Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Crowdfunding

Het crowdfundingsplatform ZIB Crowdfunding is in 2015 opgericht. Door de gewijzigde houding van banken rond de financiering van vastgoed wordt het moeilijker om fondsen te realiseren die aansluiten bij onze uitgangspunten en doelstellingen.

Crowdfunding wordt een steeds populairder vorm van investeren. De verwachting is dat de populariteit nog verder zal toenemen en dat crowdfunding een steeds professioneler karakter zal krijgen. Het is een goed alternatief voor mensen die op een andere manier rendement willen halen uit een investering. 

ZIB Crowdfunding richt zich op projecten in met name maatschappelijk relevant vastgoed (zoals zorgvastgoed semi-overheid, onderwijs, ouderen- en studentenhuisvesting of windmolens) en commercieel vastgoed. Hierbij wordt een lening verstrekt aan een onderneming/instelling met stabiel track-record. Voorafgaand aan een project wordt een uitgebreid investeringsmemorandum verstrekt met daarin een overzicht van de risico's, informatie over de geldnemer en de voorwaarden van het project. Alle afspraken worden vastgelegd in de geldleningsovereenkomst en de algemene voorwaarden van ZIB Crowdfunding zijn van toepassing.

Indien u reeds klant bent bij ZIB Crowdfunding kunt u hier inloggen voor toegang tot uw persoonlijke account. 

Kernpunten projecten

 • Maatschappelijk relevant vastgoed 

 • Leningbedragen aan ondernemingen/instellingen met een stabiel track-record en verdienpotentieel (geen start-ups/horeca) 

 • Directe vorm en flexibel 

 • Rendementenuitkering per kwartaal  

 • Niet verhandelbaar, terugbetaling binnen looptijd 

 • Jaarlijkse bijeenkomsten voor geldgevers 

Welke risico's zijn verbonden aan deelname bij ZIB Crowdfunding?

Investeren middels Crowdfunding kan u een mooi rendement opleveren. Aan iedere vorm van investeren zijn echter risico’s verbonden. De risico’s van onze projecten zijn in algemene aard gelegen in de kwaliteit van de Geldnemer, algemene economische ontwikkelingen, rentestand en inflatie.

Voor ieder project, aangeboden via ZIB Crowdfunding, is een investeringsdocument (Memorandum) beschikbaar waarin de specifieke risico’s uitgebreid worden omschreven. U dient goede nota te nemen van de volledige inhoud van dit document en de bijbehorende documenten voor inschrijving.

Voorafgaand aan de inschrijving op een project wordt de crowdfunding investeerderstoets afgenomen. Deze toets is per 1 april 2016 in werking getreden. Meer informatie vindt u onder veelgestelde vragen.

 • Aangeraden wordt een eventuele deelname zorgvuldig te beoordelen op het risicoprofiel en deze te beschouwen als onderdeel van een totale beleggingsstrategie.
 • Geadviseerd wordt altijd een verantwoord deel van uw vermogen te investeren (niet meer dan 10% van uw vrij belegbaar vermogen)
 • Investeren met geleend geld wordt afgeraden.
 • U dient voldoende liquiditeit aan te houden om op (middel)lange termijn te kunnen blijven voldoen aan uw (financiële) verplichtingen.
 • Aangeraden wordt uw vermogen over verschillende investeringen in crowdfunding te spreiden over verschillende leningen.

Risicoclassificatie ZIB Crowdfunding

Bij de beoordeling en classificatie van een project wordt onderstaande risicoclassificatie gehanteerd. In het informatiememorandum van het project wordt ingegaan op de classificatie.

