Terug

ZIB VDVI Bonaire CV - vastgoedfonds | startdatum 24-12-2021

Startdatum
24-12-2021
Rente
7,0%
Max. looptijd
15 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 14.495.000
Doelbedrag
€ 14.495.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 14.495.000
Aantal participaties
5.798
Minimaal aantal participaties
40
Waarde participatie
€ 2.500,00
Projectinfo

Oprichting
ZIB VDVI Bonaire C.V. is in 2021 opgericht. De totale investeringsbegroting van € 14,5 miljoen is aangewend voor de financiering van 6 nieuwe appartementengebouwen inclusief bijbehorende infrastructuur en een zwembad die onderdeel gaan uitmaken van Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire. De lening is verstrekt aan Plaza Resort Bonaire. 

Het Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire is een luxe vakantieresort met meer dan 100 kamers gelegen op het Caribisch eiland Bonaire. Het resort ligt in een lagune direct aan één van de mooiste stranden van Bonaire, omvat meerdere voorzieningen De 6 nieuwe appartementengebouwen (elk bestaande uit 8 appartementen en 1 penthouse) zijn gelegen op een apart schiereiland in de lagune dat direct verbonden is met het resort door middel van een loopbrug. De appartementen en penthouses maken onderdeel uit van het resort en zullen door Plaza Resort Bonaire BV geëxploiteerd worden. Het resort is al sinds 1995 in eigendom van de familie Van der Valk. 

Sustainable Finance Discolure Regulation (SFDR) 
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 6 van de SFDR (Verordening EU 2019/2088) m.b.t. informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Het Fonds heeft niet tot doel ecologische of sociale kenmerken of een combinatie daarvan te promoten, of een duurzame belegging te bieden in de zin van artikel 8 en artikel 9 van de SFDR. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologische duurzame economische activiteiten. De Beheerder van het Fonds houdt bij haar beleggingsbeslissingen rekening met de integratie van duurzaamheidsrisico's.

Inschrijving
De inschrijving is in december 2021 gesloten. Op alle 5.798 participaties is inschrijving ontvangen. 

Uitgifte participaties
Op 24 december 2021 zijn de participaties in ZIB VDVI Bonaire C.V. uitgegeven. 

Uitstaand participantenvermogen
Het participantenvermogen in ZIB VDVI Bonaire C.V. bedraagt per 31 december 2023 € 14.045.000 (5.618 participaties elk groot € 2.500).

De nominale waarde van een participatie is € 2.500.
Per 31 december 2023 is de intrinsieke waarde van een participatie A of B is € 2.500, C is dit € 2.698, voor D € 2.799.

Het participantenvermogen in ZIB VDVI Bonaire C.V. bedraagt per 30 juni 2024 € 13.835.000 (5.534 participaties elk groot € 2.500).

Financiële cijfers
Bekijk hier de financiële rapportages

Kernpunten
  • Totale investering van € 14 miljoen in Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire (excl. bijkomende kosten investeringsbegroting);
  • Eigen vermogen bij aanvang van € 14.495.000, verdeeld over 5.798 participaties, onderverdeeld in: participaties A (€ 2.500.000), B (€ 4.995.000), C (€ 3.000.000) en D (€ 4.000.000);
  • Minimale deelname € 100.000 (40 participaties ad. € 2.500);
  • Geprognosticeerd totaal rendement op jaarbasis*: participaties A 4,0%; participaties B 5,0%; participaties C 7,0%; participaties D 10,0%; 
  • Verwachte looptijd fonds van 10 tot maximaal 15 jaar;
  • Uitgiftedatum 24 december 2021;
  • Uitkeringen rendement aan de participanten per kwartaal achteraf, per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december;
  • Emissiekosten bij aanvang eenmalig 2,0% over de deelname.

* Enkelvoudig en voor belasting. Van het rendement op de participaties C en D wordt 3,0% per jaar uitgekeerd; de bonusuitkering van 4,0% resp. 7,0% op jaarbasis zal worden uitbetaald bij inkoop van de participaties C en D. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico's

Wat zijn de belangrijkste risico's voor u als investeerder?

