Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Beleggen bij ZIB Beleggingsonderneming

Met de vergunning die ZIB Beleggingsonderneming B.V. begin 2018 heeft ontvangen kan ZIB bij toekomstige projecten investeerders de mogelijkheid bieden de lening tussentijds te verhandelen. Tot nu toe werd deze vergunning aan slechts zes van de zestig geregistreerde crowdfundplatforms verleend.

Met deze hiervoor verkregen vergunning wordt ingespeeld op de behoefte van onze investeerders om tussentijds hun investering te kunnen verkopen.

Bij deze vorm van beleggen fungeert ZIB Beleggingsonderneming als tussenpersoon bij het invullen van de financieringsbehoefte die bestaat bij de uitgevende instelling (geldnemer). Hierbij geeft de uitgevende instelling obligaties uit aan investeerders om zijn benodigde financieringsbehoefte bijeen te krijgen.

ZIB Beleggingsonderneming richt zich op projecten in met name maatschappelijk relevant vastgoed (zoals zorgvastgoed semi-overheid, onderwijs, ouderen- en studentenhuisvesting of windmolens)en commercieel vastgoed. Hierbij wordt een lening verstrekt aan een onderneming/instelling met stabiel track-record. De obligaties die hierbij worden uitgegeven zijn tussentijds verhandelbaar. Alle afspraken worden vastgelegd in de algemene voorwaarden en de obligatieleningovereenkomst.

We hebben op dit moment nog geen projecten bij ZIB Beleggingsonderneming. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van nieuwe projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op facebook en twitter.

Kernpunten projecten

Kernpunten projecten:

 • Maatschappelijk relevant vastgoed 
 • Leningbedragen vanaf € 2.500.000 aan ondernemingen/instellingen met een stabiel track-record en verdienpotentieel (geen start-ups/horeca) 
 • Directe vorm en flexibel 
 • Rendementenuitkering per kwartaal  
 • Terugbetaling binnen looptijd 
 • Tussentijds verhandelbaar
 • Jaarlijkse bijeenkomsten voor geldgevers 

Verhandelbare obligaties

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door de uitgevende instelling is aangegaan. 

Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper (geldgever) van de obligatie heeft een vordering op de uitgevende instelling en ontvangt hierover een rentevergoeding van de uitgevende instelling.

ZIB Bewaarinstelling

Als investeerder betaalt u de aan u toegewezen obligaties via ZIB Bewaarinstelling. Als het doelbedrag van het project is behaald en door de uitgevende instelling aan alle voorwaarden is voldaan, maakt u het te storten bedrag over aan ZIB Bewaarinstelling. ZIB Bewaarinstelling maakt het totaalbedrag van de geldlening over aan de uitgevende instelling.Tijdens de looptijd van het project worden door de uitgevende instelling aflossingen en rentebetalingen gedaan aan ZIB Bewaarinstelling ten behoeve van de investeerders. 

Bij verhandeling van obligaties loopt de betaling van de koopsom voor obligaties via ZIB Bewaarinstelling. Indien de koper een klant is van ZIB Beleggingsonderneming, zal ZIB Bewaarinstelling de koopsom incasseren en de koopsom na ontvangst ervan doorbetalen aan de verkoper. 

Via ZIB Bewaarinstelling wordt gewaarborgd dat gelden van de geldgevers ten alle tijden gescheiden zijn van het vermogen van ZIB Beleggingsonderneming. ZIB Bewaarinstelling houdt hiervoor een rekening aan bij een onder toezichtstaande Nederlandse kredietinstelling.

ZIB Bewaarinstelling heeft een bestuur dat onafhankelijk opereert van ZIB Beleggingsonderneming en een Raad van Toezicht, bestaande uit drie leden.Klachten en geschillen

ZIB Beleggingsonderneming hecht veel belang aan een zorgvuldige afhandeling van klachten. Het stelt de organisatie in staat om de processen en de dienstverlening te verbeteren.

Bij klachten of geschillen over de dienstverlening van ZIB Beleggingsonderneming kan de Investeerder of Onderneming zich in eerste instantie wenden tot de directie van ZIB Beleggingsonderneming via de website, via e-mail klachten@zibcrowd.nl of Postbus 160, 4330 AD Middelburg.

De klacht kan worden ingediend op basis van de klachten- en geschillenregeling van ZIB Beleggingsonderneming welke is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.

De klacht wordt door de directie van ZIB Beleggingsonderneming in behandeling genomen met het doel in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Ter beoordeling van de klacht en de reactie hierop is een Klachten- en Geschillencommissie ingesteld. In de Klachten- en Geschillencommissie nemen drie personen zitting, te weten mw. mr. J.M. van Koeveringe-Dekker, dhr. ir. H.J.L. de Kraa en dhr. J. van der Valk. De commissie neemt alleen klachten in behandeling die betrekking hebben op de dienstverlening van ZIB.
Klachten die betrekking hebben op de Onderneming of de Investeerder zal ZIB doorsturen naar de betreffende partij.

