Terug

Private Equity III - beleggingsdienst | startdatum 01-12-2020

Startdatum
1 december 2020
Rente
5%
Max. looptijd
5,5-8 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 2.500.000
Doelbedrag
€ 2.500.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 2.500.000
Projectinfo

Project Private Equity III
Bij project Private Equity III worden er 2.500 Obligaties van ieder € 1.000, in totaal € 2.500.000, uitgegeven door Stichting Financiering Private Equity I. Met de opbrengst van de uitgifte zal de Stichting Preferente Participaties kopen in het investeringsfonds BB Capital Fund Investments. (het Fonds). Het Fonds selecteert meerdere private equity fondsen die allemaal investeren in verschillende bedrijven. In 2019 hebben wij twee eerdere investeringsrondes succesvol uitgegeven in hetzelfde Fond. Per juni 2019 is project Private Equity I geplaatst en in december 2019 is project Private Equity II uitgegeven. Project Private Equity III is de derde investeringsronde. 

Preferente Participaties
In het Fonds zijn Preferente Participaties en Gewone Participaties beschikbaar. De Preferente Participaties hebben voorrang op de winstuitkering en terugbetaling ten opzichte van de Gewone Participaties. Met deze structuur kan de Stichting 5,0% rente per jaar uitbetalen aan de Obligatiehouders, met een maximale looptijd van 8 jaar. 

Inschrijven op het project?
De inschrijving voor project Private Equity III is gesloten. Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuwe projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Vergoeding en Aflossing op de Obligaties
Als investeerder ontvangt u jaarlijks 5,0% rente over uw investering. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden per 15 juni 2021 en daarna iedere 12 maanden. De Aflossing is afhankelijk van de inkoop van de Preferente Participaties, voor het eerst vanaf 2026 maar uiterlijk per 1 december 2028. 

Uitgifte Obligaties
De Obligaties zijn op 1 december 2020 succesvol uitgegeven.

Kernpunten

Kernpunten project Private Equity III

  • Investeer via verhandelbare Obligaties
  • Uitgifte in totaal € 2.500.000
  • Voor de aankoop van 2.500 Preferentie Participaties in het investeringsfonds
  • Minimale deelname € 15.000 (15 Obligaties ad. € 1.000)
  • 5,0% rente per jaar*
  • Jaarlijkse rentebetaling
  • Looptijd 5,5 tot 8 jaar

*Rente op jaarbasis voor belasting. Eénmalige emissiekosten van 2,0% bij inschrijving over uw investering. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde garanties bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico's

Risico's
Het in dit Informatie Memorandum beschreven aanbod tot inschrijving en de verwerving van Obligaties is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in private equity of producten die daaraan gerelateerd zijn. Investeren in private equity impliceert een aanzienlijke mate van risico en is alleen geschikt voor Investeerders die het geïnvesteerde kapitaal over een langere periode kunnen investeren en die zich het risico van verlies van het volledige of een gedeelte van het geïnvesteerde kapitaal kunnen veroorloven. Hieronder vindt u de meest belangrijke risico's. Alle risico's kunt u lezen in hoofdstuk 7 van het Informatie Memorandum. 

Marktrisico
Huidige en toekomstige marktomstandigheden alsmede de macro-economische ontwikkelingen kunnen de marktwaarde van de investeringen van het Fonds, waarin via de Uitgevende Instelling wordt geïnvesteerd, nadelig beïnvloeden. Die omstandigheden kunnen onder meer bestaan uit een stijgende rente (meer kosten voor de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd), lagere inflatie (lagere opbrengsten die gekoppeld zijn aan inflatie voor de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd) of het optreden van een recessie door de Covid-19 pandemie of anderszins (waardoor werkloosheid kan optreden en de economische groei afneemt). Een daling van de waarde van de investeringen kan leiden tot een lager rendement en zelfs tot een negatief rendement en de mogelijkheid dat de rentevergoeding op de Preferente Participaties op enig moment niet of niet volledig kan worden voldaan. Bij een negatief rendement kan de inleg van de Investeerders geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Marktomstandigheden kunnen er tevens toe leiden dat het Fonds op enig moment minder liquide is dan wordt verwacht, waardoor rentevergoeding op of terugbetaling van Preferente Participaties niet of later dan verwacht kan plaatsvinden.

Risico’s met betrekking tot toekomstverwachtingen in relatie tot Covid-19
In dit document worden toekomstverwachtingen gepresenteerd die zijn gebaseerd op aannames en informatie welke per 4 november 2020 ter beschikking staan van de Uitgevende Instelling. De huidige Covid-19 pandemie vergroot de kans dat het Fonds minder nieuw kapitaal verwerft dan onder normale omstandigheden. Het Fonds gaat er van uit dat in 2020 € 10.000.000 aan nieuw kapitaal wordt opgehaald bij beleggers en in de jaren 2021 tot en met 2024 elk jaar € 20.000.000. Hoewel de verwachtingen zo realistisch mogelijk zijn gepresenteerd, bestaat de mogelijkheid dat de impact van Covid-19 op de samenleving veel langer aanhoudt dan nu voorzien door het uitblijven van een vaccin of goede medicijnen. Als gevolg daarvan zou de situatie zich kunnen voordoen dat beleggers minder bereidheid hebben om te investeren in het Fonds dan wel dat zij later willen investeren in het Fonds. Juist vanwege de opbouwfase waarin het Fonds zich bevindt is inleg van nieuw kapitaal essentieel voor realisatie van de groeiverwachtingen. Voor het Fonds kan dit betekenen dat zij een tekort aan kapitaal heeft om aan haar verplichtingen richting de Portefeuillefondsen te voldoen. Er kan dan een financieringsmismatch ontstaan zoals beschreven bij het risico hieronder.

Geen zekerheid van beleggingsopbrengsten
De Fondsmanager van het Fonds, waarin via de Uitgevende Instelling wordt geïnvesteerd, kan niet verzekeren dat hij in staat zal zijn om bepaalde geschikte investeringen te vinden waarin het Fonds kan investeren. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat het Fonds in staat zal zijn om inkomsten te genereren voor haar Investeerders of dat het rendement in overeenstemming zal zijn met de risico's van beleggen in de soorten activa en transacties waarin het Fonds voornemens is te investeren. Activiteiten van de Fondsmanager en het investeringsteam uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstig succes.


Terug