Terug

Private Equity IV - beleggingsdienst | startdatum 16-03-2021

Startdatum
16 maart 2021
Rente
5%
Max. looptijd
8 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 2.832.000
Doelbedrag
€ 2.832.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 2.832.000
Projectinfo

Project Private Equity IV
Bij project Private Equity IV zijn er 2.832 Obligaties van ieder € 1.000, in totaal € 2.832.000, uitgegeven door Stichting Financiering Private Equity II. Met de opbrengst van de uitgifte heeft de Stichting Preferente Participaties gekocht in het investeringsfonds BB Capital Fund Investments (het Fonds). Het Fonds selecteert meerdere private equity fondsen die allemaal investeren in verschillende bedrijven. In 2019 en 2020 zijn via ZIB drie eerdere investeringsrondes succesvol uitgegeven in hetzelfde Fonds. Project Private Equity IV is de vierde investeringsronde. 

Preferente Participaties
In het Fonds zijn Preferente Participaties en Gewone Participaties beschikbaar. De Preferente Participaties hebben voorrang op de winstuitkering en terugbetaling ten opzichte van de Gewone Participaties. Met de aankoop van Preferente Participaties kan de Stichting 5,0% rente per jaar uitbetalen aan de Obligatiehouders, met een maximale looptijd van 8 jaar. 

Inschrijfperiode
De inschrijving voor dit project is op 18 februari 2021 gesloten. Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuwe projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vergoeding en Aflossing op de Obligaties
Als investeerder ontvangt u jaarlijks 5,0% rente over uw investering. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden per 15 juni 2021 en daarna iedere 12 maanden. De rente en aflossing zijn afhankelijk van de inkomsten op de Preferente Participaties. De aflossing van de Preferente Participaties wordt verwacht uiterlijk per 16 maart 2029, maar kan ook op een andere datum plaatsvinden. Over de aflossing van de Obligaties leest u meer in de Obligatievoorwaarden. 

Uitgifte Obligaties
De Obligaties zijn op16 maart 2021 succesvol uitgegeven.

Kernpunten

Kernpunten project Private Equity IV

  • Verhandelbare Obligaties
  • Uitgifte € 2.500.000, uitbreidingsmogelijkheid tot € 3.000.000
  • Voor de aankoop van Preferente Participaties in het investeringsfonds
  • Minimale deelname € 15.000 (15 obligaties ad. € 1.000)
  • 5,0% rente per jaar*
  • Jaarlijkse rentebetaling
  • Looptijd maximaal 8 jaar

*Rente op jaarbasis voor belasting. Rentebetaling en aflossing afhankelijk van kasstroom Uitgevende Instelling. Eénmalige emissiekosten bij inschrijving bedragen 2% over uw investering. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen kent risico's. Iedere beslissing tot deelname en inschrijving moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum en bijlagen.

Risico's

Het in dit Informatie Memorandum beschreven aanbod tot inschrijving en verwerving van Obligaties is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in private equity of producten die daaraan gerelateerd zijn. Investeren in private equity impliceert een aanzienlijke mate van risico en is alleen geschikt voor Investeerders die het geïnvesteerde kapitaal over een langere periode kunnen investeren en die zich het risico van verlies van het volledige of een gedeelte van het geïnvesteerde kapitaal kunnen veroorloven. Hieronder vindt u de meest belangrijke risico's. Alle risico's kunt u lezen in hoofdstuk 7 van het Informatie Memorandum. 

Marktrisico
Huidige en toekomstige marktomstandigheden alsmede de macro-economische ontwikkelingen kunnen de marktwaarde van de investeringen van het Fonds, waarin via de Uitgevende Instelling wordt geïnvesteerd, nadelig beïnvloeden. Die omstandigheden kunnen onder meer bestaan uit een stijgende rente (meer kosten voor de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd), lagere inflatie (lagere opbrengsten die gekoppeld zijn aan inflatie voor de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd) of het optreden van een recessie door de Covid-19 pandemie of anderszins (waardoor werkloosheid kan optreden en de economische groei afneemt). Een daling van de waarde van de investeringen kan leiden tot een lager rendement en zelfs tot een negatief rendement en de mogelijkheid dat de uitkeringop de Preferente Participaties op enig moment niet of niet volledig kan worden voldaan. Bij een negatief rendement kan de Uitgevende Instelling de rente en aflossing niet of niet volledig voldoen, waarmee de inleg van de Investeerders geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Marktomstandigheden kunnen er tevens toe leiden dat het Fonds op enig moment minder liquide is dan wordt verwacht, waardoor uitkeringen op of terugbetaling van Preferente Participaties niet of later dan verwacht kan plaatsvinden.

Risico’s met betrekking tot toekomstverwachtingen in relatie tot Covid-19
In dit document worden toekomstverwachtingen gepresenteerd die zijn gebaseerd op aannames en informatie welke per 12 februari 2021 ter beschikking staan van de Uitgevende Instelling. De huidige Covid-19 pandemie vergroot de onzekerheden betreffende werving van nieuw kapitaal. Het Fonds gaat in de jaren 2021 tot en met 2023 uit van elk jaar € 20.000.000. Hoewel de verwachtingen zo realistisch mogelijk zijn gepresenteerd, bestaat de mogelijkheid dat de impact van Covid-19 op de samenleving veel langer aanhoudt dan nu voorzien. Als gevolg daarvan zou de situatie zich kunnen voordoen dat beleggers minder bereidheid hebben om te investeren in het Fonds dan wel dat zij later willen investeren in het Fonds. Juist vanwege de opbouwfase waarin het Fonds zich bevindt is inleg van nieuw kapitaal essentieel voor realisatie van de groeiverwachtingen. Voor het Fonds kan dit betekenen dat zij een tekort aan kapitaal heeft om aan haar verplichtingen richting de Portefeuillefondsen te voldoen. Er kan dan een financieringsmismatch ontstaan zoals beschreven bij het risico hieronder.

Geen zekerheid van beleggingsopbrengsten
De Fondsmanager van het Fonds, waarin via de Uitgevende Instelling wordt geïnvesteerd, kan niet verzekeren dat hij in staat zal zijn om bepaalde geschikte investeringen te vinden waarin het Fonds kan investeren. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat het Fonds in staat zal zijn om inkomsten te genereren voor haar Investeerders of dat het rendement in overeenstemming zal zijn met de risico's van beleggen in de soorten activa en transacties waarin het Fonds voornemens is te investeren. Activiteiten van de Fondsmanager en het investeringsteam uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstig succes.


Terug