Terug

Zandvoort II - Recreatief vastgoed

Startdatum
december 2020
Rente
5,0%
Max. looptijd
15 jr
Geïnvesteerd bedrag
€ 4.497.500
Doelbedrag
€ 4.995.000
90 %
Bekijk de details
Sluit de details
Projectinfo

Project Zandvoort II
Bij project Zandvoort II investeert u in recreatief vastgoed, via verhandelbare obligaties die Stichting Financiering Zandvoort uitgeeft. Het gaat om de uitgifte van 1.998 obligaties van ieder € 2.500, in totaal € 4.995.000. Stichting Financiering Zandvoort zal het volledige bedrag gebruiken om Participaties in Zandvoort II C.V. te kopen. Zandvoort II C.V. heeft als enige activiteit het houden van Participaties C in het vastgoedfonds ZIB Zandvoort C.V. 

Nadere info over de investering door Stichting Financiering Zandvoort
ZIB Zandvoort C.V. is een vastgoedfonds dat in december 2018 is opgericht voor de aankoop van het vastgoed op Center Parcs Park Zandvoort. De C.V. heeft 120 cottages, hotel met 100 hotelkamers en meeting-/officerooms, de centrumvoorzieningen en infrastructuur op het vakantiepark aangekocht. Direct na de aankoop is gestart met een grootschalige renovatie en herinrichting. De cottages, het hotel en de centrumvoorzieningen zijn inmiddels volledig gerenoveerd. Hiermee is de renovatie voor 90% gerealiseerd. De laatste werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. Het vastgoed wordt verhuurd aan Center Parcs Netherlands N.V.
Om de aankoop en renovatie te financieren, heeft ZIB Zandvoort C.V. in 2018 participaties uitgegeven. Een deel van deze participaties is aangekocht door Zandvoort II C.V., die hiervoor ook participaties heeft uitgegeven en een lening heeft aangetrokken. Deze lening wordt nu geherfinancierd, waarvoor Zandvoort II C.V. participaties uitgeeft. Stichting Financiering Zandvoort gaat over tot uitgifte van de obligaties waarmee deze participaties door haar worden aangekocht. 

Inschrijven op het project?
De inschrijving voor het project is nu geopend. Via de website kunt u eenvoudig inschrijven.
Een digitale inschrijving kan snel worden verwerkt. De minimale deelname in het project is 4 Obligaties, te weten € 10.000. De nominale waarde per Obligatie bedraagt € 2.500 per stuk. Bij deelname betaalt u 2,0% emissiekosten over uw investering.

Leest u, voordat u besluit tot deelname, het gehele Informatie Memorandum.
Dit Informatie Memorandum is geen prospectus in de zin van de Wet op het financieel toezicht ('Wft') en is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM. Nadrukkelijk wordt vermeld dat de Uitgevende Instelling Stichting Financiering Zandvoort geen vergunningplicht heeft ingevolge de Wft en niet onder toezicht staat van de AFM.

Vergoeding en aflossing op de Obligaties
Als investeerder ontvangt u rente per 30 juni en 31 december. De totale rente op de obligaties bedraagt 5,0% op jaarbasis. Hiervan wordt 3,0% jaarlijks uitbetaald en 2,0% als bonus enkelvoudig op jaarbasis berekend over de periode vanaf Uitgiftedatum tot datum van Aflossing van de obligatie.  
De Obligaties worden afgelost in jaarlijkse termijnen. Naar verwachting vindt de eerste aflossing plaats per 31 december 2021 en vindt de (slot-)aflossing per 31 december 2035 plaats, tenzij sprake is van vervroegde aflossing.

Uitgifte Obligaties
De Obligaties worden naar verwachting op 1 december 2020 uitgegeven.

Iedere beslissing tot inschrijving en deelname moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum, de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voowaarden ZIB BO en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

Kernpunten

Kernpunten project Zandvoort II

  • Financiering voor investering in recreatief vastgoed op Center Parcs Park Zandvoort
  • Uitgifte verhandelbare Obligaties, totaal € 4.955.000
  • Deelname vanaf € 10.000 (4 Obligaties ad. € 2.500)
  • 5,0% rente op jaarbasis (hiervan wordt 3,0% jaarlijks uitbetaald en 2,0% bij aflossing)*
  • Halfjaarlijkse rentebetalingen
  • Maximale looptijd 15 jaar en 1 maand
  • Tussentijdse terugbetaling

*  Rente op jaarbasis voor belasting. Eénmalige emissiekosten bij inschrijving bedragen 2,0% over uw investering. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Risico's

Wat zijn de risico's voor u als investeerder?

Het beschreven aanbod tot inschrijving en de verwerving van Obligaties is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in vastgoedproducten of producten die daaraan gerelateerd zijn. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die het rendement en de waarde van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen. 

In het algemeen kan gesteld worden dat aan het investeren in (de financiering van) vastgoed, risico’s verbonden zijn. In Hoofdstuk 7 van dit Informatie Memorandum zijn de materiële risicofactoren omschreven en toegelicht. Indien deze risico’s zich voordoen kan dit tot gevolg hebben dat de rentebetalingen en aflossingen niet of later door de Uitgevende Instelling worden uitbetaald en kan het zijn dat Investeerders minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Vanwege het risicodragende karakter van deze financiering is het niet aan te raden dat een Investeerder deelneemt die zich niet kan permitteren zijn Investering geheel of gedeeltelijk te verliezen. 

Iedere beslissing tot inschrijving en deelname in het project, moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum en de bijlagen, door degene die investeert.

Inschrijven

Inschrijven op het project?
Deelname is mogelijk vanaf € 10.000 (4 Obligaties). Bij deelname betaalt u 2,0% emissiekosten. Inschrijven is mogelijk tot en met 30 november 2020, tenzij de periode verkort of verlengd wordt. Toewijzing van de Obligaties gaat op volgorde van binnenkomst van het volledige inschrijfformulier en de bijlagen. Een digitale inschrijving kan snel worden verwerkt. Uiteraard kunt u ook handmatig inschrijven en de stukken per post of ingescand per e-mail naar info@zinbinvestments.nl sturen.

Start hier uw inschrijving


Terug