Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Beleggen in obligaties

ZIB Beleggingsonderneming B.V. beschikt over een vergunning voor het verlenen van diensten in het bij elkaar brengen van ondernemingen die geld wensen te lenen enerzijds en investeerders die geld ter leen beschikbaar willen stellen anderzijds.

De financieringsbehoefte van een onderneming wordt ingevuld door de plaatsing en uitgifte van obligaties. Deze obligaties zijn tussentijds te verhandelen. Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte van onze investeerders om tussentijds hun investering te kunnen verkopen.

ZIB Beleggingsonderneming richt zich op projecten in met name maatschappelijk relevant vastgoed (zoals zorgvastgoed semi-overheid, onderwijs, ouderen- en studentenhuisvesting, energieprojecten) en commercieel vastgoed. De ondernemingen die in aanmerking willen komen voor financiering dienen te beschikken over een stabiel track-record. Alle afspraken aangaande de obligaties worden vastgelegd in de obligatievoorwaarden van het betreffende project.

Indien u reeds klant bent bij ZIB Beleggingsonderneming kunt u hier inloggen voor toegang tot uw persoonlijke account. 

Kernpunten projecten

Kernpunten projecten:

 • Maatschappelijk relevant vastgoed 
 • Leningbedragen vanaf € 2.500.000 aan ondernemingen/instellingen met een stabiel track-record en verdienpotentieel (geen start-ups/horeca) 
 • Directe vorm en flexibel 
 • Rendementenuitkering per kwartaal  
 • Terugbetaling binnen looptijd 
 • Tussentijds verhandelbaar
 • Jaarlijkse bijeenkomsten voor geldgevers 

Verhandelbare obligaties

Een obligatie is een verhandelbaar schuldinstrument dat door een onderneming wordt uitgegeven krachtens een akte van uitgifte van obligaties en waarop obligatievoorwaarden van toepassing zijn.  

ZIB Beleggingsonderneming verzorgt de plaatsing van de obligaties. Na de uitgifte verloopt de volledige administratie van de obligatie via ZIB Beleggingsonderneming. De obligaties worden genoteerd in het verzameldepot en de obligatiehouder heeft via zijn persoonlijk account inzicht in het verloop van zijn investering. Voor de verhandeling wordt gewerkt met een overdrachtformulier. Dit is op te vragen bij ZIB Beleggingsonderneming.

Voor de kosten voor de investeerders wordt verwezen naar het item verderop op deze internetpagina. 

ZIB Bewaarinstelling

Als investeerder betaalt u de aan u toegewezen obligaties en de kosten via ZIB Bewaarinstelling. Als het doelbedrag van het project is behaald en de uitgevende instelling aan alle voorwaarden heeft voldaan, maakt u het te storten bedrag over aan ZIB Bewaarinstelling. ZIB Bewaarinstelling maakt het totaalbedrag van de obligaties over aan de uitgevende instelling.Tijdens de looptijd van het project worden door de uitgevende instelling aflossingen en rentebetalingen gedaan aan ZIB Bewaarinstelling ten behoeve van de investeerders. ZIB Bewaarinstelling stort deze bedragen door aan de investeerders. 

Bij verhandeling van obligaties loopt de betaling van de koopsom voor obligaties via ZIB Bewaarinstelling. Indien de koper een klant is van ZIB Beleggingsonderneming, zal ZIB Bewaarinstelling de koopsom incasseren en de koopsom na ontvangst ervan doorbetalen aan de verkoper. 

Via ZIB Bewaarinstelling wordt gewaarborgd dat gelden van de geldgevers te allen tijde gescheiden zijn van het vermogen van ZIB Beleggingsonderneming. ZIB Bewaarinstelling houdt hiervoor een rekening aan bij een onder toezichtstaande Nederlandse kredietinstelling.

ZIB Bewaarinstelling heeft een bestuur dat onafhankelijk opereert van ZIB Beleggingsonderneming en een Raad van Toezicht, bestaande uit drie leden.Klachten en geschillen

ZIB Beleggingsonderneming hecht veel belang aan een zorgvuldige afhandeling van klachten. Het stelt de organisatie in staat om de processen en de dienstverlening te verbeteren.

Bij klachten of geschillen over de dienstverlening van ZIB Beleggingsonderneming kan de Investeerder of Onderneming zich in eerste instantie wenden tot de directie van ZIB Beleggingsonderneming via de website, via e-mail klachten@zibinvestments.nl of Postbus 160, 4330 AD Middelburg.

De klacht kan worden ingediend op basis van de klachten- en geschillenregeling van ZIB Beleggingsonderneming welke is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.

De klacht wordt door de directie van ZIB Beleggingsonderneming in behandeling genomen met het doel in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Ter beoordeling van de klacht en de reactie hierop is een Klachten- en Geschillencommissie ingesteld. In de Klachten- en Geschillencommissie nemen drie personen zitting, te weten mw. mr. J.M. van Koeveringe-Dekker, dhr. ir. H.J.L. de Kraa en dhr. J. van der Valk. De commissie neemt alleen klachten in behandeling die betrekking hebben op de dienstverlening van ZIB.
Klachten die betrekking hebben op de Onderneming of de Investeerder zal ZIB doorsturen naar de betreffende partij.

