Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Beleggen in obligaties

Wat zijn obligaties?

Als u belegt in obligaties betekent dit dat u geld uitleent aan een onderneming die financiering zoekt. Wanneer u een obligatie koopt van de onderneming, leent u geld uit aan de onderneming. U heeft dan een (verhandelbaar) schuldbewijs.

Er wordt een termijn afgesproken en een overeenkomst gesloten. Als obligatiehouder ontvangt u gedurende deze periode een rentevergoeding van de onderneming. Na afloop van de periode ontvangt u de inleg van uw obligatie retour. De voorwaarden hiervoor kunnen per project verschillen.

Wat zijn de kenmerken van beleggen in obligaties?

Onderstaande kenmerken kunnen per project verschillend zijn.

Obligaties

Hoe investeert u? Door middel van obligaties. Dit is een (verhandelbaar) schuldbewijs voor een lening die u verstrekt aan een ondernemer.
Soort investering Diverse soorten vastgoed of private equity
Minimale inleg v.a. € 10.000 
Maximale inleg N.v.t.
Eenmalig kosten Emissiekosten 2-3%
Jaarlijkse kosten Geen
Looptijd 6 -17 jaar
Aflossing Minimaal jaarlijks
Rente op obligaties 4% tot 6%
Uitkering rente obligaties Per kwartaal of (half)jaarlijks
Obligaties verhandelbaar? Ja
Jaarlijkse bijeenkomst investeerders? Ja
Hoe worden afspraken vastgelegd? In obligatievoorwaarden

Welke projecten zijn er?

De afgelopen tijd hebben wij verschillende projecten met obligaties uitgegeven en succesvol geplaatst. U kunt hier alle geplaatste projecten bekijken.

Op dit moment hebben wij nog geen nieuwe projecten met obligaties open voor inschrijving. Wilt u op de hoogte blijven alle nieuwe mogelijkheden om te beleggen? Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief en loop zo geen informatie mis over nieuw beleggingsprojecten.

Soorten obligaties

Veel van onze obligatieprojecten zijn ten behoeve van financiering van diverse soorten vastgoed. De ondernemer zoekt financiering voor een investering in vastgoed (aankoop en/of renovatie). 

Na de uitgifte van de obligaties en het verstrekken van de financiering aan de ondernemer (eigenaar vastgoed) verhuurt hij het vastgoed en legt hij met de betreffende partij alle afspraken vast in een huurovereenkomst.

Daarnaast zijn wij in 2019 gestart met projecten waarbij indirect geïnvesteerd kan worden in private equity fondsen door middel van obligaties.

Met de opbrengst van de uitgifte van de obligaties worden preferente participaties aangeschaft in een investeringsfonds, die als belangrijkste activiteit heeft het deelnemen in private equity fondsen. Private equity is een verzamelnaam voor het verstrekken van risicodragend vermogen aan bedrijven.

Rente op obligaties

Gedurende de looptijd van de obligaties ontvangt u als investeerder (obligatiehouder) per kwartaal of per (half)jaar uitbetaling van rente op de obligaties. De te ontvangen rente wordt berekend aan de hand van de investering minus de aflossing in de betreffende renteperiode.

Zowel de rente als de uitbetaling ervan verschilt per project. De afspraken hiervoor worden altijd vermeld in het informatie memorandum en op de projectpagina van het project. 

Aflossen lening

Projecten waarbij u belegt in obligaties hebben een looptijd van circa 10-17 jaar en ieder jaar (dit kan ook ieder half jaar zijn bij sommige projecten) vindt er een aflossingsmoment plaats. De onderneming lost een deel van de lening af en met dat bedrag wordt er ook een deel afgelost aan u als investeerder. De hoogte van deze aflossing is bij aanvang van het project al per jaar vastgelegd in de cashflowprognose. U kunt zich vrijwillig hiervoor aanmelden. Bij te weinig aanmelding kunt u ook geloot worden op basis van de notariële loting. Aan het einde van de looptijd heeft de ondernemer de gehele financiering afgelost en hebben alle investeerders hun inleg terug ontvangen. 

Aflossing op de verstrekte financieringen kan per project verschillen. In het informatie memorandum en op de projectpagina van het project waarin u geïnvesteerd heeft staan deze afspraken vermeld.

Welke kosten betaalt u bij beleggen in obligaties?