Debiteurenrisico
Het debiteurenrisico is het risico dat de kredietnemer, Villa Eiland Bonaire Beheer B.V., ondanks de garantie van Van der Valk International B.V., niet aan zijn betalingsverplichting(en) jegens het Fonds kan voldoen. Deze situatie zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen bij gewijzigde marktomstandigheden, lagere resultaten, verslechterde solvabiliteit of faillissement.

De inkomsten van het Fonds zijn volledig afhankelijk van de rente- en aflosverplichtingen op de Lening VBB met Villa Eiland Bonaire Beheer B.V. Indien Villa Eiland Bonaire Beheer B.V. en Van der Valk International B.V. (als garant) als gevolg van financiële problemen, niet meer hun verplichtingen aan het Fonds kunnen nakomen, zullen de inkomsten van het Fonds achterblijven bij de prognose. Het Fonds zal dan bezien of het bereid is nieuwe afspraken te maken met de kredietnemer en de garant. Deze afspraken kunnen een uiteenlopend karakter hebben, bijvoorbeeld verlenging van de looptijd, het vestigen van extra zekerheden of het verkopen van een deel van het Vastgoed om hiermee de uitstaande Lening VBB te verlagen. Het risico bestaat dat deze afspraken niet kunnen worden gemaakt. Het Fonds kan dan de Lening VBB opeisen en bijvoorbeeld overgaan tot uitwinning van het hypotheekrecht. Dit betekent dat het Fonds het vastgoed zal doen laten verkopen en de verkoopopbrengst zal gebruiken voor aflossing van het nog uitstaande saldo op de door haar verstrekte Lening VBB. Ingeval het Vastgoed door het Fonds wordt verkocht tegen een prijs die lager is dan de uitstaande inleg van de Participanten raken de Participanten een gedeelte van hun inleg kwijt. 

Risico met betrekking tot toekomstverwachtingen omtrent Covid-19
In dit document worden toekomstverwachtingen gepresenteerd omtrent Covid-19 die zijn gebaseerd op aannames en informatie die per 29 oktober 2021 ter beschikking staan van de Uitgevende Instelling. Hierbij zijn we er van uit gegaan dat Plaza Resort Bonaire B.V. de exploitatie van Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire onbeperkt kan voortzetten. Hoewel de verwachtingen zo realistisch mogelijk zijn gepresenteerd, bestaat de mogelijkheid dat als gevolg van een (regionale) opleving van bijvoorbeeld nieuwe varianten van het Covid-19 virus het toerisme op Bonaire door maatregelen wordt beperkt of dat toeristen uit sommige regio’s of landen het eiland Bonaire niet kunnen bezoeken, waardoor de exploitatieopbrengsten zullen verminderen of geheel wegvallen. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat Plaza Resort Bonaire B.V. niet aan haar huurverplichtingen jegens Villa Eiland Bonaire Beheer B.V. kan voldoen. Villa Eiland Beheer B.V. zal dan mogelijk niet aan haar rente-en aflosverplichtingen op de Lening VBB jegens het Fonds kunnen voldoen. Op dat moment zal het Fonds zich kunnen wenden tot de garant Van der Valk International B.V.. De mogelijkheid bestaat echter dat ook de resultaten van Van der Valk International B.V. als gevolg van nieuwe ontwikkelingen omtrent Covid-19 onder druk staan en het verzoek doet tot opschorting van de aflossingen - en/of renteverplichtingen. Door het Fonds zal worden bezien in hoeverre zij hierin mee kan en wil gaan. Tijdelijke opschortingen van de aflossingen - en/of renteverplichtingen kunnen een negatieve impact hebben op de cashflow van het Fonds. De situatie kan zich voordoen dat het Fonds dan niet, of niet volledig, de geprognosticeerde rendementen en terugbetalingen op de Participaties kan voldoen.

Een overzicht van alle risico's vindt u in hoofdstuk 12 van het Informatie Memorandum. 


Terug