Terug

Marina Port Zélande CF - lening | startdatum 07-06-2021

Startdatum
7 juni 2021
Rente
3,5%
Risico classificatie
A I
Max. looptijd
10 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 2.500.000
Doelbedrag
€ 2.500.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 10.805.000
Totaal uitbetaalde rente
€ 114.114,00
Gemiddeld netto rendement
2.89 %
Openstaand bedrag
€ 2.375.000,00
Projectinfo

Beleggen in recreatief vastgoed via crowdfuding
Bij project Marina Port Zélande CF is een Crowdfunding geldlening (Lening CF) verstrekt door Stichting Financiering Recreatie (de Onderneming). Stichting Financiering Recreatie heeft het volledige bedrag van € 2.500.000 gebruikt om Participaties A aan te kopen in ZIB Marina Port Zélande C.V. (het Fonds). Het Fonds is opgericht voor de aankoop van de jachthaven Marina Port Zélande.

Inschrijfperiode
De inschrijving voor dit project is gesloten. Op de hoogte worden gebracht van nieuwe beleggingsmogelijkheden? Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.

Nadere informatie over de investering
Het Fonds is opgericht voor de aankoop van de jachthaven Marina Port Zélande, gelegen aan de Brouwersdam. Marina Port Zélande is een grote jachthaven met circa 850 ligplaatsen en alle bijbehorende voorzieningen inclusief 100 nieuw gerealiseerde camperplaatsen gelegen op een toeristisch knooppunt op de Brouwersdam en aan het Grevelingenmeer. Naast deze Lening CF heeft Stichting Financiering Recreatie ook Obligaties uitgegeven voor een totaalbedrag van € 4.500.000. Hiermee is voor een totaalbedrag van € 4.500.000 Participaties B aangeschaft in het Fonds. In totaal is door ZIB Marina Port Zélande C.V. voor € 10,8 miljoen aan funding aangetrokken waarmee Jachthaven MPZ is aangekocht en de bijkomende kosten voor de aankoop en structurering zijn betaald. Jachthaven MPZ wordt door ZIB Marina Port Zélande C.V. verhuurd aan MPZ B.V. die de jachthaven al sinds 2016 exploiteert.

Rentebetaling en Aflossing op de Geldlening CF
De rente bedraagt 3,5% per jaar en wordt berekend vanaf de datum dat de Lening CF is verstrekt. De rentebetalingen vinden gedurende de looptijd per kwartaal achteraf plaats, betaalbaar op de 15e dag na afloop van het kwartaal. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden op 15 oktober 2021. De Lening CF wordt in halfjaarlijkse termijnen afgelost. Naar verwachting voor het eerst per 30 juni 2022 en voor het laatst per 31 december 2031. Over de aflossing van de Lening CF leest u meer in de Geldleningsovereenkomst.

Verstrekking Lening CF
De Lening CF is op 7 juni 2021 succesvol verstrekt.

Iedere beslissing tot inschrijving en deelname moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum, de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden ZIB CF en de Geldleningsovereenkomst. Wijzigingen voorbehouden.

Kernpunten

Kernpunten project Marina Port Zélande CF

U investeert hierbij door middel van een Crowdfunding lening (Lening CF). Stichting Financiering Recreatie heeft het volledige bedrag gebruikt voor aanschaf van 1.000 Participaties A in ZIB Marina Port Zélande C.V., in totaal € 2.500.000.

  • Niet verhandelbare Crowdfunding lening
  • 3,5% rente per jaar
  • Rentebetalingen per kwartaal
  • Maximale looptijd 10 jaar
  • Halfjaarlijkse aflossing
  • Minimale deelname € 5.000, daarna in veelvouden van € 2.500
  • Maximale inschrijving voor een particuliere investeerder is beperkt tot € 80.000, inclusief eerdere crowdfunding deelnames (voor ondernemingen geldt geen maximum). 

*Rente op jaarbasis voor belasting. Eénmalige emissiekosten bij inschrijving bedragen 2,0% over uw investering. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Risico's

Het in dit Informatie Memorandum beschreven aanbod tot inschrijving op de Lening CF is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in vastgoedproducten of producten die daaraan gerelateerd zijn. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die de rentebetaling en de aflossing op de Lening CF kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen. Hieronder vindt u de meest belangrijke risico's. Alle risico's kunt u lezen in hoofdstuk 7 van het Informatie Memorandum.

