Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
Terug

Private Equity VII - Private equity / startdatum 01-12-2022

Rente
4,5%
Max. looptijd
8 jaar
Geïnvesteerd bedrag
€ 2.000.000
Doelbedrag
€ 2.000.000
100 %
Bekijk de details
Sluit de details
Totale investering (incl. overige financieringen)
€ 2.000.000
Projectinfo

Project Private Equity VII
Bij project Private Equity VII worden er 2.000 verhandelbare Obligaties uitgegeven, ieder groot € 1.000, in totaal € 2.000.000. Stichting Financiering Private Equity I (de Uitgevende Instelling) zal het volledige bedrag van de uitgifte gebruiken om 2.000 Preferente Participaties aan te schaffen in het investeringsfonds BB Capital Fund Investments (het Fonds), ieder met een nominale waarde van € 1.000, in totaal € 2.000.000. Zo investeert u bij project Private Equity VII indirect in private equity met een voorrangspositie.

Nadere informatie over de investering en de preferente participaties
Private equity is een verzamelnaam voor het verstrekken van risicodragend vermogen aan bedrijven door private investeerders. Dit kan gaan om de financiering van start-ups (venture capital), groeiende bedrijven (growth capital) of het nemen van meerderheidsbelangen in gevestigde bedrijven (buy-out capital). De kern van het financieren van bedrijven met private equity draait om het faciliteren en financieren van innovatie, groei en werkgelegenheid. Private equity fondsen nemen voor een beperkte periode deel in bedrijven om een concreet groeiplan te realiseren en de ondernemingen waarin zij investeren naar een volgende levensfase te brengen.

Het Fonds is een Fund in Funds: een fonds dat investeert in meerdere private equity fondsen die op hun beurt investeren in verschillende bedrijven. Op deze wijze onstaat er een gespreide portefeuille van private equity investeringen die toegankelijk wordt gemaakt voor een brede groep beleggers. Sinds 2019 zijn via ZIB Beleggingsonderneming B.V. zes eerdere investeringsrondes succesvol uitgegeven in hetzelfde Fonds. Project Private Equity VII is de zevende investeringsronde. 

In het Fonds zijn Preferente Participaties en Gewone Participaties beschikbaar. De Preferente Participaties kennen een maximale looptijd en een vaste vergoeding per jaar, die jaarlijks wordt uitgekeerd. De winstuikeringen op de Gewone Participaties worden naar verwachting van de Fondsmanager pas op zijn vroegst vanaf 2027 uitgekeerd. De Preferente Participaties hebben hiermee voorrang op de winstuitkering en terugbetaling ten opzichte van de Gewone Participaties. 

Inschrijven
De inschrijfperiode voor dit project is op 23 november 2022 gesloten. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe projecten? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Rente en Aflossing op de Obligaties
De rente bedraagt 4,5% per jaar en wordt berekend vanaf de datum dat de Obligaties worden uitgegeven. De eerste rentebetaling zal plaatsvinden per 15 juni 2023 en daarna iedere 12 maanden in juni gedurende de looptijd. De rente en aflossing zijn afhankelijk van de inkomsten op de Preferente Participaties. De aflossing van de Preferente Participaties wordt verwacht uiterlijk per 1 december 2030, maar kan ook op een andere datum plaatsvinden. De aflossing van de Obligaties staat nader omschreven in de Obligatievoorwaarden. 

Uitgifte Obligaties
De obligaties worden naar verwachting op 1 december 2022 uitgegeven. 

Kernpunten

Kernpunten project Private Equity VII

  • Uitgifte 2.000 verhandelbare Obligaties, totaal € 2.000.000
  • Minimale deelname € 10.000 (10 Obligaties ad. € 1.000)
  • 4,5% rente per jaar*, rentebetaling per jaar achteraf
  • Stortingsdatum 25 november 2022
  • Uitgiftedatum 1 december 2022
  • Looptijd maximaal 8 jaar
  • U betaalt eenmalig 2,0% emissiekosten
  • Financiering voor investering in private equity middels de aanschaf van 2.000 Preferente Participaties ad. € 1.000 in BB Capital Fund Investments (het Fonds).

