Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Beleggen in een vastgoedfonds?

Wat is een vastgoedfonds?

Bij deze beleggingsmogelijkheid neemt u deel via participaties in een commanditaire vennootschap, ook wel een CV genoemd. In deze structuur vormt u samen met de andere investeerders (participanten/commanditaire vennoten) en de beherend vennoot het vastgoedfonds.

Wat zijn de kenmerken van beleggen in een vastgoedfonds?

Onderstaande kenmerken kunnen per vastgoedfonds verschillend zijn.

Vastgoedfondsen

Hoe investeert u? Toewijzing van participaties
Hiermee bent u vennoot in de commanditaire vennootschap
Soort investering Met name recreatief of maatschappelijk vastgoed
Minimale inleg v.a. € 100.000
Maximale inleg N.v.t.
Eenmalig kosten beleggen Emissiekosten 2%
Jaarlijkse kosten beleggen Geen
Looptijd 10-17 jaar
Aflossing Jaarlijks
Rendement vastgoedfonds 6% - 9%
Uitkering rendement Per kwartaal, halfjaarlijks
Participaties verhandelbaar? Nee
Jaarlijkse bijeenkomst investeerders? Ja
Hoe worden afspraken vastgelegd? In CV-overeenkomst

Welke vastgoedfondsen zijn er?

De afgelopen jaren hebben wij diverse vastgoedfondsen uitgegeven en succesvol geplaatst. U kunt hier al onze geplaatste projecten bekijken. 

Op dit moment hebben wij nog geen nieuwe vastgoedfondsen open voor inschrijving. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe projecten rondom vastgoedfondsen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief en loop zo geen informatie mis over nieuwe projecten.

Taken externe bewaarder vastgoedfonds

Voor iedere CV is een externe bewaarder aangesteld.
De belangrijkste taak van de bewaarder is het, in het belang van de participanten, bewaren van de activa en het toezicht houden op de geldstromen.

Die activa kunnen worden onderscheiden in enerzijds financiële instrumenten die in bewaarneming kunnen worden genomen en anderzijds overige activa waarvoor een register moet worden bijgehouden. 

Ieder ZIB-fonds heeft een bewaarder die naast die zogenaamde custody taak en het monitoren van kasstromen ook toezicht moeten houden op de activiteiten van de beheerder ten behoeve van het fonds. De onderlinge afspraken zijn vastgelegd in de Overeenkomst van Beheer en Bewaring.

De bewaarder kan slechts met medewerking van de beheerder over de activa beschikken. (Wijzigings)voorstellen aangaande de CV worden altijd gedaan door beheerder, bewaarder en beherend vennoot gezamenlijk.

Het vastgoed

Bij beleggen in vastgoedfonds investeert u voornamelijk in recreatief of maatschappelijk vastgoed.
De beherend vennoot verwerft het eigendom van het vastgoed of verstrekt een financiering. Het vastgoed  wordt verhuurd aan een partij waarmee een huurovereenkomst word gesloten. Bij eerdere projecten waren dit bijvoorbeeld Roompot of Center Parcs. Op deze manier investeert u dus in recreatief vastgoed, maar heeft u niet de zorgen over bijvoorbeeld verhuur of onderhoud dan wanneer u zelf een vakantiewoning aankoopt.

Rendement vastgoedfonds

Gedurdende de looptijd van het fonds ontvangt u als investeerder halfjaarlijks of per kwartaal (afhankelijk van het fonds) uitbetaling van uw rendement.

Het rendement en het moment van uitbetalen verschilt per vastgoedfonds. De afspraken hiervoor worden altijd vermeld in het aanbiedingsdocument, de CV-overeenkomst en op de projectpagina van het fonds.

Terugbetaling inleg

Het vastgoedfonds heeft een looptijd van circa 10 - 17 jaar. Ieder jaar gaat er een gedeelte van het totale aantal participaties uit de vastgoed CV, door de zogenoemde ‘jaarlijkse inkoop van participaties’. De bedragen van deze jaarlijkse inkoop liggen vast voor de hele looptijd. Bij deze inkoop krijgt u als investeerder dan steeds een deel van uw inleg terug. U kunt zich vrijwillig hiervoor aanmelden. Bij te weinig aanmelding kunt u ook geloot worden op basis van de notariële loting. Aan het einde van de looptijd van het vastgoedfonds zijn alle participaties uit de CV en hebben alle investeerders hun inleg terug gekregen.

