Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

ZIB Beleggingsonderneming - Regelgeving

Vergunning

ZIB Beleggingsonderneming B.V. heeft een vergunning ontvangen voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft). ZIB Beleggingsonderneming B.V. is opgenomen in het register van de AFM.

ZIB Beleggingsonderneming B.V. staat hiermee onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

In dit gedeelte van onze website vindt u een aantal belangrijke onderdelen die voortkomen uit het vergunningenregime.

Bestuur en organisatie

De dagelijks beleid bepalers (de directie) van ZIB Beleggingsonderneming B.V. zijn dhr. J.F. van den Ouden en mw. A.C. Oosterlinck-IJsebaert. Zij zijn bereikbaar via info@zibinvestments.nl en telefoon 0118 - 65 22 70. Voor de aanvraag vergunning zijn zij getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Hierbij is aan AFM informatie verstrekt omtrent werkervaring, opleidingen, kennis en kunde en zijn referenties aangeleverd.

ZIB Beleggingsonderneming beschikt over een uitgebreide beschrijving van de organisatie, beleid en processen.

Ter bescherming van de rechten van de Investeerders en de Uitgevende Instellingen zijn er maatregelen getroffen ten behoeve van het nakomen van de  toepasselijke vermogensscheidingseisen. ZIB Bewaarinstelling B.V. waarborgt dat het geldelijk vermogen van de Investeerders en Uitgevende Instellingen afgescheiden is van het vermogen van ZIB Beleggingsonderneming. Door giralisering van de financiële instrumenten bij uitgifte ervan worden financiële instrumenten die worden bewaard door ZIB Beleggingsonderneming ten behoeve van Investeerders in overeenstemming met de Wge afgescheiden van het vermogen van ZIB Beleggingsonderneming. Bestuurder van ZIB Bewaarinstelling B.V. is dhr. Th.W. van der Have. Hij is bereikbaar via info@zibinvestments.nl en telefoon 0118 - 65 22 70.

Beleggerscompensatiestelsel

ZIB Beleggingsonderneming is aangesloten bij het beleggerscompensatiestelsel (BCS) op grond waarvan investeerders die kwalificeren als niet-professionele belegger verzekerd zijn tot een bedrag van maximaal € 20.000,-.

Lees hier meer over het beleggerscompensatiestelsel op de website van DNB.

Beleid Beheerste Beloning

Het Beleid Beheerste Beloning heeft tot doel om de belangen van klanten van ZIB te allen tijde prioriteit te geven boven enig ander belang. In het bijzonder kan de beloning van een medewerker binnen de organisatie van ZIB op geen moment reden zijn tot het maken van keuzes en/of het verlenen van de dienstverlening op een wijze die bevorderend is voor het eigen belang van de medewerker of het belang van de onderneming doch (mogelijk) ten nadele van het belang van de klant.

Het beloningsbeleid van ZIB is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering. Dit betekent onder meer dat waar mogelijk wordt voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en het niet nakomen van de zorgplicht.

De medewerkers van ZIB worden beloond op basis van een vast, marktconform maandsalaris dat niet afhankelijk is van targets. De medewerkers ontvangen geen variabel salaris. ZIB stuurt haar medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van de klant en de onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt mede het vaste inkomen van onze medewerkers.

Aanpassingen in het beleid
Het Beleid Beheerste Beloning is vastgesteld door het bestuur. Wijzigingen in het beleid kunnen slechts met toestemming van alle bestuursleden worden aangebracht. Deze wijzigingen kunnen gedreven worden door veranderende wet- en regelgeving, actuele en toekomstige risico's en door de interne behoefte het beleid te verbeteren.
Jaarlijks vindt er door het bestuur een evaluatie plaats over het beloningsbeleid om te zien of het beleid voldoet aan geldende wet- en regelgeving.

Beleid Belangenconflicten

ZIB Beleggingsonderneming hecht waarde aan de belangen van haar cliënten en wil transparant zijn richting haar cliënten over hoe zij enige (potentiële) belangenconflicten eerlijk en effectief beheerst. Een belangenconflict bestaat of kan ontstaan tussen een cliënt (een Investeerder en/of een Uitgevende Instelling) en een betrokken persoon.

ZIB Beleggingsonderneming heeft een Beleid Belangenconflicten opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande het voorkomen van en omgaan met belangenconflicten en privétransacties. Hiertoe zijn normen en regels opgesteld ten aanzien van het voorkomen van belangenconflicten en privétransacties en, daar waar deze niet vermeden kunnen worden, de beheersing ervan.

Jaarlijks vindt er door het bestuur een evaluatie plaats over het Beleid Belangenconflicten. Veranderingen in het beleid en de procedures worden doorgevoerd indien dat in het belang van cliënten noodzakelijk wordt geacht.