Obligaties - crowdfundingdiensten

Obligaties onder de ECSP-vergunning

Op deze pagina leest u meer over obligatie-uitgiftes tot € 5 miljoen, die door ZIB Belegggingsonderneming worden aangeboden onder de verkregen Europese crowdfundingvergunning.

Wanneer u via ZIB Beleggingsonderneming B.V. belegt in obligaties betekent dit dat u geld uitleent aan een projecteigenaar die financiering zoekt, u heeft dan een (verhandelbaar) schuldbewijs.
Er wordt een termijn afgesproken en een overeenkomst gesloten. Als obligatiehouder ontvangt u gedurende deze periode een rentevergoeding van de projecteigenaar. Na afloop van de periode ontvangt u de inleg van uw obligatie retour. U kunt de obligatie ook verhandelen. De voorwaarden hiervoor kunnen per project verschillen.

Wat zijn de kenmerken van beleggen in obligaties?

Onderstaande kenmerken kunnen per project verschillend zijn.

Obligaties

Hoe investeert u? Door middel van obligaties. Dit is een (verhandelbaar) schuldbewijs voor een lening die u verstrekt aan een projecteigenaar.
Via ZIB Beleggingsonderneming onder de ECSP-vergunning
Soort investering Diverse soorten vastgoed, financieringen of private equity
Minimale inleg v.a. € 5.000 
Maximale inleg N.v.t.
Uitgifte project Tot € 5 miljoen
Eenmalig kosten Emissiekosten 2%
Jaarlijkse kosten Geen
Looptijd 7 -15 jaar
Aflossing Minimaal jaarlijks
Rente op obligaties 4% tot 6%
Uitkering rente obligaties Per kwartaal of (half)jaarlijks
Obligaties verhandelbaar? Ja, zie hieronder
Jaarlijkse bijeenkomst Ja, er wordt jaarlijks een bijeenkomst gehouden voor de investeerders
Vastlegging afspraken Obligatievoorwaarden en in het Blad met essentiële beleggingsinformatie, per project verschillend

Regelgeving ZIB Beleggingsonderneming ECSP-vergunning

Om de plaatsing van obligaties van projecten tot € 5 miljoen te kunnen realiseren hebben wij als ZIB Beleggingsonderneming B.V. een Europese vergunning ontvangen voor het verlenen van crowdfundingdiensten als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de Europese Crowdfunding Verordening (ECSP). Meer hierover leest u hier. ZIB Beleggingsonderneming B.V. is hieronder opgenomen onder nummer 32000027 in het register van de AFM. Wij staan hiermee onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Op deze pagina leest u meer over de vergunning.

Obligaties zijn verhandelbaar

Waarom beleggen in obligaties?
Een groot voordeel van het beleggen in obligaties is dat u deze op elk gewenst moment kunt over dragen. U bent dus niet afhankelijk van de vaste aflosmomenten. De obligaties zijn direct overdraagbaar tussen de investeerders, maar ook aan derden. Door middel van een schriftelijke overeenkomst kan deze overdracht gerealiseerd worden.

Heeft u obligaties in een bestaand project van ZIB Beleggingsonderneming B.V. en wilt u deze overdragen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Rente op obligaties

Gedurende de looptijd van de obligaties ontvangt u als investeerder (obligatiehouder) per kwartaal of per (half)jaar uitbetaling van rente op de obligaties. De te ontvangen rente wordt berekend aan de hand van de investering minus de aflossing in de betreffende renteperiode.

Zowel de rente als de uitbetaling ervan verschilt per project. De afspraken hiervoor worden altijd vermeld in het Blad met essentiële beleggingsinformatie (Key Invester Information Sheet, KIIS), de obligatievoorwaarden en op de projectpagina van het beleggingsproject. 

Aflossing obligaties

Bij beleggingsprojecten vindt er periodiek een aflossingsmoment plaats. De projecteigenaar lost een deel van de lening af en met dat bedrag wordt er ook een deel afgelost aan u als investeerder. De hoogte van deze aflossing is bij aanvang van het project al per jaar vastgelegd in de cashflowprognose en vindt tijdens de looptijd plaats. U kunt zich hiervoor vrijwillig aanmelden. Bij te weinig aanmelding kunt u ook geloot worden op basis van de (notariële) loting. Aan het einde van de looptijd heeft de ondernemer de gehele financiering afgelost en hebben alle investeerders hun inleg terug ontvangen. Aflossing kan per project verschillen. De afspraken hiervoor worden altijd vermeld in het Blad met essentiële beleggingsinformatie en op de projectpagina van het beleggingsproject. 

Wat zijn de kosten?

Eenmalige emissiekosten
Als u bij ons investeert in obligaties betaalt u eenmalig 2,00% emissiekosten bij storting van uw investering. Deze worden gebruikt als vergoeding voor ZIB Beleggingsonderneming B.V. in verband met het plaatsen van de obligaties die door de projecteigenaar worden uitgegeven aan de investeerders. De kosten worden berekend over de waarde van de obligatie en verlaagt het rendement van de investeerder.

Administratiekosten bij een transactie
Deze kosten zijn alleen van toepassing als er een verwerking van een transactie in het verzameldepot plaatsvindt. Bijvoorbeeld bij wanneer u de obligaties wilt overdragen. Wij brengen dan adminstratiekosten in rekening. De kosten bedragen € 25 of 50 per obligatie (afhankelijk van de waarde), met een maximum van € 500 per transactiedatum. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de overdragende investeerder.

