Regelgeving ZIB Investments Beheer

ZIB Investments Beheer B.V.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft per 16 november 2021 aan ZIB Investments Beheer B.V. (ZIB) een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wft (Wet op het financieel toezicht). Hiermee is het ZIB toegestaan beleggingsinstellingen te beheren en rechten van deelneming aan te bieden in beleggingsinstellingen in vastgoed.

ZIB is opgenomen in het register voor vergunninghoudende AIFMs op de AFM-website en valt onder doorlopend toezicht van de AFM en DNB. 

De bestuurders van ZIB zijn mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden. De AFM heeft de bestuurders getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid. 

Duurzaamheid

Per 10 maart 2021 is Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) met betrekking tot informatieverschaffing omtrent duurzaamheid voor financiële dienstverleners in werking getreden. De SFDR is op ZIB Investments Beheer B.V. (ZIB) van toepassing omdat zij beheerder is van vastgoedfondsen, waardoor zij een marktdeelnemer is in de zin van de SFDR. Hierdoor dient ZIB transparant te zijn over de rol van duurzaamheid in hun precontractuele en lopende informatieverstrekking ten aanzien van de financiële producten die zij aanbieden. Duurzaamheid is een breed begrip en omvat factoren op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en governance. Hiervoor wordt vaak de afkorting ESG gebruikt, dit staat voor Environmental, Social en Governance. In dit document wordt toegelicht hoe ZIB omgaat met duurzaamheidrisico's en -factoren op basis van de ESG.

Beloningsbeleid en gedragscode

Het beloningsbeleid van ZIB heeft als doel om de belangen van participanten van ZIB altijd prioriteit te geven boven enig ander belang. Daarnaast is het erop gericht te voorkomen dat een beloning kan resulteren in een onjuiste behandeling van participanten, het nemen van buitensporige risico’s op het gebied van duurzaamheid dan wel ander risicovol gedrag welke een negatief effect kan hebben op de beheerde beleggingsinstellingen, op ZIB als financiële onderneming alsmede op de financiële sector in zijn geheel. 

ZIB hanteert voor haar medewerkers een gedragscode waarin de normen en waarden zoals integriteit, eerlijkheid en helderheid, weloverwogen en verantwoordelijkheid staan beschreven en die iedereen in acht dient te nemen. 

Procedure klacht indienen

Mocht je een klacht hebben of er ontstaat een geschil over de producten of de dienstverlening van ZIB Investments Beheer B.V. dan kun je een klacht indienen per e-mail via klachten@zibinvestments.nl of schriftelijk (Postbus 160, 4330 AD Middelburg). Wanneer het niet mogelijk blijkt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, heeft de indiener van de klacht de mogelijkheid zijn klacht voor te leggen bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) via kifid.nl of postbus 93257, 2509 AG Den Haag. ZIB Investments Beheer B.V. is geregistreerd bij het KiFid. 

Meer informatie over Kifid

Jaarverslagen en halfjaarcijfers ZIB Investments Beheer B.V.

Halfjaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Halfjaarverslag 2022
Halfjaarcijfers 2021
Jaarverslag 2021 

Algemene documentatie ZIB Investments Beheer B.V.

AFM - vergunning
Uittreksel Kamer van Koophandel