Terug

Private Equity VI - beleggingsdienst | startdatum 01-07-2022

Rente
4,5%
Max. looptijd
8 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 3.750.000
Doelbedrag
€ 3.750.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 3.750.000
Projectinfo

Project Private Equity VI
Met project Private Equity VI zijn er 3.750 verhandelbare Obligaties van ieder € 1.000, in totaal € 3.750.000, uitgegeven door Stichting Financiering Private Equity II (de Stichting). Met de opbrengst van de uitgifte heeft de Stichting Preferente Participaties gekocht in het investeringsfonds BB Capital Fund Investments (het Fonds). Het Fonds selecteert meerdere private equity fondsen die allemaal investeren in verschillende bedrijven. Sinds 2019 zijn via ZIB Beleggingsonderneming B.V. vijf eerdere investeringsrondes succesvol uitgegeven in hetzelfde Fonds. Project Private Equity VI is de zesde investeringsronde. 

Inschrijfperiode
De inschrijving voor dit project is op 24 juni 2022 gesloten. Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuwe projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwbrief

Preferente Participaties
In het Fonds zijn Preferente Participaties en Gewone Participaties beschikbaar. De Preferente Participaties kennen een maximale looptijd en een vaste vergoeding per jaar, die jaarlijks wordt uitgekeerd. De Preferente Participaties hebben voorrang op de winstuitkering en terugbetaling ten opzichte van de Gewone Participaties. Met de aankoop van Preferente Participaties kan de Stichting 4,5% rente per jaar uitbetalen aan de Obligatiehouders, met een maximale looptijd van 8 jaar. 

Rente en Aflossing op de Obligaties
Investeerders ontvangen jaarlijks 4,5% rente over hun investering. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden per 15 juni 2023 en daarna iedere 12 maanden in juni gedurende de looptijd. De rente en aflossing zijn afhankelijk van de inkomsten op de Preferente Participaties. De aflossing van de Preferente Participaties wordt verwacht uiterlijk per 1 juli 2030, maar kan ook op een andere datum plaatsvinden. De aflossing van de Obligaties staat nader omschreven in de Obligatievoorwaarden. 

Uitgifte Obligaties
De obligaties zijn op 1 juli 2022 succesvol uitgegeven. 

Kernpunten

Kernpunten project Private Equity VI

  • Verhandelbare Obligaties
  • Minimale deelname € 10.000 (10 Obligaties ad. € 1.000)
  • 4,5% rente per jaar*
  • Jaarlijkse rentebetaling
  • Uitgifte van € 3.500.000, uitbreidingsmogelijkheid tot € 4.995.000
  • Voor de aankoop van Preferente Participaties in het investeringsfonds BB Capital Fund Investments
  • Looptijd circa 8 jaar;

*Rente op jaarbasis voor belasting. Rentebetaling en aflossing afhankelijk van kasstroom Uitgevende Instelling. Eénmalige emissiekosten bij inschrijving bedragen 2,0% over uw investering. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen kent risico's. Iedere beslissing tot deelname en inschrijving moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum en bijlagen.

Risico's

Risico's
Het aanbod dat beschreven wordt in het Informatie Memorandum tot inschrijving en verwerving van Obligaties is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in private equity of producten die daaraan gerelateerd zijn. Investeren in private equity impliceert een aanzienlijke mate van risico en is alleen geschikt voor Investeerders die het geïnvesteerde kapitaal over een langere periode kunnen investeren en die zich het risico van verlies van het volledige of een gedeelte van het geïnvesteerde kapitaal kunnen veroorloven. Hieronder vindt u de meest belangrijke risico's. Alle risico's kunt u lezen in hoofdstuk 7 van het Informatie Memorandum. 

Marktrisico
Huidige en toekomstige marktomstandigheden alsmede de macro-economische ontwikkelingen kunnen de marktwaarde van de investeringen van het Fonds, waarin via de Uitgevende Instelling wordt geïnvesteerd, nadelig beïnvloeden. Die omstandigheden kunnen onder meer bestaan uit een stijgende rente (meer kosten voor de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd), lagere inflatie (lagere opbrengsten die gekoppeld zijn aan inflatie voor de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd), hogere inflatie (hogere kosten voor de onderneming waarin wordt geïnvesteerd) of het optreden van een recessie door nieuwe virus varianten in het kader van de Covid-19 pandemie of anderszins (waardoor werkloosheid kan optreden en de economische groei afneemt). Een daling van de waarde van de investeringen kan leiden tot een lager rendement en zelfs tot een negatief rendement en de mogelijkheid dat de rentevergoeding op de Preferente Participaties op enig moment niet of niet volledig kan worden voldaan. Bij een negatief rendement kan de inleg van de Investeerders geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Marktomstandigheden kunnen er tevens toe leiden dat het Fonds op enig moment minder liquide is dan wordt verwacht, waardoor rentevergoeding op of terugbetaling van Preferente Participaties niet of later dan verwacht kan plaatsvinden.

Geen zekerheid van beleggingsopbrengsten
De Fondsmanager van het Fonds, waarin via de Uitgevende Instelling wordt geïnvesteerd, kan niet verzekeren dat hij in staat zal zijn om bepaalde geschikte investeringen te vinden waarin het Fonds kan investeren. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat het Fonds in staat zal zijn om inkomsten te genereren voor haar Investeerders of dat het rendement in overeenstemming zal zijn met de risico's van beleggen in de soorten activa en transacties waarin het Fonds voornemens is te investeren. Activiteiten van de Fondsmanager en het investeringsteam uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstig succes.

Inflatierisico
Het afgelopen half jaar is de inflatie in Europa en de Verenigde Staten fors toegenomen. De inflatie is grotendeels het gevolg van gestegen energieprijzen en de oorlog in Oekraïne heeft bovendien de prijzen van levensmiddelen opgestuwd. Aanhoudende hoge inflatie kan gevolgen hebben voor de onderliggende investeringen van de Portefeuillefondsen omdat hogere kosten niet altijd (direct) kunnen worden doorberekend aan afnemers. Dit kan de waardering van de onderliggende Portefeuillefondsen onder druk zetten en leiden tot een lager rendement en zelfs tot een negatief rendement en de mogelijkheid dat de rentevergoeding op de Preferente Participaties op enig moment niet of niet volledig kan worden voldaan. Bij een negatief rendement kan de inleg van de Investeerders geheel of gedeeltelijk verloren gaan.

Geen zekerheid van beleggingsopbrengsten
De Fondsmanager van het Fonds, waarin via de Uitgevende Instelling wordt geïnvesteerd, kan niet verzekeren dat hij in staat zal zijn om bepaalde geschikte investeringen te vinden waarin het Fonds kan investeren. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat het Fonds in staat zal zijn om inkomsten te genereren voor haar Investeerders of dat het rendement in overeenstemming zal zijn met de risico's van beleggen in de soorten activa en transacties waarin het Fonds voornemens is te investeren. Activiteiten van de Fondsmanager en het investeringsteam uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstig succes.


Terug