Terug

Advies Wouter Bos: bouw meer huisvesting voor ouderen

24 januari 2020

Ouderen, nu en straks
Eind 2018 heeft het kabinet de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen ingesteld. Met als opdracht advies uit te brengen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden. Onlangs heeft commissie voorzitter Wouter Bos het adviesrapport aangeboden aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De commissie adviseert hierin onder andere om te investeren in geschikte woningen voor ouderen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning.

Het eerste advies is: (ver)bouwen
In het rapport worden diverse feiten op een rij gezet. De Nederlandse bevolking vergrijst en de levensverwachting neemt toe. Het aandeel 75-plussers zal stijgen van 8% in 2020 naar bijna 12% in 2030. Vooral in de provincies Oost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zal het aandeel 75-plussers hoog zijn. Met het stijgen van de leeftijd woont een toenemend aantal alleen: van de 75-79 jarigen een derde, van de 90-plussers bijna driekwart.

De overgrote meerderheid van de ouderen woont zelfstandig. Op dit moment wordt er te weinig gebouwd en verbouwd voor ouderen. Met als gevolg dat er te weinig woningaanbod is voor ouderen, wat ook weer een belemmering geeft voor de doorstroming op de woningmarkt. Het advies is dan ook om nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en verpleeghuis in, te bouwen of deze te realiseren door verbouwingen.

@ Rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’

@ Rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’

Thuis wonen blijft een streven in het adviesrapport van de commissie, maar het dient een andere invulling te krijgen. Het woordje ‘’thuis’’ zorgt alleen voor verwarring. Het betekent niet het huis waar men altijd in heeft gewoond of in een instelling of een verpleeghuis. Maar thuis wonen zal voor de ouderen betekenen wonen in nieuwe woonvormen waar een eigen aanbod van professionele zorg, aandacht en ondersteuning is. Te denken valt bijvoorbeeld aan hofjes, geclusterde woningen, woongemeenschappen, woonzorgcentra en -complexen.

Het tweede advies is: digitaal gaan
Uit het rapport blijkt dat in 2012 2/3 van alle 75-plussers nog nooit internet had gebruikt. In 2018 gold dit nog voor nog maar 1/3 van alle 75-plussers. De commissie verwacht dat de digitale vaardigheden van de ouderen steeds meer zullen toenemen. Wanneer zorg én ouderen dan ook meer gebruik maken van digitale technieken in hun dagelijkse leven, kan dit leiden tot meer zelfstandigheid en regie en een doelmatiger inzet van de schaarse zorgverleners. De commissie verwacht met hun advies dat het moet lukken om in 2030 zorgondersteuning ’digitaal het nieuwe normaal’ te laten zijn, mits aanbieders en inkopers van zorg en ondersteuning daar vanaf nu voluit op inzetten.

Het derde advies is: samenwerken
Tot slot pleit de commissie voor een vereenvoudiging van het zorgstelsel en meer samenwerking, waar dat mogelijk is. De komende jaren is er krapte in de zorg te verwachten, zowel wat betreft financiën als mensen. Gezien die krapte is lokale en regionale samenwerking belangrijker dan keuzevrijheid en concurrentie.

Het gehele adviesrapport ‘’Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’’ kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid. In de zomer van 2020 zal de commissie de reacties en commentaren verwerken in een versie 2.0 van het rapport.

Investeren in ouderenhuisvesting
Investeren in ouderenhuisvesting is steeds populairder. Met deze investeringen kan er gewerkt worden aan passende woningen voor ouderen. In 2019 hebben wij project Zevenbergen succesvol geplaatst. Bij dit project konden investeerders indirect investeren in een wooncomplex voor ouderen in Zevenbergen. Een complex met 141 (zorg)appartementen en centrale voorzieningen, waarbij een gedeelte is gerenoveerd. Dit complex ligt op korte loopafstand van het centrum van Zevenbergen en openbaar vervoer bevindt zicht op circa 500 meter afstand. Als aanvullende service kunnen bewoners er voor kiezen om zorg op maat te ontvangen. Op die manier kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen en is passende zorg voorhanden. 

Bron: rijksoverheid