RISICO-
CLASSIFICATIE
RENTE + AFLOSSING
BETAALBAAR O.B.V.
HISTORISCHE
KASSTROOM
LAATSTE
BOEKJAAR
PROGNOSE
KOMEND JAAR
TOEKOMSTIGE
KASSTROOM
zekerheid% I. (3,5%) II. (4,5%) III. (5,0%) IV. (6,0%)
A: Defensief (3,5%) 100% 3,5% 4,0% 4,25% 4,75%
B: Behoedzaam (4,5%) >75-100% 4,0% 4,5% 4,75% 5,25%
C: Offensief (5,0%) 50-75% 4,25% 4,75% 5,0% 5,5%
D: Speculatief (6,0%) <50% 4,75% 5,25% 5,5% 6,0%

Stichting Derdengelden ZIB Crowd

Uw investeringen in projecten via ZIB Crowdfunding lopen via de bankrekening van de Stichting Derdengelden ZIB Crowd. Als het doelbedrag van het project is behaald en door de Geldnemer aan alle voorwaarden is voldaan, maakt u het te storten bedrag over aan de Stichting Derdengelden. De Stichting Derdengelden maakt het totaalbedrag van de Geldlening over aan de Geldnemer. De Geldnemer betaalt vervolgens zijn rente en aflossing aan de Stichting Derdengelden die op haar beurt de Geldgevers betaalt.

Het doel van een derdenrekening is een effectieve scheiding tussen het vermogen van ZIB Crowdfunding en het vermogen van de Geldgevers. De Stichting heeft een bestuur en een Raad van Toezicht, bestaande uit drie leden.

Meer informatie over de Stichting Derdengelden vindt u in de Algemene Voorwaarden.

Stichting Zekerheden ZIB Crowd

Om de benodigde zekerheden voor de geldgevers te kunnen vestigen is Stichting Zekerheden ZIB Crowd opgericht. Ten gunste van deze stichting wordt, tot zekerheid van betaling aan de gezamenlijke geldgevers, bijvoorbeeld een eerste hypotheek- of pandrecht gevestigd. Indien de geldnemer in verzuim is kan de Stichting Zekerheden het zekerheidsrecht uitwinnen. 

Meer informatie over Stichting Zekerheden vindt u in de Algemene Voorwaarden.

Klachten en geschillen

ZIB Crowdfunding hecht veel belang aan een zorgvuldige afhandeling van klachten. Het stelt de organisatie in staat om de processen en de dienstverlening te verbeteren.

Bij klachten of geschillen over de dienstverlening van ZIB Crowdfunding kan de Investeerder of Onderneming zich in eerste instantie wenden tot de directie van ZIB Crowdfunding via de website, via e-mail klachten@zibinvestments.nl of Postbus 160, 4330 AD Middelburg.

De klacht kan worden ingediend op basis van de klachten- en geschillenregeling van ZIB Crowdfunding welke is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.

De klacht wordt door de directie van ZIB Crowdfunding in behandeling genomen met het doel in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Ter beoordeling van de klacht en de reactie hierop is een Klachten- en Geschillencommissie ingesteld. In de Klachten- en Geschillencommissie nemen drie personen zitting, te weten mw. mr. J.M. van Koeveringe-Dekker, dhr. ir. H.J.L. de Kraa en dhr. J. van der Valk. De commissie neemt alleen klachten in behandeling die betrekking hebben op de dienstverlening van ZIB. Klachten die betrekking hebben op de Onderneming of de Investeerder zal ZIB doorsturen naar de betreffende partij.

In de klachten- en geschillenregeling bestaat onderscheid tussen externe klachten en interne klachten, die elk een afzonderlijke behandeling vereisen.
Externe klacht
Onder een externe klacht wordt verstaan iedere uiting van ontevredenheid door een Onderneming of Investeerder over werkzaamheden en diensten verricht door of namens ZIB Crowdfunding.
Interne klacht
Onder een interne klacht wordt verstaan een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van (een dreiging van) een misstand met betrekking tot de kwaliteitsbeheersing van onze organisatie, wettelijke regels, gedragsregels en/of werkinstructies, niet zijnde een incident volgens de procedure, die van toepassing is op ernstige incidenten, die gemeld dienen te worden aan AFM.

