Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Veelgestelde vragen ZIB Crowdfunding

Algemene vragen:

Wat is crowdfunding?

Bij deze vorm van beleggen (crowdfunding) wordt via het crowdfundingplatform geldgevers en geldnemers bij elkaar gebracht zonder tussenkomst van banken.

Hoe kan ik investeren?

Account aanmaken

Wanneer u interesse heeft in de projecten van ZIB Crowdfunding registreert u zich voor een persoonlijk account. Bij registratie worden diverse gegevens gevraagd. Na het aanmaken van uw account kun u na het inloggen, uw gegevens raadplegen.

Inschrijven

Na inloggen kun u bij het openstaande project kiezen voor inschrijven. U volgt vervolgens het gehele inschrijfproces.

Voor inschrijving bestudeert u het Memorandum van het Project. U neemt kennis van de Algemene Voorwaarden, het Inschrijfformulier, de Geldleningsovereenkomst, de Investeerderstoets en het Wwft formulier. Deze documenten worden bij inschrijving via de website digitaal ingevuld en waar nodig door u ondertekend. 

Verlengen

Als het project na de eerdere gecommuniceerde inschrijvingstermijn nog niet is ‘volgeschreven’, kan besloten worden de termijn te verlengen.

Niet volgeschreven

Indien op het Project onverhoopt onvoldoende wordt ingeschreven, komt de Geldlening niet tot stand en worden alle investeerders hierover per e-mail of per post geïnformeerd. Omdat er door investeerders nog niet gestort is op het project volgen hieruit geen terugboekingen van gelden.

Project is volgeschreven

Wanneer op 100% van de financiering storting is ontvangen, krijgt het project de status ‘volgeschreven’. Investeren is dan niet meer mogelijk.

Betalen

Indien het Project op basis van inschrijving is gevuld, ontvangt de investeerder per e-mail van ZIB Crowdfunding een verzoek om zijn inleg te storten op de bankrekening van Stichting Derdengelden ZIB Crowd. In verband met identificatie van de investeerder dient de betaling te worden gedaan van een IBAN bankrekening op naam van de investeerder. Bovenop de inleg dient de emissievergoeding over de investering te worden betaald.

Verstrekken lening

Indien het project is volgeschreven, stelt de Stichting Derdengelden ZIB Crowd zo snel als mogelijk (in ieder geval binnen 90 dagen) de gelden beschikbaar aan de Geldnemer. Voor de verstrekking van de financiering dient door de Geldnemer aan de Stichting te worden aangetoond dat aan alle voorwaarden voor de financiering is voldaan. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de financiering niet worden verstrekt. In dergelijk geval wordt de storting van Geldgever geretourneerd. Er wordt dan geen rente vergoed.

Kan ik schriftelijk informatie ontvangen?

Ja, via info@zibinvestments.nl kunt u voor elk project het memorandum per post opvragen.

Heeft ZIB Crowdfunding een vergunning?

ZIB Crowdfunding B.V. heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000039. Onder dit regime mag ZIB Crowdfunding B.V. bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen nooit particulieren zijn.

Een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent -strikt genomen- dat ZIB Crowdfunding B.V. niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert ZIB Crowdfunding B.V. twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van het platform.

Zijn er extra kosten verbonden aan deelname?

Bovenop de inleg betaalt u een éénmalige emissievergoeding van 2% over uw inleg. Deze vergoeding komt ten gunste van ZIB Crowdfunding. Er is geen sprake van jaarlijkse kosten.

Welke risico's zijn er verbonden aan deelname via ZIB Crowdfunding?

Per project is ook een uitgebreid memorandum opgesteld waarin de specifieke risico’s voor dat project worden besproken.
Voor een overzicht van algemene risico’s klik u hier. 

Wat is een investeerderstoets?

Vanaf 1 april 2016 geldt een verplichte investeerderstoets. Voorafgaand aan iedere investering wordt deze toets afgenomen. De toets bestaat uit diverse vragen en is bedoeld om investeerders bewust te maken van de mogelijke risico’s die zij nemen als ze gaan investeren door middel van crowdfunding. Op basis van uw antwoorden beoordeelt u of het verantwoord is om te investeren (gezien uw kennis, ervaring en vrij belegbaar vermogen). Bij een eerste deelname via ZIB Crowdfunding wordt de volledige crowdfunding investeerderstoets afgenomen. Bij een volgende deelname waarmee het totaal geïnvesteerde bedrag via ZIB Crowdfunding boven de € 5.000 uitkomt, wordt een beperkter toets afgenomen (de herhaalde crowdfunding investeerderstoets).

Ben ik verplicht om bij deelname de investeerderstoets in te vullen?

Ja, met deze toets beoordeelt u voor uzelf of het verantwoord is om te investeren (gezien uw kennis, ervaring en vrij belegbaar vermogen). Inschrijvingen zonder investeerderstoets kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Meer informatie over de investeerderstoets vindt u op deze pagina onder 'wat is een investeerderstoets?'.

Wat houdt het klantenonderzoek in?

ZIB verricht een klantenonderzoek voordat ZIB overgaat tot het accepteren van een Gebruiker als Investeerder. Het klantenonderzoek bestaat uit maar is niet beperkt tot het beoordelen van (1) de Investeerderstoets, (2) het Wwft-formulier en (3) het Inschrijfformulier. ZIB is bevoegd om in het kader van het klantenonderzoek aanvullende informatie op te vragen bij de Gebruiker dan wel bij derden. ZIB is bevoegd om op basis van haar moverende redenen een Gebruiker als Investeerder te weigeren.

