Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Regelgeving ZIB Investments Beheer

ZIB Investments Beheer B.V. (ZIB)
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft per 16 november 2021 aan ZIB Investments Beheer B.V. een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wft (Wet op het financieel toezicht). Hiermee is het ZIB toegestaan beleggingsinstellingen te beheren en rechten van deelneming aan te bieden in beleggingsinstellingen in vastgoed.

ZIB is opgenomen in het register voor vergunninghoudende AIFMs op de AFM-website en valt onder doorlopend toezicht van de AFM en DNB. 

De bestuurders van ZIB Investments Beheer B.V. zijn mevrouw A.C. Oosterlinck-IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden. De AFM heeft de bestuurders getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid. 

Jaarverslagen en halfjaarcijfers ZIB Investments Beheer B.V.

Halfjaarcijfers 2021
Jaarverslag 2021 
Halfjaarverslag 2022

Procedure klacht indienen

Mocht u een klacht hebben of er ontstaat een geschil over de producten of de dienstverlening van ZIB Investments Beheer B.V. dan kunt u een klacht indienen per e-mail via klachten@zibinvestments.nl of schriftelijk (Postbus 160, 4330 AD Middelburg). Wanneer het niet mogelijk blijkt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, heeft de indiener van de klacht de mogelijkheid zijn klacht voor te leggen bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) via kifid.nl of postbus 93257, 2509 AG Den Haag. ZIB Investments Beheer B.V. is geregistreerd bij het KiFid. 

Meer informatie over Kifid