*Rente op jaarbasis voor belasting. Eénmalige emissiekosten bij inschrijving bedragen 2,0% over uw investering. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen kent risico's. Iedere beslissing tot deelname en inschrijving moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele Informatie Memorandum en bijlagen.

Risico's

Risico's
Voor de uitgifte van de Obligaties is een Informatie Memorandum opgesteld. Het in dit Informatie Memorandum beschreven aanbod tot inschrijving en verwerving van Obligaties is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in private equity of producten die daaraan gerelateerd zijn. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die het rendement en de waarde van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen.

Hieronder vindt u de belangrijkste risico’s. Er zijn echter meer risico's. Deze risico's kunt u lezen in hoofdstuk 6 van het Informatie Memorandum. 

Marktrisico
Huidige en toekomstige marktomstandigheden alsmede de macro-economische ontwikkelingen kunnen de marktwaarde van de investeringen van het Fonds, waarin via de Uitgevende Instelling wordt geïnvesteerd, nadelig beïnvloeden. Die omstandigheden kunnen onder meer bestaan uit een stijgende rente (meer kosten voor de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd), hogere inflatie (hogere kosten voor de onderneming waarin wordt geïnvesteerd) of het optreden van een recessie bijvoorbeeld door oorlog of oplopende energieprijzen waardoor de economische groei afneemt. Een daling van de waarde van de investeringen kan leiden tot een lager rendement en zelfs tot een negatief rendement en de mogelijkheid dat de rentevergoeding op de Preferente Participaties op enig moment niet of niet volledig kan worden voldaan. Bij een negatief rendement kan de inleg van de Investeerders geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Marktomstandigheden kunnen er tevens toe leiden dat het Fonds op enig moment minder liquide is dan wordt verwacht, waardoor rentevergoeding op of terugbetaling van Preferente Participaties niet of later dan verwacht kan plaatsvinden.

Inflatierisico
In 2022 is de inflatie in Europa en de Verenigde Staten fors toegenomen. De inflatie is grotendeels het gevolg van gestegen energieprijzen en de oorlog in Oekraïne heeft bovendien de prijzen van levensmiddelen opgestuwd. Aanhoudende hoge inflatie kan gevolgen hebben voor de onderliggende investeringen van de Portefeuillefondsen omdat hogere kosten niet altijd (direct) kunnen worden doorberekend aan afnemers. Bovendien heeft de oplopende inflatie inmiddels geleid tot een oplopende rente. Dit kan de waardering van de onderliggende Portefeuillefondsen onder druk zetten en leiden tot een lager rendement en zelfs tot een negatief rendement en de mogelijkheid dat de rentevergoeding op de Preferente Participaties op enig moment niet of niet volledig kan worden voldaan. Bij een negatief rendement kan de inleg van de Investeerders geheel of gedeeltelijk verloren gaan.

Gebruik van bankfinanciering en beschikbaarheid van krediet
De private equity fondsen waarin het Fonds investeert maken doorgaans gebruik van bankfinanciering bij het structureren van hun investeringen. Wanneer dit zo is, zal deze investering in verhoogde mate blootstaan aan ongunstige economische factoren, zoals een stijging van de rente of een teruggang van de economie. Indien een dergelijke investering niet in staat is om voldoende cashflow te genereren om de hoofdsom en rentebetalingen van de schuldenlast te voldoen, kan de waarde van een dergelijke investering aanzienlijk negatief worden beïnvloed of zelfs volledig tenietgaan. De aanscherping van kredietvoorwaarden voor private equity investeringen (zoals meer restrictieve financiële convenanten en hogere rentetarieven) en/of verminderde liquiditeit in schuldmarkten, kunnen een negatieve invloed hebben op de investeringen van private equity fondsen en daarmee op de investeringen en het rendement van het Fonds.
Terug