Terug

ZIB Marina Port Zélande CV - vastgoedfonds | startdatum 07-06-2021

Startdatum
7 juni 2021
Rente
6,5%
Max. looptijd
19 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 9.500.000
Doelbedrag
€ 9.500.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 10.800.000
Aantal participaties
3.800
Minimaal aantal participaties
40
Waarde participatie
€ 2.500,00
Projectinfo

Oprichting
ZIB Marina Port Zélande C.V. is in 2021 opgericht. De totale investeringsbegroting van € 10,8 miljoen is aangewend voor de aankoop van de jachthaven Marina Port Zélande met circa 850 ligplaatsen en alle bijbehorende voorzieningen inclusief 100 nieuw gerealiseerde camperplaatsen. De investering is gefinancierd met een eigen vermogen van € 9,5 miljoen en een achtergestelde lening van € 1,3 miljoen.

Marina Port Zélande is een grote jachthaven gelegen op een unieke locatie. De jachthaven ligt in de gemeente Ouddorp aan de oostzijde van de Brouwersdam aan het Grevelingmeer en bestaat uit 13 aanlegsteigers met circa 805 ligplaatsen. De bijhorende voorzieningen bestaan onder andere uit een havenkantoor, een service center voor onderhoud en reparaties aan boten, een zomer- en winterstalling, een restaurant, een watersportwinkel/zeilmakerij en een bedrijfshal voor motorbotenverkoop. Daarnaast zijn er met de financiering 100 nieuwe camperplaatsen gerealiseerd. De Jachthaven Marina Port Zélande wordt door het fonds verhuurd aan MPZ B.V. die de jachthaven al sinds 2016 exploiteert.

Sustainable Finance Disclosure Regulations (SFDR)
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 6 van de SFDR (Verordening EU 2019/2088) m.b.t. informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Het Fonds heeft niet tot doel ecologische of sociale kenmerken of een combinatie daarvan te promoten, of een duurzame belegging te bieden in de zin van artikel 8 en artikel 9 van de SFDR. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologische duurzame economische activiteiten. De Beheerder van het Fonds houdt bij haar beleggingsbeslissingen rekening met de integratie van duurzaamheidsrisico's. 

Inschrijving
De inschrijving is in mei 2021 gesloten. Op alle 3.800 participaties is inschrijving ontvangen.

Uitgifte participaties
Op 7 juni 2021 zijn de participaties in ZIB Marina Port Zélande C.V. uitgegeven.

Uitstaand participantenvermogen
Het participantenvermogen in ZIB Marina Port Zélande C.V. bedraagt per 31 december 2023 € 8.975.000 (3.590 participaties elk groot € 2.500).

De nominale waarde van een participatie is € 2.500.
Per 31 december 2023 is de intrinsieke waarde van een participatie A of B € 2.500, voor een participatie C is dit € 2.692.

Het participantenvermogen in ZIB Marina Port Zélande C.V. bedraagt per 30 juni 2024 € 8.830.000 (3.532 participaties elk groot € 2.500).

Financiële cijfers
Bekijk hier de financiële rapportages

Kernpunten
  • Totale investering van € 10,8 miljoen in Jachthaven Marina Port Zélande en alle bijbehorende (on)roerende zaken en 100 camperplaatsen;
  • Eigen vermogen bij aanvang van € 9,5 miljoen, verdeeld over 3.800 participaties, onderverdeeld in: participaties A (€ 2.500.000), B (€ 4.500.000) en C (€ 2.500.000);
  • Minimale deelname € 100.000 (40 participaties ad. € 2.500);
  • Geprognosticeerd totaal rendement op jaarbasis*: participaties A 3,5%; participaties B 4,0%; participaties C 6,5%;
  • Investeringshorizon van maximaal 19 jaar en 8 maanden (tot en met 2040);
  • Uitgiftedatum 7 juni 2021;
  • Uitkeringen rendement aan de participanten per kwartaal achteraf, per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december;
  • Emissiekosten bij aanvang eenmalig 2,0% over de deelname.

* Enkelvoudig en voor belasting. Van het rendement op de participaties C  wordt 3,5% per jaar uitgekeerd; de bonusuitkering van 3,0% op jaarbasis zal worden uitbetaald bij inkoop van de participaties C. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico's

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als investeerder?

