Vastgoedfondsen

Wat is een vastgoedfonds?

Bij deze beleggingsmogelijkheid neem je deel via participaties in een commanditaire vennootschap, ook wel een CV genoemd. In deze structuur vorm je samen met de andere investeerders (participanten/commanditaire vennoten) en de beherend vennoot het vastgoedfonds.

Hoe zit investeren in een vastgoedfonds eruit?

De eigenschappen hieronder kunnen variëren tussen de verschillende vastgoedfondsen. 

Vastgoedfondsen

Hoe investeer je? Toewijzing van participaties
Hiermee word je vennoot in de commanditaire vennootschap
Soort investering Met name recreatief of maatschappelijk vastgoed
Minimale inleg v.a. € 100.000
Maximale inleg N.v.t.
Eenmalig kosten beleggen Emissiekosten 2%
Jaarlijkse kosten beleggen Geen
Looptijd 10-17 jaar
Aflossing Jaarlijks
Rendement vastgoedfonds 6% - 9%
Uitkering rendement Per kwartaal, halfjaarlijks
Participaties verhandelbaar? Nee
Jaarlijkse bijeenkomst investeerders? Ja
Hoe worden afspraken vastgelegd? In CV-overeenkomst

Regelgeving ZIB Investments Beheer B.V.

Sinds 22 juli 2013 is de AIFMD van toepassing (de Alternative Investment Fund Managers Directive). Dit is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen sinds 22 juli 2013 moeten voldoen. De AFM heeft aan ZIB Investments Beheer B.V. een AIFMD-vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Participeren in een fonds

Als je investeert in een vastgoedfonds, investeer je via participaties in een zogenaamde 'closed-end' fonds. De participaties worden bij start uitgegeven en daarna is het niet meer mogelijk om toe te treden. De vastgoedfondsen zijn voornamelijk fondsen op het gebied van recreatief of maatschappelijk vastgoed. De beherend vennoot van het fonds koopt het vastgoed en het onroerend goed wordt verhuurd aan een partij via een huurovereenkomst, of verleent financiële steun aan de onderneming die bijvoorbeeld een herfinanciering voor het vasgoed wenst. Op deze manier investeer via participaties in vastgoed, maar hoef je je bijvoorbeeld geen zorgen te maken over verhuur of onderhoud, in tegenstelling tot wanneer je zelf een vakantiewoning zou kopen.

Rendement vastgoedfonds

Tijdens de looptijd van het vastgoedfonds ontvang je als investeerder elke zes maanden of elk kwartaal (afhankelijk van het specifieke fonds waarin je deelneemt) je rendement uitbetaald. Het rendement en het moment van uitbetalen verschilt per vastgoedfonds. De afspraken hiervoor worden altijd vermeld in het aanbiedingsdocument, de CV-overeenkomst en op de projectpagina van het vastgoedfonds. ZIB houdt als beheerder je op de hoogte van de betaalmomenten en jaarlijks vindt er een jaarvergadering plaats, waarvoor je wordt uitgenodigd.

Terugbetaling inleg

Het vastgoedfonds heeft een looptijd van circa 10 - 17 jaar. Ieder jaar gaat er een gedeelte van het totale aantal participaties uit de vastgoed CV, door de ‘jaarlijkse inkoop van participaties’. De bedragen hiervan liggen vast voor de hele looptijd. Bij deze inkoop krijg je als investeerder dan steeds een deel van je inleg terug. Je kunt je vrijwillig hiervoor aanmelden. Bij te weinig aanmelding kun je ook geloot worden op basis van notariële loting. Aan het einde van de looptijd zijn alle participaties uit de CV en hebben alle investeerders hun inleg terug gekregen.

Wat zijn de kosten?

Eenmalige missiekosten

Voor je investering in een vastgoedfonds worden geen jaarlijkse beheerkosten in in rekening gebracht. Er zijn wel eenmalige emissiekosten, die je bij het begin vann je investering bovenop je inleg betaalt. De opbrengst van de emissiekosten worden gebruikt voor ZIB Investments Beheer B.V. met betrekking tot hun werkzaamheden bij het aanbieden en uitgeven van de participaties. Deze emmisiekosten bedragen 2% over je investering.

Administratiekosten

De participaties in vastgoedfondsen zijn niet verhandelbaar. Er is wel een beperkte mogelijkheid voor overdracht. De voorwaarden voor overdracht staan beschreven in de betreffende overeenkomsten van commanditaire vennootschap. Als je ervoor kiest om participaties over te dragen, worden er administratiekosten in rekening gebracht aan de participant die zijn participaties wil overdragen. De kosten voor elke overdracht zijn € 750. Als je hierover meer informatie wilt, kun je contact met ons opnemen.