Eenmalige emissiekosten
Als u bij ons investeert in obligaties betaalt u eenmalig emissiekosten bij storting van uw investering. Deze worden gebruikt als vergoeding voor onze kosten voor het plaatsen van de obligaties die door de onderneming worden uitgegeven aan de investeerders. De hoogte van de emissiekosten kan per project verschillen (tussen 1% en 3%). De kosten worden berekend over de waarde van de obligatie en verlaagt het rendement van de investeerder.

Administratiekosten bij een transactie
Deze kosten zijn alleen van toepassing als er een verwerking van een transactie in het verzameldepot plaatsvindt. Bijvoorbeeld bij wanneer u de obligaties wilt overdragen. Wij brengen dan adminstratiekosten in rekening. De kosten bedragen € 50 per obligatie, met een maximum van € 500 per transactiedatum. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de overdragende investeerder.

Obligaties zijn verhandelbaar

Waarom beleggen in obligaties? Een groot voordeel van het beleggen in obligaties is dat u deze op elk gewenst moment kunt over dragen. U bent dus niet afhankelijk van de aflosmomenten. De obligaties zijn direct overdraagbaar tussen de investeerders, maar ook aan derden die in Nederland woonachtig zijn. Door middel van een schriftelijke overeenkomst kan deze overdracht gerealiseerd worden.

Heeft u obligaties in een bestaand project en wilt u deze overdragen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Wat is de rol van ZIB Bewaarinstelling?

Als investeerder betaalt u de aan u toegewezen obligaties en de kosten via ZIB Bewaarinstelling. Graag leggen wij u uit wat de rol is van ZIB Bewaarinstelling.

Is het doelbedrag van het project behaald en heeft de onderneming (uitgevende instelling) aan alle voorwaarden voldaan? Dan maakt u het te storten bedrag over aan ZIB Bewaarinstelling. ZIB Bewaarinstelling maakt het totaalbedrag van de obligaties over aan de uitgevende instelling. Tijdens de looptijd van het project betaalt de uitgevende instelling de aflossingen en rentebetalingen aan ZIB Bewaarinstelling. ZIB Bewaarinstelling stort deze bedragen door aan de investeerders. 

Bij verhandeling van obligaties loopt de betaling van de koopsom voor obligaties via ZIB Bewaarinstelling. Wanneer de koper een klant is van ZIB Beleggingsonderneming, zal ZIB Bewaarinstelling de koopsom incasseren en de koopsom na ontvangst ervan doorbetalen aan de verkoper. 

Er wordt zo gewaarborgd dat gelden van de investeerders te allen tijde gescheiden zijn van het vermogen van ZIB Beleggingsonderneming. ZIB Bewaarinstelling houdt hiervoor een rekening aan bij een onder toezicht staande Nederlandse kredietinstelling.

ZIB Bewaarinstelling heeft een bestuur dat onafhankelijk opereert van ZIB Beleggingsonderneming en een Raad van Toezicht, bestaande uit drie leden.

Wat zijn de risico's van beleggen in obligaties?

Beleggen in obligaties kan u een mooie rente opleveren. Aan iedere vorm van beleggen is een beleggingsrisico verbonden. Wat zijn de risico's van obligaties? De risico’s van beleggen in onze obligatieprojecten kunnen onder andere zijn: de kwaliteit van de onderneming, algemene economische ontwikkelingen, rentestand en inflatie. Daarnaast is er een risico van beperkte liquiditeit van de obligaties en van de waardering van de obligaties.

Wij vinden het belangrijk u goed te informeren. Voor ieder project, aangeboden via ZIB, is een investeringsdocument (informatie memorandum) beschikbaar waarin het project en de mogelijke risico’s uitgebreid worden omschreven. Voorafgaand aan de inschrijving op een project wordt tevens de investeerderstoets afgenomen. Meer over deze toets vindt u bij veelgestelde vragen

Wij vinden het belangrijk dat u zich bewust bent van de hiernaast genoemde criteria:

  • U dient kennis te nemen van de volledige inhoud van het informatie memorandum en de bijbehorende documenten voor inschrijving.
  • Aangeraden wordt een eventuele deelname zorgvuldig te beoordelen op het risicoprofiel. En deze te beschouwen als onderdeel van een totale beleggingsstrategie.
  • U dient voldoende liquiditeit aan te houden om op (middel)lange termijn te kunnen blijven voldoen aan uw (financiële) verplichtingen.
  • Is de rentevergoeding lager dan verwacht of kunnen aflossingen niet of later worden betaald? Dan dient u dit te kunnen compenseren met uw vermogen en/of andere inkomsten.
  • Geadviseerd wordt maximaal 10% van uw vrij belegbaar vermogen te investeren via platformen zoals die van ons.
  • Aangeraden wordt niet deel te nemen met geleend geld
  • In het algemeen wordt aangeraden maximaal 20% van uw beleggingsportefeuille in vastgoed of in vergelijkbare projecten te beleggen en maximaal 10% van uw beleggingsportefeuille in private equity of in vergelijkbare projecten te beleggen.
  • Het is verstandig om uw investeringen te spreiden over verschillende leningen.