In de klachten- en geschillenregeling bestaat onderscheid tussen externe klachten en interne klachten, die elk een afzonderlijke behandeling vereisen.
Externe klacht
Onder een externe klacht wordt verstaan iedere uiting van ontevredenheid door een Onderneming of Investeerder over werkzaamheden en diensten verricht door of namens ZIB Beleggingsonderneming.
Interne klacht
Onder een interne klacht wordt verstaan een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van (een dreiging van) een misstand met betrekking tot de kwaliteitsbeheersing van onze organisatie, wettelijke regels, gedragsregels en/of werkinstructies, niet zijnde een incident volgens de procedure, die van toepassing is op ernstige incidenten, die gemeld dienen te worden aan AFM.

Klachten die betrekking hebben op de Onderneming, stuurt ZIB Beleggingsonderneming door naar de betreffende Onderneming. ZIB Beleggingsonderneming wordt hiermee niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verplichtingen van de betreffende Onderneming.

De doelstelling van de klachten- en meldingsprocedure is dat klachten en/of onregelmatigheden worden vastgelegd en adequaat en tijdig (binnen tien werkdagen) worden afgehandeld in afstemming met de daarvoor ingestelde Klachten- en Geschillencommissie.

Wanneer het niet mogelijk blijkt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, heeft de indiener van de klacht de mogelijkheid zijn klacht voor te leggen bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) via kifid.nl of postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
Klachten van Investeerders die kwalificeren als consumenten zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wft kunnen ook worden ingediend via het European Online Dispute Resolution platform. Klachten die via dit platform worden ingediend, worden doorgestuurd naar het Kifid, dat de klacht vervolgens zal behandelen.

Aanvragen lening

ZIB richt zich op financieringen aan ondernemingen ten behoeve van vastgoed (vastgoedherstructurering/ renovatie/ vastgoedontwikkeling). Er wordt geen krediet verstrekt aan consumenten. Uitgevende instellingen (ondernemers) worden niet online geacquireerd, hiervoor wordt persoonlijk contact opgenomen. Minimale looptijd van 5 jaar waarbij aflossing gedurende de looptijd plaatsvindt.

Sectoren

 • Zorgsector
 • Commercieel vastgoed, mits eigen gebruik
 • Recreatief vastgoed mits in samenwerking met exploitant
 • Overige maatschappelijke projecten

Enkele criteria voor aanvraag lening

 • Ondernemingen of instellingen met stabiel track record en verdienpotentieel
 • Geen start-ups/horeca
 • Vanwege omvang van transacties veelal sprake van maatwerk
 • Vestigen aanvullende zekerheden t.b.v. geldgevers

Uitgangspunten voor selectie

Voor acceptatie van een leningaanvraag wordt een uitgebreide due diligence van de ondernemer uitgevoerd. Ondernemer dient hieraan volledige medewerking te verlenen. Bij de beoordeling wordt o.a. gekeken naar de manier waarop de ondernemer invulling geeft aan het bedrijf, wat de kenmerken van het bedrijf zijn en wat de financiële haalbaarheid van de ambities is.

Kosten uitgevende instelling

 • Eenmalige plaatsingsvergoeding: deze vergoeding wordt vooraf overeengekomen tussen ZIB Beleggingsonderneming en de uitgevende instelling en is bedoeld ter dekking van de kosten van introductie en daarbij behorende marketing van de propositie. Deze vergoeding is per project verschillend en afhankelijk van de omvang van de financiering en de activiteiten die nodig zijn voor succesvolle funding van het project.
 • Jaarlijkse beheervergoeding: dit is een jaarlijkse vergoeding in de vorm van een percentage van het (pro resto saldo van de) financiering en dient ter dekking van de kosten van ZIB Beleggingsonderneming voor het beheer en de activiteiten voor verwerking van de betaalstromen aan investeerders en de informatievoorziening aan de investeerders. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het minimale saldo van de aangeboden obligaties en de omvang van de financiering.

Indien uw aanvraag aansluit bij bovenstaande en u met ons contact op wilt nemen, verzoeken wij u het contactformulier in te vullen. U ontvangt vervolgens nader bericht.

Kosten investeerders

 • Eenmalige emissievergoeding. Investeerders die via ZIB BO investeren in obligaties die in de primaire markt worden uitgegeven door de Onderneming betalen een emissievergoeding bij storting van hun investering. De emissievergoeding dekt de kosten van ZIB BO voor het plaatsen van de obligaties die door de Onderneming worden uitgegeven aan de Investeerders. De hoogte van de emissievergoeding kan per project verschillen (tussen 1% en 3%). De vergoeding wordt berekend over de denominatie van de obligatie en verlaagt het rendement van de Investeerder.
 • Administratievergoeding. Voor de verwerking van een transactie in het verzameldepot (bijvoorbeeld vanwege overdracht van Obligaties) brengt ZIB BO kosten in rekening (administratievergoeding). De kosten bedragen EUR 50 per Obligatie, met een maximum van EUR 500 per transactiedatum. De kosten worden in rekening gebracht bij de overdragende Obligatiehouder.