Taken externe bewaarder vastgoedfonds

Voor elke Commanditaire Vennootschap (CV) hebben we een externe bewaarder aangesteld. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de bewaarder is het zorgvuldig beheren van de activa en het houden van toezicht houden op de geldstromen, in het belang van de participanten. Die activa kunnen worden onderscheiden worden in twee categorieën. Enerzijds zijn er financiële instrumenten die in bewaarneming kunnen worden genomen en anderzijds zijn er overige activa waarvoor een register moet worden bijgehouden. 

Ieder vastgoedfonds wat door ZIB wordt beheerd heeft een bewaarder die naast die zogenaamde custody taak en het volgen van kasstromen, ook toezicht houdt op wat de beheerder voor het fonds doet. De onderlinge afspraken worden per vastgoedfonds vastgelegd. De bewaarder en de beheerder hebben regelmatig contact en zij is ook aanwezig tijdens de jaarvergaderingen. De bewaarder staat ook onder toezicht van de AFM en rapporteer halfjaarlijks aan de AFM over de vastgoedfondsen waar zij op toeziet. 

Ook participeren?

In de afgelopen jaren hebben veel verschillende vastgoedfondsen succesvol geïntroduceerd en beheerd. Je kunt hier al onze beheerde vastgoedfondsen bekijken. Regelmatig bieden wij nieuwe vastgoedfondsen aan, waarbij vanaf € 100.000 kan worden deelgenomen. Alle afspraken met betrekking tot het vastgoedfonds liggen vast in de CV-overeenkomst. Deze overeenkomst wordt per vastgoedfonds opgesteld. Inschrijven voor een nieuw vastgoedfonds loopt niet via het online klantportaal, maar schriftelijk. Als je hierover meer informatie wilt, kun je contact met ons opnemen.

Wat zijn de risico's van beleggen in een vastgoedfonds?

Beleggen in een vastgoedfonds kan een aantrekkelijk rendement opleveren. Maar aan iedere vorm van investeren zijn risico's verbonden. Het vastgoedfonds zal er alles aan doen om deze risico's zo klein mogelijk te houden. Maar toch kunnen deze risico's zich voordoen. Denk hierbij aan zaken zoals: huurrisico, wetgevingsrisico, debiteurenrisico, het ontwikkelingsrisico en uittredingsrisico.

Wij vinden het belangrijk je goed te informeren. Voor ieder vastgoedfonds dat wordt aangeboden via ZIB is een investeringsdocument (prospectus) beschikbaar waarin het project en de mogelijke risico’s uitgebreid worden omschreven. Daarnaast wordt voorafgaand aan de inschrijving door ons een klantonderzoek op je inschrijving uitgevoerd. Meer hierover vinde je op pagina met veelgestelde vragen. Wij vinden het belangrijk dat je bewust bent van de hiernaast vermelde criteria.

  • Het is belangrijk om het gehele het investeringsdocument en de bijbehorende bijlagen goed te lezen.
  • We raden aan om een investering zorgvuldig te beoordelen op het risicoprofiel en om dit te zien als een onderdeel van een bredere beleggingsstrategie.
  • Het is essentieel dat je voldoende liquiditeit aanhoudt, zodat je op (middel)lange termijn kan blijven voldoen aan je (financiële) verplichtingen.
  • Mocht de de opbrengst lager zijn dan verwacht, dan is het belangrijk dat je in staat bent dit te kunnen compenseren met je vermogen en/of andere inkomsten.
  • We raden sterk af om deel te nemen met geleend geld.
  • Het is verstandig om je investeringen te spreiden over verschillende mogelijkheden.

Kwaliteit van onze dienstverlening

We zijn toegewijd aan het leveren van de best mogelijke service en we blijven onze processen voortdurend evalueren om de kwaliteit hoog te houden. Desondanks kan het voorkomen dat je om welke reden dan ook niet tevreden bent over onze dienstverlening.

Bij ZIB vinden we het zeer belangrijk om klachten zorgvuldig te behandelen. Dit helpt ons om onze processen en dienstverlening te verbeteren.

Voor meer informatie over klachten en geschillen, kun je hier meer lezen.

Ons bestuur en organisatie

Dagelijks bestuur
De dagelijks beleid bepalers van ZIB Investments Beheer B.V. zijn de heer J.F. van den Ouden en mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert. Onze bestuurders zijn bereikbaar via info@zibinvestments.nl en telefoon 0118 - 65 22 70.

Voor de AIFMD-vergunningaanvraag zijn zij getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Hierbij is aan AFM informatie verstrekt met betrekking tot werkervaring, opleidingen, kennis en kunde en zijn referenties aangeleverd. Als organistaie beschikken wij over een uitgebreide beschrijving van de organisatie, beleid en processen die door de compliance officer actueel wordt gehouden.