Risico m.b.t. tot toekomstverwachting in relatie tot Covid-19
In het Informatie Memorandum document worden toekomstverwachtingen gepresenteerd omtrent Covid-19 die zijn gebaseerd op aannames en informatie die per 26 maart 2021 ter beschikking staan van de Uitgevende Instelling. Hierbij zijn we er van uit gegaan dat MPZ B.V. de exploitatie van Jachthaven MPZ onbeperkt kan voortzetten. Hoewel de verwachtingen zo realistisch mogelijk zijn gepresenteerd, bestaat de mogelijkheid dat als gevolg van een (regionale) opleving van bijvoorbeeld nieuwe varianten van het Covid-19 virus MPZ B.V. tijdelijk de jachthaven (gedeeltelijk) zal moeten sluiten of dat watersporters uit sommige regio’s of landen het park niet kunnen bezoeken, waardoor de exploitatieopbrengsten inclusief opbrengsten uit onderverhuur van de jachthaven zullen verminderen of geheel wegvallen. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat de huurder zich bij Marina Port Zélande B.V. meldt met het verzoek voor een (tijdelijke) huurkorting. Op dat moment zal door ZIB Marina Port Zélande B.V. worden bezien in hoeverre zij hierin mee kan en wil gaan. Tijdelijke huurkortingen kunnen een negatieve impact hebben op de cashflow van het Fonds. De situatie kan zich voordoen dat het Fonds dan niet, of niet volledig, de geprognosticeerde rendementen op de Participaties kan voldoen.

Debiteurenrisico
Het debiteurenrisico is het risico dat de huurder, MPZ B.V., niet aan zijn betalingsverplichting(en) jegens ZIB Marina Port Zélande B.V. kan voldoen. Deze situatie zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen bij gewijzigde marktomstandigheden, lagere resultaten, verslechterde solvabiliteit of faillissement. De inkomsten van het Fonds zijn volledig afhankelijk van de huurinkomsten van één huurder, te weten MPZ B.V.

Indien de huurder als gevolg van financiële problemen haar verplichtingen aan ZIB Marina Port Zélande B.V. niet meer (volledig) kan nakomen zullen de huurinkomsten van het Fonds achterblijven bij de prognose. ZIB Marina Port Zélande B.V. kan vervolgens genoodzaakt zijn de huurrelatie met de huurder te verbreken en kan de situatie zich voordoen dat er (tijdelijk) geen nieuwe huurder gevonden kan worden. Mogelijk leidt deze situatie tot hogere kosten voor ZIB Marina Port Zélande B.V. bijvoorbeeld doordat zij extra kosten moet maken voor aanpassingen aan het vastgoed om (een) nieuwe huurder(s) aan te trekken. Hoe langer de leegstand aanhoudt des te groter zal de financiële impact zijn op het Fonds. De situatie kan zich voordoen dat het Fonds dan niet, of niet volledig, de geprognosticeerde rendementen op de Participaties kan voldoen.

Restwaarderisico
Dit is het risico dat de waarde van het vastgoed bij vervreemding lager ligt dan het totaal van de gedane investering. Het restwaarderisico doet zich niet alleen voor bij liquidatie van het project aan het einde van de beoogde looptijd maar kan zich ook vóór het einde van de beoogde looptijd van het Fonds voordoen. Het restwaarderisico kan zich bijvoorbeeld voordoen op het moment dat de huurder, om wat voor reden dan ook, het huurcontract verbreekt en ZIB Marina Port Zélande B.V. geen nieuwe huurder kan vinden en besluit om Jachthaven MPZ te verkopen. Op dat moment zal moeten blijken wat de restwaarde is van Jachthaven MPZ en of deze voldoende is om alle debiteuren en participatiehouders terug te betalen. Waardeschommelingen doen zich meestal voor bij wijzigende marktomstandigheden (vraag en aanbod). Daarnaast hebben onder meer de volgende factoren invloed op de waarde: verhuursituatie, inflatie, rentestand, staat van onderhoud, courantheid etc. De restwaarde wordt bovendien beïnvloed door de nog resterende looptijd van de erfpacht. Voor het grootste gedeelte van de jachthaven en de parkeerplaats is de erfpacht afgekocht tot 2086 maar voor het noordelijke gedeelte van de jachthaven geldt dat het erfpacht in 2049 wordt herzien en voor de camperplaatsen wordt het erfpachtcanon in 2043 herzien. De opbrengst ontvangen door het Fonds, na verkoop, zal aangewend worden om de Participaties in te kopen. De verdeling zal geschieden conform de rangorde van liquidatie zoals opgenomen in de C.V.-overeenkomst van het Fonds (zie ook paragraaf 11.4 van het Informatie Memorandum). De situatie zou zich bij een liquidatie kunnen voordoen dat het Fonds onvoldoende middelen heeft om alle participaties terug te betalen.

Een overzicht van alle risico's vindt u in het Informatie Memorandum (hoofdstuk 2).


Terug