Risico met betrekking tot toekomstverwachtingen omtrent Covid-19
In dit document worden toekomstverwachtingen gepresenteerd omtrent Covid-19 die zijn gebaseerd op aannames en informatie die per 26 maart 2021 ter beschikking staan van de Onderneming. Hierbij zijn we er van uit gegaan dat MPZ B.V. de exploitatie van Jachthaven MPZ onbeperkt kan voortzetten. Hoewel de verwachtingen zo realistisch mogelijk zijn gepresenteerd, bestaat de mogelijkheid dat als gevolg van een (regionale) opleving van bijvoorbeeld nieuwe varianten van het Covid-19 virus MPZ B.V. tijdelijk de jachthaven (gedeeltelijk) zal moeten sluiten of dat watersporters uit sommige regio’s of landen het park niet kunnen bezoeken, waardoor de exploitatieopbrengsten inclusief opbrengsten uit onderverhuur van de jachthaven zullen verminderen of geheel wegvallen. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat de huurder zich bij het Fonds meldt met het verzoek voor een (tijdelijke) huurkorting. Op dat moment zal door het Fonds worden bezien in hoeverre zij hierin mee kan en wil gaan. Tijdelijke huurkortingen kunnen een negatieve impact hebben op de cashflow van het Fonds. De situatie kan zich voordoen dat het Fonds dan niet, of niet volledig, de geprognosticeerde rendementen op de Participaties A aan de Onderneming kan voldoen. De Onderneming is financieel volledig afhankelijk van de inkomsten uit Participaties A voor de uitbetaling van de rente en aflossing aan de Investeerders. Indien deze inkomsten afnemen heeft dit tot gevolg dat de Onderneming niet, of niet volledig, aan haar betalingsverplichtingen jegens de Investeerders kan voldoen.

Debiteurenrisico
Het debiteurenrisico is het risico dat de huurder, MPZ B.V., niet aan zijn betalingsverplichting(en) jegens het Fonds kan voldoen. Deze situatie zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen bij gewijzigde marktomstandigheden, lagere resultaten, verslechterde solvabiliteit of faillissement. De inkomsten van het Fonds zijn volledig afhankelijk van de huurinkomsten van één huurder, te weten MPZ B.V.
Indien de huurder als gevolg van financiële problemen haar verplichtingen aan het Fonds niet meer (volledig) kan nakomen zullen de huurinkomsten van het Fonds achterblijven bij de prognose. Hierdoor kan het Fonds genoodzaakt zijn de huurrelatie met de huurder te verbreken en kan de situatie zich voordoen dat er (tijdelijk) geen nieuwe huurder gevonden kan worden. Mogelijk leidt deze situatie tot hogere kosten voor het Fonds bijvoorbeeld doordat zij extra kosten moet maken voor aanpassingen aan het vastgoed om (een) nieuwe huurder(s) aan te trekken. Hoe langer de leegstand aanhoudt des te groter zal de financiële impact zijn op het Fonds. De situatie kan zich voordoen dat het Fonds dan niet, of niet volledig, de geprognosticeerde rendementen op de Participaties A aan de Onderneming kan voldoen. De Onderneming is financieel volledig afhankelijk van deze rendementsbetalingen en de terugbetaling op Participaties A. Indien deze inkomsten afnemen heeft dit tot gevolg dat de Onderneming niet, of niet volledig, aan haar betalingsverplichtingen jegens de Investeerders kan voldoen.

Restwaarderisico
Ondanks dat de Lening CF binnen de looptijd van het huurcontract worden terugbetaald bestaat er toch een restwaarderisico. Het restwaarderisico doet zich bijvoorbeeld voorop het moment dat de huurder, om wat voor reden dan ook, het huurcontract verbreekt en het Fonds geen nieuwe huurder kan vinden en besluit om Jachthaven MPZ te verkopen. Op dat moment zal moeten blijken wat de restwaarde is van Jachthaven MPZ en of deze voldoende is om alle debiteuren en participatiehouders terug te betalen. Waardeschommelingen doen zich meestal voor bij wijzigende marktomstandigheden (vraag en aanbod). Daarnaast hebben onder meer de volgende factoren invloed op de waarde: verhuursituatie, inflatie, rentestand, staat van onderhoud, courantheid etc. De restwaarde wordt bovendien beïnvloed door de nog resterende looptijd van de erfpacht. Voor het grootste gedeelte van de jachthaven en de parkeerplaats is de erfpacht afgekocht tot 2086 maar voor het noordelijke gedeelte van de jachthaven geldt dat het erfpacht in 2049 wordt herzien en voor de camperplaatsen wordt het erfpachtcanon in 2043 herzien. De opbrengst bij verkoop zal verdeeld worden conform de rangorde van liquidatie zoals opgenomen in de C.V.-overeenkomst van het Fonds (zie ook paragraaf 6.3.1.1 van dit Informatie Memorandum). De situatie zou zich bij een liquidatie kunnen voordoen dat het Fonds onvoldoende middelen heeft om alle participaties terug te betalen. De Onderneming is volledig afhankelijk van de terugbetaling op Participaties A door het Fonds. Ingeval niet alle Participaties A kunnen worden terugbetaald heeft dit tot gevolg dat de Onderneming de inleg van de Investeerders niet volledig terug kan betalen.


Terug