Wat wordt bedoeld met klantacceptatie, -classificatie en de passenheidstoets?

Bij registratie als Investeerder verricht ZIB een klantenonderzoek. ZIB verricht een klantenonderzoek voordat ZIB overgaat tot het accepteren van een Gebruiker als Investeerder. Het klantenonderzoek bestaat uit maar is niet beperkt tot het beoordelen van (1) de Investeerderstoets, (2) het Wwft-formulier en (3) het Inschrijfformulier. ZIB is bevoegd om in het kader van het klantenonderzoek aanvullende informatie op te vragen bij de Gebruiker dan wel bij derden. ZIB is bevoegd om op basis van haar moverende redenen een Gebruiker als Investeerder te weigeren.

Klik hier voor informatie over acceptatie, classificatie en de passendheidstoets

Kan ik als buitenlandse investeerder ook deelnemen?

Vanwege de identificatietoets die door Nederlandse banken wordt uitgevoerd en het toezicht daarop, worden alleen stortingen vanaf een Nederlands IBAN rekeningnummer geaccepteerd.

Kan ik met ieder gewenst bedrag deelnemen?

Voor particuliere investeerders geldt een maximum van €80.000,- per persoon (tot 1 april 2016 was dit maximaal €40.000,-), exclusief 2% emissiekosten. Voor rechtspersonen (B.V.) geldt geen maximum. Voorafgaand aan de investering wordt een investeerderstoets afgenomen. Meer informatie over de investeerderstoets vindt u op deze pagina onder ‘wat is een investeerderstoets?’.

Wat gebeurt er als het platform (ZIB Crowdfunding) stopt dan wel failleert?

Een risico voor de investeerder is dat ZIB Crowdfunding stopt dan wel failleert. Wanneer ons platform zou stoppen, blijft de crowdfundinglening in stand.

Alle betalingen verlopen via een aparte bankrekening van de onafhankelijke Stichting Derdengelden ZIB Crowd. Deze stichting zorgt ervoor dat:
- het vermogen van ZIB Crowdfunding is afgescheiden van het vermogen van haar klanten;
- er nooit geld van klanten op de bankrekening van ZIB Crowdfunding staat;
- alle betalingen en doorbetalingen door blijven lopen totdat de laatste lening is afgelost

De Stichting heeft een eigen bestuur met een onafhankelijke bestuurder die een doorslaggevende stem heeft. De Stichting wordt bovendien gecontroleerd door een onafhankelijke Raad van Toezicht. Door deze structuur zijn investeerders beschermd wanneer ZIB Crowdfunding zou stoppen of failliet zou gaan.

Vragen over uw investering:

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

Ja, dat is mogelijk. Als u inlogt kunt u onder ‘’mijn gegevens’’ uw persoonlijke gegevens gedeeltelijk wijzigen. Het wijzigen van uw bankrekeningnummer (IBAN) is helaas online niet mogelijk. Wij verzoeken u hiervoor een ondertekend verzoek te sturen (per post; postbus 160, 4330 AD Middelburg of per e-mail: info@zibinvestments.nl)

Zijn mijn gegevens als investeerder openbaar?

Uw persoonlijke gegevens zijn beschermd en alleen voor u en ZIB Crowdfunding zichtbaar.

Wanneer ontvang ik rendement?

Het moment van uitbetaling van de rente vindt periodiek plaats, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Deze kunnen per project verschillen. In het memorandum en op de projectpagina van het project waarin u geïnvesteerd heeft staan deze afspraken vermeld.

Wanneer ontvang ik mijn inleg terug?

Aflossing op de verstrekte financieringen vindt periodiek plaats, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Deze kunnen per project verschillen. In het memorandum en op de projectpagina van het project waarin u geïnvesteerd heeft staan deze afspraken vermeld.

Wat gebeurt er met mijn investering bij overlijden?

Indien de Geldgever komt te overlijden, valt het nog openstaande bedrag van de Geldlening in diens nalatenschap. Het is niet mogelijk het bedrag ineens terug te betalen aan erfgenamen. Op basis van een verklaring van erfrecht en benodigde stukken zal de rentebetaling worden gecontinueerd aan de rechtmatige nabestaanden.

Kan ik mijn investering overzetten op een andere naam?

De vorderingen uit hoofde van de Geldlening zijn niet verhandelbaar of overdraagbaar.

Moet ik mijn investering opgeven bij de Belastingdienst?

De fiscale aspecten vindt u terug in het investeringsmemorandum van het betreffende project. De informatie is echter van algemene aard en geïnteresseerden die willen deelnemen als Geldgever wordt geadviseerd overleg te plegen met een fiscaal adviseur over de effecten van deze deelname op hun persoonlijke positie.

Na afloop van ieder kalenderjaar zal de Initiatiefnemer ervoor zorg dragen dat alle Geldgevers de voor de belastingaangifte benodigde gegevens ontvangen. Hiertoe wordt jaarlijks een fiscaal overzicht voor de aangifte inkomstenbelasting en (eventueel) vennootschapsbelasting samengesteld. Dit overzicht is te raadplegen op uw persoonlijke account.

Heb ik garantie op mijn investering?

ZIB Crowdfunding of de geldnemer geven geen garanties over terugbetaling van rente en hoofdsom van de investering. Aan deelname zitten risico’s verbonden. Voor een overzicht van algemene risico's klik u hier. Per project is ook een uitgebreid memorandum opgesteld waarin de specifieke risico’s voor dat project worden besproken.