Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Vastgoedfondsen

ZIB Investments Beheer BV is in 1999 opgericht (toen nog met de naam Zeeland Investments Beheer) en is al bijna 20 jaar actief in het plaatsen en beheren van beleggingsfondsen in recreatief vastgoed. In de afgelopen jaren zijn er 23 vastgoedfondsen opgericht met een totaal geïnvesteerd vermogen van zo´n € 610 miljoen. Het totaal bijeengebrachte eigen vermogen was ruim € 188 miljoen.

Door de jaren heen heeft ZIB Investments ruim 2.100 participanten aan zich weten te binden. Met een bewezen trackrecord behoort ZIB tot de experts op het gebied van het initiëren en beheren van besloten vastgoedfondsen. 

Deze vastgoedfondsen hebben de vorm van een commanditaire vennootschap (CV). Hierbij vormen de investeerders (participanten/commanditaire vennoten) samen met de beherend vennoot de CV. ZIB Investments treedt op als beheerder en verzorgt de administratie en informatievoorziening van de CV.

Indien u reeds participant bent bij ZIB kunt u hier inloggen voor een overzicht van uw beleggingsportefeuille.

Kernpunten fondsen

  • Recreatief vastgoed (huurovereenkomst met bijv. Center Parcs of Roompot) 

  • Lange looptijd; jaarlijkse terugbetaling van participaties  

  • Participaties niet verhandelbaar 

  • Halfjaarlijkse uitkeringen 

  • Jaarlijkse CV-vergadering

Bewaarder

Voor iedere CV is een bewaarder aangesteld. De belangrijkste taak van de bewaarder is het, in het belang van de participanten, bewaren van de activa en het toezicht houden op de geldstromen. Die activa kunnen worden onderscheiden in enerzijds financiële instrumenten die in bewaarneming kunnen worden genomen en anderzijds overige activa waarvoor een register moet worden bijgehouden. 

Doel van de bewaarder

Ieder ZIB-fonds heeft een bewaarder die naast die zogenaamde custody taak en het monitoren van kasstromen ook toezicht moeten houden op de activiteiten van de beheerder ten behoeve van het fonds. De onderlinge afspraken zijn vastgelegd in de Overeenkomst van Beheer en Bewaring.

De bewaarder kan slechts met medewerking van de beheerder over de activa beschikken. (Wijzigings)voorstellen aangaande de CV worden altijd gedaan door beheerder, bewaarder en beherend vennoot gezamenlijk.

Klachten en geschillen

ZIB Investments hecht veel belang aan een zorgvuldige afhandeling van klachten. Het stelt de organisatie in staat om de processen en de dienstverlening te verbeteren.

Bij klachten of geschillen over de dienstverlening van ZIB Investments Beheer BV kan men zich in eerste instantie wenden tot de directie via
e-mail info@zibcv.nl of per post via Postbus 160, 4330 AD Middelburg.

Aan de indiener van de klacht wordt binnen twee werkdagen een bevestiging gezonden van de in behandeling name van de klacht alsmede de gehanteerde procedure voor afhandeling. De klacht wordt door de directie van ZIB Investments in behandeling genomen met het doel in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Wanneer het niet mogelijk blijkt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, heeft de indiener van de klacht de mogelijkheid zijn klacht voor te leggen bij KiFiD.

ZIB Investments Beheer BV is aangesloten bij de geschilleninstantie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening KiFiD (aansluitnummer 400.000364). ZIB Investments zal zich conformeren aan het principe van bindend advies en in voorkomende gevallen de uitspraak van KiFiD onvoorwaardelijk uitvoeren.