Wat zijn de kosten?

Emissiekosten

Over uw deelnamebedrag in een vastgoedfonds betaalt u geen jaarlijkse beheerkosten. Wel is sprake van éénmalig emissiekosten, die u bij aanvang van de investering bovenop de inleg betaalt. De opbrengst van de emissiekosten komt ten gunste van ZIB Investments Beheer B.V. voor de werkzaamheden van uitgifte en plaatsing van de participaties. De emmisiekosten zijn 2% over uw investering.

Transactiekosten

De participaties in vastgoedfondsen zijn niet verhandelbaar. Er is wel een beperkte mogelijkheid voor overdracht. De voorwaarden voor overdracht staan beschreven in de betreffende overeenkomsten van commanditaire vennootschap. Voor de uitvoering van een overdracht worden  administratiekosten in rekening gebracht aan de participant die zijn participaties wil overdragen. De kosten per overdracht zijn € 750. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact met ons op.

Wat zijn de risico's van beleggen in een vastgoedfonds?

Beleggen in een vastgoedfonds kan u een mooi rendement opleveren. Aan iedere vorm van beleggen is alleen een beleggingsrisico verbonden. Het vastgoedfonds zal zich uiteraard tot het uiterste inspannen om de kans zo klein mogelijk te houden dat deze risico’s zich verwezenlijken. Maar deze risico’s kunnen zich voordoen. U kunt hierbij denken aan: huurrisico, wetgevingsrisico, debiteurenrisico, het ontwikkelingsrisico en uittredingsrisico.

Voor ieder vastgoedfonds is een investeringsdocument (prospectus of informatie memorandum) beschikbaar waarin het project en de mogelijke risico’s uitgebreid worden omschreven. Wij vinden het belangrijk dat u zich bewust bent van de hiernaast genoemde criteria.

  • U dient kennis te nemen van de volledige inhoud van het investeringsdocument en de bijbehorende documenten voor inschrijving.
  • Aangeraden wordt een deelname zorgvuldig te beoordelen op het risicoprofiel en deze te beschouwen als onderdeel van een totale beleggingsstrategie.
  • U dient voldoende liquiditeit aan te houden om op (middel)lange termijn te kunnen blijven voldoen aan uw (financiële) verplichtingen.
  • Is de opbrengst lager dan verwacht, dan dient u dit te kunnen compenseren met uw vermogen en/of andere inkomsten.
  • Aangeraden wordt niet deel te nemen met geleend geld.
  • Het is verstandig om uw investeringen te spreiden over verschillende investeringen.

Regelgeving ZIB Investments Beheer B.V.

Sinds 22 juli 2013 is de AIFMD van toepassing (de Alternative Investment Fund Managers Directive). Dit is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen sinds 22 juli 2013 moeten voldoen. De AFM heeft aan ZIB Investments Beheer B.V. een AIFMD-vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Bestuurders van ZIB Investments Beheer B.V. zijn mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden.

Uw online account

Neemt u deel in een vastgoedfonds? Dan heeft u als investeerder via uw persoonlijk account inzicht in het verloop van uw investering. Alle afspraken met betrekking tot het vastgoedfonds liggen vast in de CV-overeenkomst. Deze overeenkomst wordt per vastgoedfonds opgesteld. Inschrijven kan in de inschrijfperiode zoals vermeld staat in het aanbiedingsdocument dat per project wordt opgesteld.

Kwaliteit van onze dienstverlening

Wij leveren u graag een optimale dienstverlening en wij bekijken onze processen voortdurend om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden. Het kan echter gebeuren dat u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over deze dienstverlening.

ZIB hecht veel belang aan een zorgvuldige afhandeling van klachten. Het stelt de organisatie in staat om de processen en de dienstverlening te verbeteren.

Lees hier meer over klachten en geschillen.