In de klachten- en geschillenregeling bestaat onderscheid tussen externe klachten en interne klachten, die elk een afzonderlijke behandeling vereisen.
Externe klacht
Onder een externe klacht wordt verstaan iedere uiting van ontevredenheid door een Onderneming of Investeerder over werkzaamheden en diensten verricht door of namens ZIB Beleggingsonderneming.
Interne klacht
Onder een interne klacht wordt verstaan een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van (een dreiging van) een misstand met betrekking tot de kwaliteitsbeheersing van onze organisatie, wettelijke regels, gedragsregels en/of werkinstructies, niet zijnde een incident volgens de procedure, die van toepassing is op ernstige incidenten, die gemeld dienen te worden aan AFM.

Klachten die betrekking hebben op de Onderneming, stuurt ZIB Beleggingsonderneming door naar de betreffende Onderneming. ZIB Beleggingsonderneming wordt hiermee niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verplichtingen van de betreffende Onderneming.

De doelstelling van de klachten- en meldingsprocedure is dat klachten en/of onregelmatigheden worden vastgelegd en adequaat en tijdig (binnen tien werkdagen) worden afgehandeld in afstemming met de daarvoor ingestelde Klachten- en Geschillencommissie.

Wanneer het niet mogelijk blijkt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, heeft de indiener van de klacht de mogelijkheid zijn klacht voor te leggen bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) via kifid.nl of postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
Klachten van Investeerders die kwalificeren als consumenten zoals bedoeld in artikel 1:1 van de Wft kunnen ook worden ingediend via het European Online Dispute Resolution platform. Klachten die via dit platform worden ingediend, worden doorgestuurd naar het Kifid, dat de klacht vervolgens zal behandelen.

Aanvragen lening

ZIB richt zich op financieringen aan ondernemingen ten behoeve van vastgoed (vastgoedherstructurering/ renovatie/ vastgoedontwikkeling). Er wordt geen krediet verstrekt aan consumenten. Uitgevende instellingen (ondernemers) worden niet online geacquireerd, hiervoor wordt persoonlijk contact opgenomen. Minimale looptijd van 5 jaar waarbij aflossing gedurende de looptijd plaatsvindt.

Sectoren

 • Zorgsector
 • Commercieel vastgoed, mits eigen gebruik
 • Recreatief vastgoed mits in samenwerking met exploitant
 • Overige maatschappelijke projecten

Enkele criteria voor aanvraag lening

 • Ondernemingen of instellingen met stabiel track record en verdienpotentieel
 • Geen start-ups/horeca
 • Vanwege omvang van transacties veelal sprake van maatwerk
 • Vestigen aanvullende zekerheden t.b.v. geldgevers

Uitgangspunten voor selectie

Voor acceptatie van een leningaanvraag wordt een uitgebreide due diligence van de ondernemer uitgevoerd. Ondernemer dient hieraan volledige medewerking te verlenen. Bij de beoordeling wordt o.a. gekeken naar de manier waarop de ondernemer invulling geeft aan het bedrijf, wat de kenmerken van het bedrijf zijn en wat de financiële haalbaarheid van de ambities is.

Kosten uitgevende instelling

 • Eenmalige plaatsingsvergoeding: deze vergoeding wordt vooraf overeengekomen tussen ZIB Beleggingsonderneming en de uitgevende instelling en is bedoeld ter dekking van de kosten van introductie en daarbij behorende marketing van de propositie. Deze vergoeding is per project verschillend en afhankelijk van de omvang van de financiering en de activiteiten die nodig zijn voor succesvolle funding van het project.
 • Jaarlijkse beheervergoeding: dit is een jaarlijkse vergoeding in de vorm van een percentage van het (pro resto saldo van de) financiering en dient ter dekking van de kosten van ZIB Beleggingsonderneming voor het beheer en de activiteiten voor verwerking van de betaalstromen aan investeerders en de informatievoorziening aan de investeerders. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het minimale saldo van de aangeboden obligaties en de omvang van de financiering.

Indien uw aanvraag aansluit bij bovenstaande en u met ons contact op wilt nemen, verzoeken wij u het contactformulier in te vullen. U ontvangt vervolgens nader bericht.

Kosten investeerders

 • Eenmalige emissievergoeding. Investeerders die via ZIB BO investeren in obligaties die in de primaire markt worden uitgegeven door de Onderneming betalen een emissievergoeding bij storting van hun investering. De emissievergoeding dekt de kosten van ZIB BO voor het plaatsen van de obligaties die door de Onderneming worden uitgegeven aan de Investeerders. De hoogte van de emissievergoeding kan per project verschillen (tussen 1% en 3%). De vergoeding wordt berekend over de denominatie van de obligatie en verlaagt het rendement van de Investeerder.
 • Administratievergoeding. Voor de verwerking van een transactie in het verzameldepot (bijvoorbeeld vanwege overdracht van Obligaties) brengt ZIB BO kosten in rekening (administratievergoeding). De kosten bedragen EUR 50 per Obligatie, met een maximum van EUR 500 per transactiedatum. De kosten worden in rekening gebracht bij de overdragende Obligatiehouder.