Klachten die betrekking hebben op de Onderneming, stuurt ZIB Crowdfunding door naar de betreffende Onderneming. ZIB Crowdfunding wordt hiermee niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verplichtingen van Geldnemer.

De doelstelling van de klachten- en meldingsprocedure is dat klachten en/of onregelmatigheden worden vastgelegd en adequaat en tijdig (binnen tien werkdagen) worden afgehandeld in afstemming met de daarvoor ingestelde Klachten- en Geschillencommissie.

Wanneer het niet mogelijk blijkt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, heeft de indiener van de klacht de mogelijkheid zijn klacht voor te leggen bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) via kifid.nl of postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
Klachten van Investeerders die kwalificeren als consumenten zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wft kunnen ook worden ingediend via het European Online Dispute Resolution platform. Klachten die via dit platform worden ingediend, worden doorgestuurd naar het Kifid, dat de klacht vervolgens zal behandelen.

Aanvragen lening

ZIB richt zich op financieringen aan ondernemingen ten behoeve van vastgoed (vastgoedherstructurering/ renovatie/ vastgoedontwikkeling). Er wordt geen krediet verstrekt aan consumenten. Geldnemers worden niet online geacquireerd, hiervoor wordt persoonlijk contact opgenomen. Minimale looptijd van 5 jaar waarbij aflossing gedurende de looptijd plaatsvindt.

Sectoren

 • Zorgsector
 • Commercieel vastgoed, mits eigen gebruik
 • Recreatief vastgoed mits in samenwerking met exploitant
 • Overige maatschappelijke projecten

Enkele criteria voor aanvraag lening

 • Ondernemingen of instellingen met stabiel track record en verdienpotentieel
 • Geen start-ups/horeca
 • Vanwege omvang van transacties veelal sprake van maatwerk
 • Vestigen aanvullende zekerheden t.b.v. geldgevers

Uitgangspunten voor selectie

Voor acceptatie van een leningaanvraag wordt een uitgebreide due diligence van de ondernemer/geldnemer uitgevoerd. Ondernemer dient hieraan volledige medewerking te verlenen. Bij de beoordeling wordt o.a. gekeken naar de manier waarop de ondernemer invulling geeft aan het bedrijf, wat de kenmerken van het bedrijf zijn en wat de financiële haalbaarheid van de ambities is.

Tarieven

Voor haar dienstverlening sluit ZIB Crowdfunding een bemiddelingsovereenkomst met de geldnemer, waarin de onderlinge afspraken worden vastgelegd. ZIB Crowdfunding brengt een doorlopende jaarlijkse vergoeding in rekening bij de geldnemer in de vorm van een jaarlijkse fee als percentage van het pro resto financieringsobligo. Deze fee bedraagt 1%. De kosten voor marketing, de structurering, (juridische) advieskosten en de kosten voor het vestigen van zekerheden komen op basis van een vooraf opgestelde begroting voor rekening van de geldnemer. 

Indien uw aanvraag aansluit bij bovenstaande en u met ons contact op wilt nemen, verzoeken wij u het contactformulier in te vullen. U ontvangt vervolgens nader bericht.

Leningportefeuille

Openstaande bedrag lening/afgelost

Zandvoort CF
€ 2.500.000,00
€ 0,00
Zandvoort CF
Openstaande lening: € 2.500.000,00
Afgelost: € 0,00
Bruinisse Vastgoed
€ 13.700.500,00
€ 149.500,00
Bruinisse Vastgoed
Openstaande lening: € 13.700.500,00
Afgelost: € 149.500,00
Slot Oostende
€ 313.450,00
€ 111.550,00
Slot Oostende
Openstaande lening: € 313.450,00
Afgelost: € 111.550,00
Ziekenhuis Vlissingen
€ 9.150.000,00
€ 1.450.000,00
Ziekenhuis Vlissingen
Openstaande lening: € 9.150.000,00
Afgelost: € 1.450.000,00
0%
20%
40%
60%
80%
100%

Portefeuille