Risicoclassificatie obligaties

Bij de beoordeling en classificatie van een project wordt onderstaande risicoclassificatie* gehanteerd. In het informatie memorandum van het project wordt ingegaan op de classificatie.

Risico-classificatie Rente + aflossing betaalbaar o.b.v. Historische kasstroom Laatste boekjaar Prognose komend boekjaar Toekomstige kasstroom
zekerheid% I. (3,5%) II. (4,5%) III. (5,0%) IV. (6,0%)
A: Defensief (3,5%) 100% 3,5% 4,0% 4,25% 4,75%
B: Behoedzaam (4,5%) >75-100% 4,0% 4,5% 4,75% 5,25%
C: Offensief (5,0%) 50-75% 4,25% 4,75% 5,0% 5,5%
D: Speculatief (6,0%) <50% 4,75% 5,25% 5,5% 6,0%

*De percentages zijn als voorbeeld bedoeld en kunnen per project afwijken.

Beleggen in obligaties?

ZIB Beleggingsonderneming B.V. verzorgt de plaatsing van de obligaties. Inschrijven op het project kan in de inschrijfperiode zoals vermeld staat in het informatie memorandum dat per project wordt opgesteld. Na de uitgifte van de obligaties verloopt de volledige administratie van de obligaties via ons.

Online account
Gaat u bij ons beleggen in obligaties? Dan heeft u als investeerder via uw persoonlijk account inzicht in het verloop van uw investering. De obligaties worden genoteerd in het verzameldepot. Alle afspraken met betrekking tot de obligaties liggen vast in de obligatievoorwaarden. Deze voorwaarden worden per project opgesteld.

Regelgeving ZIB Beleggingsonderneming

Om de plaatsing van obligaties te kunnen realiseren hebben wij als ZIB Beleggingsonderneming B.V. een vergunning ontvangen voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft).

ZIB Beleggingsonderneming B.V. is opgenomen in het register van de AFM.

Wij staan hiermee onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Via onderstaande linkjes vindt u meer over de volgende onderwerpen:

Ons bestuur en organisatie

Dagelijks bestuur
De dagelijks beleid bepalers van ZIB Beleggingsonderneming B.V. zijn de heer J.F. van den Ouden en mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert. Zij zijn bereikbaar via info@zibinvestments.nl en telefoon 0118 - 65 22 70. Voor de vergunningaanvraag zijn zij getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Hierbij is aan AFM informatie verstrekt omtrent werkervaring, opleidingen, kennis en kunde en zijn referenties aangeleverd. Als organistaie beschikken wij over een uitgebreide beschrijving van de organisatie, beleid en processen.

ZIB Bewaarinstelling B.V.
Ter bescherming van onze Investeerders en de uitgevende instellingen hebben wij het investeringsgeld gescheiden van het vermogen van onze ondernemingen. Het geld van de investeringen wordt bewaard bij een bewaarinstelling. ZIB Bewaarinstelling B.V. waarborgt dat gelden van de investeerders en uitgevende instellingen afgescheiden is van het vermogen van ZIB Beleggingsonderneming. 

Als de obligaties zijn uitgegeven, worden deze door ZIB Beleggingsonderneming opgenomen in het verzameldepot. Dit gaat in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeerd (Wge) en afgescheiden van het vermogen van ZIB Beleggingsonderneming.

De bestuurder van ZIB Bewaarinstelling B.V. is de heer Th.W. van der Have. Hij is bereikbaar via info@zibinvestments.nl en telefoon 0118 - 65 22 70.

Kwaliteit van onze dienstverlening

Wij leveren u graag een optimale dienstverlening en wij bekijken onze processen voortdurend om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden. Het kan echter gebeuren dat u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over deze dienstverlening.

Het zorgvuldig afhandelen van klachten is dan ook erg belangrijk. Het stelt de organisatie in staat om de processen en de dienstverlening te verbeteren.

Wilt u meer weten over onze procedure met betrekking tot klachten en geschillen? Lees hier meer.