Uw gelden via ZIB Bewaarinstelling

ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft met de ECSP-vergunning de mogelijkheid om activabewaringsdiensten en betalingsdiensten te verlenen. Dit doet zij in samenwerking met ZIB Bewaarinstelling. Als investeerder betaalt u de aan u toegewezen obligaties en de kosten via ZIB Bewaarinstelling. Is het doelbedrag van het project behaald en heeft de projecteigenaar (uitgevende instelling) aan alle voorwaarden voldaan? Dan maakt u het te storten bedrag over aan ZIB Bewaarinstelling. ZIB Bewaarinstelling maakt het totaalbedrag van de obligaties over aan de projecteigenaar. Tijdens de looptijd van het project betaalt de projecteigenaar de aflossingen en rentebetalingen aan ZIB Bewaarinstelling. 

ZIB Bewaarinstelling stort deze bedragen door aan de investeerders. Ook bij verhandeling van obligaties lopen de betalingen hiervan via ZIB Bewaarinstelling. Er wordt zo gewaarborgd dat gelden van de investeerders te allen tijde gescheiden zijn van het vermogen van ZIB Beleggingsonderneming, in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeerd (Wge). ZIB Bewaarinstelling houdt hiervoor een rekening aan bij een onder toezicht staande Nederlandse kredietinstelling.

ZIB Bewaarinstelling heeft een onafhankelijke bestuurder, te weten de heer Th.W. van der Have. Hij is bereikbaar via info@zibinvestments.nl en telefoon 0118 - 65 22 70. 

Welke projecten zijn er?

Momenteel hebben wij geen beleggingsproject openstaan waarbij u kunt investeren door middel van verhandelbare obligaties. Wilt u op de hoogte worden gebracht zodra er een project beschikbaar is? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief. Via onze nieuwsbrief kondigen wij nieuwe projecten aan.

De afgelopen jaren hebben wij al verschillende projecten met obligaties uitgegeven en succesvol geplaatst. U kunt hier alle geplaatste projecten bekijken.

Wat zijn de risico's van beleggen in obligaties?

Beleggen in obligaties kan u een mooie rente opleveren. Aan iedere vorm van beleggen is een beleggingsrisico verbonden. Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Uw belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen of onder de beleggerscompensatiestelsels.

Wij vinden het belangrijk u goed te informeren. Voor ieder project, aangeboden via ZIB BO, is een Blad met essentiële beleggingsinformatie beschikbaar waarin het project en de mogelijke risico’s worden omschreven. Daarnaast zal ZIB BO als crowdfundingdienstverlener voor elk crowdfundingproject een kredietscore en een risicokwalificatie opstellen. Deze staat weergegeven op de projectpagina van het crowdfundingsproject. Voorafgaand aan de inschrijving op een project wordt tevens de Toelatingskennistest afgenomen en dient u uw vrij belegbaar vermogen te berekenen door middel van de simulatietest. Meer hierover vindt u bij veelgestelde vragen

Wij vinden het belangrijk dat u zich bewust bent van de hiernaast genoemde criteria:

  • U dient kennis te nemen van de volledige inhoud van het Blad met essentiële beleggingssinformatie (en de bijbehorende documenten voor inschrijving.
  • Aangeraden wordt een eventuele deelname zorgvuldig te beoordelen op het risicoprofiel. En deze te beschouwen als onderdeel van een totale beleggingsstrategie.
  • U dient voldoende liquiditeit aan te houden om op (middel)lange termijn te kunnen blijven voldoen aan uw (financiële) verplichtingen.
  • Is de rentevergoeding lager dan verwacht of kunnen aflossingen niet of later worden betaald? Dan dient u dit te kunnen compenseren met uw vermogen en/of andere inkomsten.
  • Geadviseerd wordt maximaal 10% van uw vrij belegbaar vermogen te investeren via platformen zoals die van ons.
  • Aangeraden wordt niet deel te nemen met geleend geld
  • In het algemeen wordt aangeraden maximaal 20% van uw beleggingsportefeuille in vastgoed of in vergelijkbare projecten te beleggen en maximaal 10% van uw beleggingsportefeuille in private equity of in vergelijkbare projecten te beleggen.
  • Het is verstandig om uw investeringen te spreiden over verschillende leningen.

Kwaliteit van onze dienstverlening

Wij leveren u graag een optimale dienstverlening en wij bekijken onze processen voortdurend om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden. Het kan echter gebeuren dat u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over deze dienstverlening.

Het zorgvuldig afhandelen van klachten is dan ook erg belangrijk. Het stelt de organisatie in staat om de processen en de dienstverlening te verbeteren.

Wilt u meer weten over onze procedure met betrekking tot klachten en geschillen? Lees hier meer.

Ons bestuur en organisatie

Dagelijks bestuur
De dagelijks beleid bepalers van ZIB Beleggingsonderneming B.V. zijn de heer J.F. van den Ouden en mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert. Zij zijn bereikbaar via info@zibinvestments.nl en telefoon 0118 - 65 22 70.

Voor de ECSP-vergunningaanvraag zijn zij getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Hierbij is aan AFM informatie verstrekt omtrent werkervaring, opleidingen, kennis en kunde en zijn referenties aangeleverd. Als organistaie beschikken wij over een uitgebreide beschrijving van de organisatie, beleid en processen.