Participanten een gedeelte van hun inleg kwijt raken. De Uitgevende Instelling is financieel volledig afhankelijk van haar inkomsten uit het Fonds. Indien deze inkomsten afnemen heeft dit tot gevolg dat de Uitgevende Instelling niet, of niet volledig, aan haar betalingsverplichtingen jegens de Obligatiehouders kan voldoen.

Risico met betrekking tot toekomstverwachtingen omtrent Covid-19
In dit document worden toekomstverwachtingen gepresenteerd omtrent Covid-19 die zijn gebaseerd op aannames en informatie die per 28 oktober 2021 ter beschikking staan van de Uitgevende Instelling. Hierbij zijn we er van uit gegaan dat Plaza Resort Bonaire B.V. de exploitatie van Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire onbeperkt kan voortzetten. Hoewel de verwachtingen zo realistisch mogelijk zijn gepresenteerd, bestaat de mogelijkheid dat als gevolg van een (regionale) opleving van bijvoorbeeld nieuwe varianten van het Covid-19 virus het toerisme op Bonaire door maatregelen wordt beperkt of dat toeristen uit sommige regio’s of landen het eiland Bonaire niet kunnen bezoeken, waardoor de exploitatieopbrengsten zullen verminderen of geheel wegvallen. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat Plaza Resort Bonaire B.V. niet aan haar huurverplichtingen jegens Villa Eiland Bonaire Beheer B.V. kan voldoen. Villa Eiland Beheer B.V. zal dan mogelijk niet aan haar rente-en aflosverplichtingen op de Lening VBB jegens het Fonds kunnen voldoen. Op dat moment zal het Fonds zich kunnen wenden tot de garant Van der Valk International B.V.. De mogelijkheid bestaat echter dat ook de resultaten van Van der Valk International B.V. als gevolg van nieuwe ontwikkelingen omtrent Covid-19 onder druk staan en het verzoek doet tot opschorting van de aflossingen - en/of renteverplichtingen. Door het Fonds zal worden bezien in hoeverre zij hierin mee kan en wil gaan. Tijdelijke opschortingen van de aflossingen - en/of renteverplichtingen kunnen een negatieve impact hebben op de cashflow van het Fonds. De situatie kan zich voordoen dat het Fonds dan niet, of niet volledig, de geprognosticeerde rendementen op de Participaties B kan voldoen. De Uitgevende Instelling is financieel volledig afhankelijk van haar inkomsten uit het Fonds. Indien deze inkomsten afnemen heeft dit tot gevolg dat de Uitgevende Instelling niet, of niet volledig, aan haar betalingsverplichtingen jegens de Obligatiehouders kan voldoen.


Terug